» Використання інтерактивних технологій на х української мови / літератури ( ізвласного досвіду )

Дипломная работа
Содержание скрыть

учителя ГОУ «Свердловск

комплекс №1 «Детский сад –гимназия»

ЛУГАНСК

201

ВСТУП

Складність нашої професії в тому, щоб знайти шлях до кожного учня, створити умови для розвитку здібностей, закладених в кожному. Саме тому, підвищення ефективності уроку – одна з найважливіших завдань дидактики. Отже, необхідним є введення в навчальний процес таких моделей навчання, які легко застосовуються на різних етапах уроку.

Місія школи полягає в тому, щоб допомогти кожній дитині усвідомити суть свого життя, визначити й накреслити орієнтири власного майбутнього. Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроків української мови та літератури є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій навчання. Ефективними вважають уроки з використання інтерактивних технологій, які активізують процес особистісно-зорієнтованого навчання й унеможливлюють домінування одного учасника навчального процесу над іншим.

Дослідженню проблеми інтерактивних методів навчання приділили увагу Л. Варзацька, Р. Балан, О. Вербило, Л. Кратасюк, М. Олійник, М. Пентилюк та ін. Технологія інтерактивного навчання передбачає активну взаємодію учнів і педагога. Це така форма співпраці, в якій учитель і учні є рівноправними суб’єктами навчального процесу. Використання інтерактивних методів навчання сприяє посиленню інтересу учнів до здобування знань, виробленню пізнавальної самостійності учнів, кращому засвоєнню навчального матеріалу, формуванню навичок аналізу навчальної інформації, розвитку творчих здібностей учнів. Інтерактивні методи навчання мають значний потенціал для формування комунікативної, мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції учнів.

Уроки української мови та літератури – це напружена, науково організована робота для сучасних учнів, яка сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки, диференціює та індивідуалізує процес навчання, стимулює роботу з додатковою літературою, розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення, формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності. Ось чому, я вважаю, що вибрана тема курсової роботи є актуальною.

19 стр., 9112 слов

Інтерактивні технології навчання

... використання інтерактивних методів навчання; розробити умови організації технології інтерактивного навчання; 1. Сучасні підходи до організації навчання 1.1 3апровадження інтерактивних технологій в навчальний процес в зарубіжній і вітчизняній педагогіці Процес навчання - не автоматичне вкладання навчального ...

Мета роботи полягає

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:

  • з ясувати ефективність застосування сучасних інтерактивних технологій;

  • проаналізувати та дібрати методи, форми і засоби навчання, використання яких дозволить формувати в учнів основні ключові компетентності;

  • заохотити до взаємодії об’єкта (учня) і суб’єкта (вчителя) на основі організації проблемно-пошукових завдань, що спонукають до самостійного мислення;

  • підвищити ефективність навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інтерактивних технологій.

Практична цінність

Вибір сучасних педагогічних технологій – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем. Сприяє реалізації цього завдання навчально-виховний процес, зокрема уроки української мови та літератури.

Робота складається зі вступу, розділу 1, розділу 2, висновків та списку використаних джерел та літератури..

I РОЗДІЛ. Основи розвитку інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури

1.1Загальне поняття про інтерактивні технології

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:

— створення позитивного настрою для навчання;

— відчуття рівного серед рівних;

— забезпечення позитивної атмосфери в колективі;

— усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;

— суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це формує внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до саморозвитку та самоспостереження.

У сучасному суспільстві джерелом знань може виступати не тільки вчитель, а й комп’ютер, телевізор, відео. Учні повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити думку. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

«Інтерактивний» (від англ. «inter» — взаємний і «act» — діяти) — здатний до взаємодії, діалогу.

17 стр., 8357 слов

Сучасні технології навчання у викладанні історії

... в організації навчального прогресу. На сучасному етапі розвитку утворення виникла необхідність відновлення методів, засобів і форм організації навчання. Це тісно пов'язано з розробкою й впровадженням у навчальний процес нових ...

Інтерактивне навчання — специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Як свідчать наукові дослідження, інтерактивними прийнято називати засоби, що забезпечують безперервну діалогову взаємодію суб’єктів освітнього процесу.

Інтерактивна діяльність ґрунтується на активній комунікації учасників освітнього процесу.

Інтерактивність освіти сприяє формуванню як предметних умінь і навичок, так і загальнонавчальних, виробленню життєвих цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, розвитку комунікативних якостей особистості. Така технологія, як стверджують дослідники, передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації і виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Тому під час такого навчання учні вчаться демократично спілкуватися з іншими людьми, критично й творчо мислити, приймати обґрунтовані рішення. При цьому до роботи залучаються всі учасники процесу, які працюють у групах в облаштованому класі за підготовленим заздалегідь вчителем матеріалом, із дотриманням процедури й регламенту, в атмосфері довіри.

Інтерактивне навчання змінює звичні ілюструючі форми на діалогічні, що ґрунтуються на взаємодії та взаєморозумінні. Враховуючи вищесказане, можна відзначити такі методичні особливості організації інтерактивного навчання: застосування проблемних ситуацій та формулювань, відповідна організація навчального простору, що сприяє діалогу, мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання правил навчального співробітництва, використання комунікативних методів і прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу та результатів спільної діяльності, розвиток навичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної та групової діяльності.

Головна риса інтерактивного навчання — використання власного досвіду учнями під час розв’язання проблемних питань. Їм надається максимальна свобода розумової діяльності при побудові логічних ланцюгів.

Використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного навчання, значною мірою підвищує ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному розвитку учнів, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю думати, творити.

Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя і громадської активності. Це потребує активізації навчальних можливостей учнів. Уроки повинні формувати основні пізнавальні та громадянські вміння, а також навички та зразки поведінки; пробуджувати у дітей інтерес та мотивацію, навчати самостійного мислення та дій. За умов інтерактивного навчання всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись: вони мають час подумати, обмінятись ідеями з партнером, а потім озвучити свої думки перед класом. Така робота сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння спільного вироблення рішення.

Інтерактивне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь.

14 стр., 6720 слов

Особливості навчання обдарованих учнів у початковій школі

... обдарованості; 3) описати основи навчання обдарованих учнів; 4) розглянути урочну і позаурочну форми роботи з обдарованими дітьми в початкових класах; 5) ... навчання обдарованих учнів в початковій школі» стала темою дослідження нашої курсової роботи. Актуальність цієї теми важко заперечити, оскільки зараз існує дуже багато суперечностей щодо навчання і, взагалі, сутності обдарованості. Наша робота ...

Перевага інтерактивного навчання в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів,які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні їх .

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання , взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

1 .2. Інтерактивні технології в контексті навчального процесу.

Останнім часом збільшилася питома вага нових, а отже, недостатньо досліджених інтерактивних методів навчання на уроках української мови в старших класах. Аналіз наукових робіт (Л. Варзацька, Р. Балан, О. Вербило, Л. Кратасюк, М. Красовицький, Т. Окуневич, М. Олійник, М. Пентилюк, О. Пометун, Л. Пироженко, Т. Симоненко, Н. Солодюк, Л. Щербина та інші) дає підстави узагальнити, що « інтерактивний » розуміється як ініціативна відповідна позиція суб’єкта, якому адресовані певні дії чи процедури. Інтерактивна технологія – це організація навчання, що забезпечує здобуття знань засобами спільної діяльності через діалог, полілог учнів між собою і вчителем. Інтерактивний означає такий, що здатний взаємодіяти або знаходиться в режимі бесіди, діалогу з ким-небудь (учителем, іншими суб’єктами навчального процесу) або чим-небудь (комп’ютером).

Отже, інтерактивне навчання – це діалогізоване навчання, під час якого реалізується ефективна взаємодія вчителя й учня, учня та учнів, занурення учнів у комунікацію. Інтерактивні методи навчання української мови – це такі способи міжособистісної взаємодії в режимі учитель-учень, учень-учитель, учень-учень, що забезпечують реалізацію мети й завдань уроку.

Найбільш ефективні форми інтерактивного навчання слід вирішувати вчителю, враховуючи при цьому свій досвід, вміння й навики дітей, психологічні особливості класу та інші чинники які мають вплив на навчально-виховний процес.

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків.

Інтерактивний урок має таку структуру:

17 стр., 8380 слов

Інноваційні технології навчання на х інформатики

... проблемою “Формування успішної особистості учнів шляхом застосування інноваційних технологій навчання на уроках інформатики”. У дітях ми закладаємо ... в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої - підготувати компетентну особистість, здатну знаходити ... речення і пропоную учням висловлюючись закінчити його. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати ...

I. Мотивація (займає 5 % часу заняття)

II. Представлення теми та очікуваних результатів (5% часу уроку)

III. Надання необхідної інформації (10% часу заняття)

IV. Інтерактивна вправа — центральна частина заняття (50%—60% часу уроку)

V. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку (до 20% часу заняття)

Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема, для того, щоб охопити весь необхідний матеріал, глибоко його вивчити, а не перетворювати технології в безглузді « ігри заради самих ігор » , вчитель повинен старанно планувати свою роботу, щоб:

  • дати завдання учням для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;

підібрати для уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням

під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно, або « граючись » виконали його;

на одному занятті можна використовувати одну (максимум дві) інтерактивні вправи;

дуже важливим є проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

  • проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані з інтерактивними завданнями.

Перший структурний компонент інтерактивного уроку чітко пов’язаний з темою уроку, він психологічно готує учнів до її сприймання, налаштовує їх на розв’язання певних проблем. Для мотивації на уроках можуть бути використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають інтерес до змісту знань та процесу їх отримання.

Основними перевагами інтерактивного навчання є те, що:

1. Учитель має можливість раціонально розподілити свій час, допомагаючи активніше дітям зі спеціальними проблемами — особистісними та інтелектуальними.

2. Зникає ряд труднощів, пов’язаних з дисципліною. На уроці всі активні та всі зайняті справою.

3. Учні, виступаючи в ролі вчителя, набувають певних навичок, які

допомагають їм повірити у свої власні сили та ставитися до вчителів з більшою повагою.

9 стр., 4190 слов

Система роботи вчителя як комплекс його педагогічної праці

... спілкування з учнями. Контакт із класом. Запобігання втомлюваності. Цілеспрямованість роботи вчителя та учнів Спостереження на уроках, бесіди з учнями 3.2 Зміст навчання на уроках. Відповідність змісту навчання ... не здавалися методи і прийоми, застосовувані вчителем, його роботу не можна оцінити негативно. Проводять також бесіди з учителем, його колегами, керівниками методичного об'єднання або ...

4. Формуються в учнів навички культури спілкування (вміння вести дискусію, обговорення).

5. Виробляються вміння приймати спільні рішення.

6. Удосконалюються вміння робити аналіз, синтез, висновки та узагальнення.

7. Формуються навички ораторського мистецтва.

8. Формується відповідальність — за себе та колектив.

9. Зникає негативне ставлення до предмета і самого навчання.

10.Високий рівень засвоєння знань

Отож, при використанні інтерактивних технологій на уроках потрібно:

1. Налаштувати дітей на механізм взаємонавчання.

2. Щоб педагогу і учням звикнути до даних технологій треба поступово включати елементи цієї моделі інтерактивного навчання

3. Добре готуватися, підбирати матеріал.

4.Чітко пояснити правила гри.

5. Створити атмосферу серйозного навчання, а не простої гри.

6. Проаналізувати навчальну дисципліну.(може ця технологія не дасть бажаних результатів).

7. Старанно планувати свою роботу, впроваджуючи інтерактивні технології.

Використання інтерактивного навчання дає можливість фахового зростати, змінювати себе, навчатися разом з учнями. Уже після кількох уроків можна відчути, як змінилося ставлення до нього учнів, а також сама атмосфера в класі — і це послужить додатковим стимулом до роботи з інтерактивними технологіями.

Інтерактивне навчання розглядаю як багатовимірне явище. Воно вирішує три завдання: навчально-виховне, комунікативно-розвивальне та соціально-орієнтаційне, результати якого резонують за межами навчального простору. Серед багатьох форм і методів інтерактиву (індивідуальна, парна, групова робота, дослідницькі проекти, рольові ігри тощо) оптимальною є групова форма, адже група для кожного її члена — це суспільство в мініатюрі. Роботу треба організовувати в такий спосіб, щоб досвід (знання, вміння), який набуває дитина в штучно створеному середовищі, вона могла перенести в зовнішній світ і успішно його використати.

1. 3 Впровадження інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури

Формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, забезпечення пріоритетного розвитку людини — основні завдання, які стоять перед навчальним закладом. У зв’язку з цим основна мета вчителів-словесників полягає у сприянні мовленнєвому розвиткові учнів, які б уміли змістовно, зв’язно і стилістично грамотно висловлювати свої думки. Ця мета реалізується у процесі формування особистості.

9 стр., 4034 слов

Технологія дистанційного навчання

... таким засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу, ... діяльності у багатьох виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути навички роботи. Саме тоді оптимальною формою може стати дистанційне навчання. Переваги дистанційного навчання ... здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу, ...

Складовою частиною процесу формування висловлювання є пізнавальна активність особистості. Спробуймо віднайти шляхи, йдучи якими, учень зміг би створювати висловлювання за умов підвищення пізнавальної активності. Один із них, на мою думку, — застосування інтерактивних методів. Спинимось на психолого-педагогічних засадах упровадження їх у практику роботи з розвитку комунікативних і мовних умінь учнів.

Навчання як потужний освітньо-культурний чинник має бути спрямоване на розкриття внутрішніх ресурсів особистості учня, виявлення вже закладених у ньому потенційних можливостей. Від того, як організовано навчання, як вчать учня мислити, залежить творчий чи нетворчий шлях його в подальшому житті. Ефективність навчання залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного уроку, застосувати оптимальні педагогічні технології, які б проектували кінцеві якості особистості (учня):

Потрібно надавати перевагу тим методам, які звернені до свідомості й активності учнів у навчанні. Саме інтерактивне навчання, як різновид активного, має свої закономірності, особливості. Сутність його в тому, що в навчальний процес залучаються всі учні, кожний робить індивідуальний внесок відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. У наш час, коли обсяг інформації збільшився, дидактична функція вчителя полягає не в передаванні знань, а у формуванні навичок здобувати їх. Процес навчання — це не автоматичне вкладання програмового матеріалу в голову учня. Сучасні підходи до навчання мови великого значення надають розвиткові усного та писемного мовлення, мовленнєвій культурі особистості. А комунікативно-діяльнісний підхід якраз і передбачає орієнтацію уроку на мовлення, на мову як засіб спілкування й пізнання. Спілкування у комунікативній функції є особливим видом інтелектуальної мовленнєвої діяльності. Мовець неодмінно ставить перед собою певні завдання й намагається їх виконати. Основним з-поміж таких завдань у спілкуванні вважають повідомлення та вплив на адресата. Від цього залежить вибір мовних засобів, жанр і стиль висловлювань. Розвя’зати це завдання допоможе робота в групах, де учні роблять перші кроки до толерантного спілкування, де виховується в них повага до особистості, виробляється вміння цінувати думку опонента, переконливо доводити істину, виявляти наполегливість в обстоюванні своєї позиції.

У процесі спілкування люди користуються однією і тією ж мовою, але при цьому мовлення в них різне — глибоко індивідуальне, для якого характерні певний словниковий запас, фонетична вимова, інтонація, темп, будова речень, оформлення думки.

Завдання вчителя — сприяти підвищенню культури мови, яка є показником рівня культури думки. А щоб говорити і писати добре, правильно, треба вміти добирати в конкретній ситуації спілкування найвдаліші, найдоречніші мовні засоби. Маємо виплекати в душі дитини прагнення мовної майстерності, якій властиві образність та творчість. Передуватиме цьому всебічна робота над словом, структурою речення. Досягти цього можна тільки навчаючи, систематично спостерігати за словом, перетворювати думку на слово.

18 стр., 8985 слов

Інтерактивні технології в освіті

... роботи: „Інтерактивні технології в освіті”. Об’єктом дослідження є навчальний процес в закладах освіти, зокрема в ... інтерактивні методи. Ця затребуваність пояснюється тим, що таке навчання спрямовано на підвищення пізнавальної активності учнів, посилення діяльнісного підходу в навчанні і реалізацію спільної діяльності, ... освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці присвячені роботи І. Бома, ...

Під час подорожей до

Багатий текст — шлях до оволодіння мовними скарбами. Учень уважно вслуховується в слова, які надихають його на створення мальовничого сюжету. Об’єднані в образному малюнку, вони активізують творчу уяву, мислення, фантазію.

На різних етапах процесу взаємопов’язаного навчання мови й мовлення доцільно використовувати інтерактивні методи.

На початковому етапі — ознайомлення з поняттям, активізації виучуваних форм — рекомендуємо застосовувати фронтальну форму організації навчальної діяльності учнів. Вони вчаться спостерігати, порівнювати, зіставляти певні мовні явища. Колективне спілкування сприяє взаємопорозумінню, адже «мальовничість слова» майстра надихає на співпрацю, яка дає радість та задоволення.

На етапі закріплення, корекції, контролю, узагальнення розширюється уявлення про лексичне значення слова, його сполучуваність, функціональну роль, розвивається вміння добирати мовні засоби з огляду на ситуацію. Парна та групова робота допоможе розвя’зати певну проблему, дійти спільного висновку, обгрунтувати рішення. Спілкуючись у групі, учень не тільки вчиться сам, а й вчить інших. Тут панує високий рівень обміну інформацією, є можливість висловитися кожному учневі, створюючи діалогічне мовлення. Робота в малих групах будується на принципах рівноправності.

На етапі застосування здобутих мовних знань розвиваються комунікативні вміння створювати тексти різних типів. Підвищений інтерес до знань спонукає учнів самостійно знаходити джерела задоволення своїх природних нахилів, розкриває внутрішній потенціал кожної дитини. Тому вони охоче об’єднуються в групи за інтересами: філологи, редактори, коректори, журналісти, поети, прозаїки, фольклористи, етнографи, актори, режисери, сценаристи тощо. Саме в цих групах діти працюють індивідуально, самостійно добиваються результату, який об’єднується у кінцевий результат усієї групи.

Працюючи в режимі постійних шукань та новизни, учні розвивають мислення й уяву, набувають комунікативних навичок монологічного мовлення, виявляють творчі можливості.

Розділ ІІ. Застосування інтерактивних методів навчання як один із

шляхів підвищення ефективності уроку

2.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання

Робота в парах

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу.

Ротаційні (змінювані) трійки

Два — чотири — всі разом

Карусель. Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань.

6 стр., 2614 слов

Технології навчання

... вмінь, а збагачення учнів творчим досвідом, їх самореалізації. Сприятимуть цьому високий рівень активного мислення, організованості і цілеспрямованих навчальних процесів. Зміст технології полягає у ... всіх педагогічних технологій єдина: 1. концептуальна основа; 2. змістова частина навчання: цілі навчання, зміст навчального матеріалу; 3. процесуальна частина - технологічний процес: організація ...

Робота в малих групах.

Використовуються малі групи тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, але не індивідуальної роботи.

Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп.

«Літературний ексклюзив» (3-4 чол.).

«Авторська лабораторія» (3-4 чол.).

«Пошук мемуарів» (2-3 чол.).

«Експертна група» (3-4 чол.).

«Діалог». Суть його полягає в спільному пошуку групами згодженого рішення. Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.

«Синтез думок».

«Спільний проект».

«Пошук інформації».

«Коло ідей».

Акваріум. Ще один варіант кооперативного навчання, що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки за умови, що учні вже мають добрі навички групової роботи.

кейс-метод

« Різнокольорова стрічка»

Серед квадратиків є невірні відповіді. Завдання учнів полягає у тому, щоб, ознайомившись з питанням, знайти серед запропонованих відповідей правильну та за допомогою шпильок зачепити одна за одну правильні відповіді. В результаті утвориться різнобарвний ланцюжок. Учителю слід підібрати запитання та відповіді, щоб у всіх групах утворились однаково розфарбовані ланцюжки.

2.2. Технології колективно — групового навчання

До фронтального навчання відносять інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу:

Обговорення проблеми в загальному колі

Мікрофон. Різновидом загальногрупового обговорення є технологія «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Крісло автора

«Мікрофон» дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Мозковий штурм., Метод «Асоціативний кущ», Метод «Гронування», Навчаючи — учусь., Ажурна пилка («Мозаїка», «Джиг-со»)., Аналіз ситуації., Вирішення проблем, Дерево рішень

2.3. Технології ситуативного моделювання.

Арсенал інтерактивних ігор досить великий, але найбільш поширений з них є моделюючий.

Стимуляційні або імітаційні ігри., Спрощене судове слухання, Громадське слухання, Розігрування ситуацій за ролями.

1) ігрові і навчальні цілі, які передбачають поетапне опанування навиками і уміннями відповідно предмету, що вивчається;

2) виховні цілі, які відповідають духовно- орієнтованій парадигмі виховання;

3) зміст ролевої гри, що відображає ролеві взаємодії і взаємини, які базуються переважно на поточному навчальному матеріалі тієї або іншої теми і які набувають певної сюжетної організації і розвитку;

4) сукупність соціальних і міжособових ролей, за допомогою яких студенти

5) комунікативні умови, під якими маються на увазі, перш за все, ігрові навчально-комунікативні ситуації, що створюються самими студентами під керівництвом викладача;

6) реквізит, тобто будь-які предмети, які, так або інакше, включаються в гру і набувають в грі знакове значення.ьтативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності.

Слід зазначити, що під комунікативними умовами маються на увазі не лише навчально-комунікативні ситуації, що створюються саме для даної конкретної ролевої гри, але і сприятливий психологічний клімат. Сприятлива морально-психологічна атмосфера привертає людей до міжособової взаємодії, прояву взаємної зацікавленості і творчої ініціативи. Ігрові і дискусійні методи навчання сприяють створенню такої атмосфери .

Аби інтерактивний аспект рол

1. Проблемно-орієнтовний етап: вистава вчителем теми майбутньої гри, знайомство учнів з основними даними, що стосуються даної теми. Тема ролевої гри має відповідати інтересам дітей, чіпати актуальні для них на даний момент екзистенціальні проблеми (кохання, зрада, дружба).

2. Етап екзистенціального переживання: обговорення з учнями теми ролевої гри, з’ясування їх точок зору на дану проблему через призму їх власного життєвого досвіду.

3. Етап інтроспективного розуміння: рефлексія осмислення школярами теми ролевої гри, внутрішнє усвідомлення важливості проблем, що представляються, і їх рішення.

4. Підготовчий етап: виклад вчителем сценарію, ігрових завдань, правил, ролей, зразкового типу рішень в ході гри; самостійна підготовка учнів до ролевої гри, продумування ролевої поведінки.

5.Проведення гри: «переживання» проблемної ситуації в її ігровому втіленні.

6.Учні діють по ігрових правилах, вчитель стежить за ходом гри, характером рішень, що приймаються, знімає неясності.

7 . Етап інтерактивної комунікації: обговорення проведеної гри, в ході якого дається описова огляд-характеристика «подій» гри і їх сприйняття учасниками, труднощів, що виникали в ході справи, ідей, які з’являлися в процесі Особлива увага при цьому не зрідка приділяється зіставленню імітації з відповідною областю реального світу, встановленню зв’язку змісту гри з життєвим досвідом учасників. Одним з результатів обговорення може бути збір пропозицій для змінення, або уточнення правил тощо.

8. Етап духовного осмислення: рефлексія, осмислення різних точок зору, представлених учасниками ролевої гри, і, як наслідок, — збагачення життєвого досвіду, отримання нових екзистенціальних орієнтирів.

Окрім очевидних організаційних функцій, для практики проведення ролевих ігор корисним є наступний умовний перелік «ролей», в яких виступає викладач. Їх можна сформулювати по аналогії зі спортивними іграми: інструктор, суддя-рефері, тренер.

Інструктор.

Суддя-рефері.

Тренер. В деякому розумінні вчитель виступає і як тренер. Він може навіть давати дітям підказки, що допомагають використовувати потенціал ігрової дії (але не безпосередньо втручатися в гру).

У число тренерських дій викладача входить і підбадьорювання нерішучого учасника.

Голова-ведучий.

Навчальна гра може добре поєднуватися із структурованою дискусією, заснованою на тому, що викладач заздалегідь виділяє в навчальному матеріалі предмет обговорення. При цьому тема обговорення природно вводиться з умовами ігрової дії. Можна заздалегідь продумувати і виділяти у змісті навчального матеріалу бінарні опозиції — протилежні ідеї, сторони життєвих явищ, підходи. Зіставлення, зіткнення цих опозицій надалі використовується як основа для навчально-ігрової діяльності.

Дієвість ігрових методів навчання пов’язана з їх емоційністю, активізацією всіх учнів, увагою до переживань і думок кожного. На цій основі можливе створення глибоко відчутих міцних вражень, переконань, ціннісних орієнтирів. Потужний інструмент, яким є ролева гра, може використовуватися для залучення учнів до загальнолюдських цінностей та осмислення важливих життєвих питань.

2.4. Технології опрацювання дискусійних питань.

Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання.

До технологій навчання в дискусії належать: займи дискусію; зміни дискусію; безперервна школа думок; дискусія; дискусія у стилі телевізійного ток-шоу; оцінювальна дискусія; дебати.

Метод ПРЕС

Займи позицію.

Зміни позицію

(Нескінчений ланцюжок).

Дискусія. Дискусія – це широке публічне створення якось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу.

Дебати. Один з найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, тоді коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням необхідно довго готуватись і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а спілкувалися спокійно( наприклад,«Чи може кохання в ранньому віці принести щастя людині?» за твором М. Коцюбинського « Тіні забутих предків » ).

2.5.Аудіовізуальний метод

Сучасний навчальний процес модернізується також технічними, зокрема комп’ютерними і програмними інноваціями. Ось чому аудіовізуальний метод, призначений спочатку для популяризації знань і залучення до навчання широкої аудиторії, дедалі більше застосовується в освіті багатьох країн світу. Широке впровадження технічних засобів навчання у професійну підготовку фахівців, використання можливостей Інтернет, робота з електронними базами даних, застосування теле-, відео-, аудіо-, фото- та інших матеріалів у навчальному процесі підсилює пізнавальну активність учнів, що дозволяє досягти максимальної економії часу для засвоєння навчального матеріалу у значних обсягах, стимуляції творчості, уяви, навичок узагальнення та конкретизації наукових фактів.

Останнім часом з’явилося багато мультимедійних продуктів,

За науковими даними більш ніж 90 % інформації надходить до нас через зір та слух. І чим яскравіше і різноманітніше буде представлена інформація, тим ефективнішим буде процес її засвоєння. Нестача наочної зорової інформації знижує ефективність отримання знань учнями . Сьогодні, в час загальної комп’ютеризації і приходу в освіту нових технологій у викладачів з’являється негайна потреба в використанні мультимедійних засобів, в тому числі в створенні електронних презентацій для використання під час аудиторної та самостійної діяльності учнів.

Мультимедійні технології у

Аудіовізуальний метод має величезні потенційні можливості для застосування у викладанні всіх дисциплін. Але й від вчителя він потребує володіння комп’ютерними знаннями і технологіями, системного та творчого бачення предмета. Одним із різновидів реалізації цього методу є презентація. Вона полягає у передачі вчителем певної цілісної інформації, як правило, нової, за допомогою органічного поєднання словесних (вербальних) засобів навчання із наочними, як правило, мультимедійними та іншими, під час чого, учні вправі проявляти активність, давати запитання, вступати з вчителем у діалог, дискусію, виконувати творчі, проблемні завдання.

Висновок

Виходячи з усього згаданого вище, слід зазначити важливість використання інтерактивної моделі навчально-виховного процесу, яка передбачає використання інтерактивних технологій для різних форм організації навчання.

Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі в цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі ніколи не дадуть справжніх стійких результатів. Цього можна досягти тільки за допомогою активного (інтерактивного) навчання.

Будь-яка інтерактивна технологія повинна відповідати основним критеріям технологічності; системності (наявності логіки процесу, взаємозв’язку частин, цілісність), керованості (планування процесу навчання), ефективності (технологія повинна вибиратися відповідно до результатів і оптимальних затрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання), відповідальності (можливості застосування в інших однотипних навчальних закладах іншими суб’єктами).

Якщо спробувати дати визначення поняттю інтерактивна технологія навчання, то це така організація навчального процесу, за якої не можлива неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників в процесі навчального пізнання; або кожен учень має конкретне завдання за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою та перед усім класом завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові й навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.

На відміну від традиційних методик, інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат.

Метою роботи було дослідити використання сучасних інтерактивних методів викладання на середньому етапі навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

Отже, останнім часом у сфері навчання

Інтерактивна форма роботи має значні переваги над фронтальною та індивідуальною формами: у групах учні залучаються до колективної творчої діяльності, осмисленого спілкування і взаємодії, розподілу праці між членами групи; здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль.

Втілення цієї мети можливе, якщо оволодіти методикою, що стимулює конструктивно критичне мислення активними методами та технологіями навчання. Інтерактивні методи захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес та мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів залежить від умінь, стилю роботи конкретного вчителя.

Отже, у процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного,особистісно-орієнтованого, проектного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість учня.

Список використаних джерел

1. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. посіб.- К.: А.С.К., 2005. – 192 с.

2.Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002. – 135 с.

3.Пересунько Т. М.Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей на уроках української мови та літератури [Электронний ресурс]. – Режим доступу:http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/8360/

4.Т.П. Симоненкова Інноваційні технології навчання на уроках української мови та літератури.[Электронний ресурс].–Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/2011_5/bygch/21.pdf

5.Малина Г. І. Вии. [Электронний ресурс].–Режим доступу: http://www.slideshare.net/hadiachosvita/ss-7506305

6.Стасюк Н. А. Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури.[Электронний ресурс].–Режим доступу: osvita.pl.km.ua/~poninka1/index.php?option=com…task…

7.Т. В. Колган Мультимедіа на уроках української мови та літератури.[Электроннийресурс].–Режим доступу:http://kolgantv.blogspot.com/2009/11/blog-post_17.html

8 .С.А. Корват Інноваційні технології навчання у процесі розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури. [Электроннийресурс].–Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tvo/2011_2/006.pdf

9. Біляєв О. Проблема методів у навчанні мови. //Укр. мова і літ. у школі.-1986.-№10.-С.60-64.

10. І. Ушакова. Інноваційні технології навчання у розвитку креативності на уроках української мови. [Электроннийресурс].–Режим доступу: metodportal.net/node/4499

11 .Вайнштейн М. Критичне мислення як основа демократичного навчання // Рідна школа. – 2001. — №4

12. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний збірник. –К., 2000.

13 .Чирвон.Л.Ф. Інтерактивні методи навчання.[Электроннийресурс].–Режим доступу:

14. Яцик І. С. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності. Электроннийресурс].–Режим доступу:onf.vstu.edu.ua

16.Гін А. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ, 2004. – 84 с.

17.Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии.-

М.: Сентябрь, 1996.

18. Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. –№5.

19.Чернякова Ю. М.,Використання інтерактивних технологій як засобу продуктивного навчання. Электронний ресурс].–Режим доступу:http://teacher.at.ua/publ/innovacijni_tekhnologiji_navchannja/63-1-0-8151

Додаток

Розвиток звя’зного мовлення 5 клас

Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису. Підготовка до письмового твору . Квіти — окраса нашого життя

Мета: ознайомити зі світом рослин , із походженням назви квітів ;продовжувати пізнавальний інтерес до історії свого краю; розвивати логічне мислення, образне мислення , вміння й навички у розв´язанні певних питань ;розкрити особливості певних питань ;розкрити особливості побудови опису в науковому та художньому стилях ; вчити складати текст — опис за уявою , будувати словесні характерні ознаки квітів ; виховувати любов до рідної землі ; сприяти культурі мовлення.

Тип: формування умінь і навичок

Обладнання :

Як легко квіти потоптати ,

Як важко виростити їх,

Щоб кольорами стали , святом

Для кожного і ля усіх.

Цвіте розарій урочисто ,

І мов запрошує : «Сюди! »

Інстинкт дикунський рветься : «Знищить…»

Перечить розум : «Посади!»

Хід уроку

I Організаційний момент

II Актуалізація опорних знань . Репродуктивна бесіда.

Прошу зібрати свою енергію , знання , думки . щоб провести сьогодні урок мислення , урок розвитку ваших почуттів і підготуватися до складання твору – опису .

1.Назвіть типи мовлення

Для подальшої плідної праці давайте скористаємося папкою – накопичувачем.

1.Опис – це один із типів мовлення . за допомогою якого ми характеризуємо предмети , називаючи найбільш важливі для них ознаки .

2.Ознака – це характерна властивість , за якою ми пізнаємо предмет. До ознак відносять : обсяг ,розмір , форму, запах , смак , вік , зовнішність , характер , твердість тощо.

3.Користуємося описом тільки тоді , коли потрібно , щоб людина , до якої ми звертаємося , ніби побачила , впізнала те , про що ми говоримо або пишемо.

4.Тому потрібно вивчати дійсність , спостерігаючи за навколишнім світом , бачити ознаки , знаходити слова для найточнішого його опису , постійно збагачувати свій словниковий запас.

5.Описувати можна все , що ми бачимо навколо , з чим зустрічаємося в житті :предмети , тварини , люди, різні процеси , явища, що мають властиві їм ознаки

«Мозковий штурм»

Навіщо ж людині потрібні вміння описувати предмети , тварин, рослин, людей:

— для взаєморозуміння;

— для спілкування;

— для розвитку зв´язного мовлення;

— для розвитку творчого мислення.

III Повідомлення теми та мети уроку

Метод передбачення

А зараз , діти, вам нове завдання. Прослухайте вірш Д.Павличка . Спробуйте відгадати , який предмет ми будемо описувати:

Небеса прозорі ,

Як глибінь ріки,

Падають , як зорі,

З явора листки.

А над полем нитка

Дзвенить , як струна,

Зажурилась квітка :

Чує сніг вона.

Сформулюйте мету, зміст та послідовність уроку:

— ознайомитися зі світом , із походженням назв квітів;

— уміти складати текст – опис за уявою;

— будувати словесні характерні ознаки квітів ;

— підвищувати рівень культури мовлення .

Записуємо тему уроку «Квіти – окраса нашого життя»

IV Вивчення нової інформації

Давайте віртуально пройдемося тротуарами нашого міста , помилуємося красою осінніх клумб, зазирнемо до парку , поміркуємо дивуючись золотій задумі дерев. Уявимо себе серед широкого квітучого степу , де б хотілося назбирати букетик.

Запишіть у зошити , які квіти зустріли на своєму шляху ( незабудки , деревій , айстри, мальви, жоржини , верес, чорнобривці).

Розумовий штурм

Велика чарівна земля мого краю. Ми любимо її степи і поля , задумливі ліси , тихі береги річок .І куди б ви не пішли :чи то у ліс , чи на луки ,чи в поле – скрізь нас привітно зустрічають усмішки рідної землі – чарівні квіти.

Людьми створено багато символів , але квіти – найприємніший , найчарівніший з них.

До сьогоднішньої розмови , що з ними пов´язане . Познайомте однокласників із тим , символізують собою деякі квіти.

Слів на описи не трачу, словом не передаси

Їх земної , безсловесної , дивовижної краси.

Люди дивляться пя’ніють , в них навіки,

Нареченим їх дарують , заплітають у вінки.

В.Симоненко

Барвінок – це символ першого кохання . Його клали біля новонародженого , оздоблювали на весіллі гільця й коровай. Вінки з барвінку клали на голови молодих на весіллі.

Волошка – це простота , ніжність , довіра . «Де волошки , там жита трошки» — кажуть у народі.

Червоний мак – означає красу , молодість . Юний цвіт , що не згаса.

Айстра – сум , печаль.

Лавр – завжди успіх, слава, перемога.

Ромашка – кохання, мир . вона приносить здоров´я, доброту , ніжність.

Фіалочка — сором´язливість.

Лілія – чистота , таємниця життя.

Троянда – кохання, здоров´я.

Нагідки — , соняшник – це квіти сонця.

Калина – символ дівочої чистоти , спомин про домівку.

Хміль — батіжок хмелю символізує гнучкість і розум.

Метод «Ланцюжок»

Квіти ваблять наші очі дивовижно красою , зігрівають наші серця своєю надзвичайною ніжністю і тендітністю. Я пропоную записати на кольорових стрічках ознаки , порівняння , епітети до квітів у віночку . ( Дивовижні ,чарівні, яскраво –червоні.,запашні, мов сонце).

Метод «Думай – ділись » думками з партнером

Працюємо групою . Обміняємося думками про те , на що необхідно звернути увагу при описі квітки та змоделюємо ГРОНО з цього питання.

При описі будь – якого предмета , зокрема квітів . слід враховувати особливості стилю мовлення , бо використовуємо описи тільки в науковому , художньому та розумовому стилях

Давайте попрацюємо з підручником .

Параграф 71 , с . 206

1) Прочитайте та визначте мету стилів при описі.

— мета наукового – забезпечити точність інформації про предмет.

— Художнього – створити образ предмета.

— Відмінність – відсутність образних слів у науковому стилі та їх наявність у художньому.

2) Зверніть увагу на схему побудови опису в названих стилях мовлення . Давайте їх порівняємо. С.207

3) Відкрийте папки – накопичувачі та прочитаємо тексти. Визначемо їхній стиль та тип мовлення . Обгрунтуйте.

4) Назвіть орфограми , які вам відомі.

Робота над твором -описом

Діти , а без яких квітів не можливо уявити початку навчального року?Букетами ,яких квітів школярі вітають учителів з 1 вересня?Так , це айстри . Це було не важко визначити.

— Розкажіть легенду про айстри.

— Вірш про айстри.

Групове ґронування «Гроно Айстри»

Пропоную групам скласти ґроно до слова «Айстри». Пишіть стільки ідей , скільки вам заманеться , записуйте все, що спаде на думку , не турбуйтесь про правила письма . Головне , щоб потім можна було втановити зв´язки між поняттями .

Огляд галереї ґрон, Гронування вірша Надії Кибальчич про айстри

Сонце в хмарі. Пахне зів´ялим листям,

Всохли квіти , що цвіли колись,

А на грядці килимом барвистим

При негоді айстри розцвітись.

Дощ дрібненький падає росою,

Мокрі пелюстки в саду летять,

Горді, гарні , сяючи красою,

На морозі айстри ті тремтять.

Складання усного висловлювання в художньому стилі з елементами опису про айстру

Отже, описуючи квітку висловлюємо загальне враження від неї;

— оцінюємо рослину;

— використовуємо образні слова;

— як ставимося до предмета.

Багато можна говорити про квіти . Тому використовуйте складені ґрона , свої знання, вміння та побудуйте опис чарівної квітки осені – айстри. Ці квіти дарують нам красу , а ми їм наше захоплення.

1 група . Чарівна квітка в саду.

2 група . Айстра.

3 група . Конкурс букетів.

Перевірка усних висловлювань учнів

1.Чий опис вам сподобався найбільше?

2.Чим саме?

3.Чи може людина не любити квіти?

4.Чи можна людину порівняти з квіткою?

V Домашнє завдання .

VI Підсумок уроку

Отже, діти, ми на уроці не тільки чарівним словом передали красу квітів, а й побачили цю красу , створену художниками , вишивальниками.

Бережіть цю красу , бережіть квіти . і тоді у ваших серцях поселяться Добро , Радість, Любов,.А під пісню «Чорнобривці» прошу сказати , чого ви навчилися на сьогоднішньому уроці.

Тож якими словами можуть звертатися до нас квіти , продовжуючи тему епіграфа уроку?

Ви на клумбах вдома , школі

Висівайте нас доволі.

Доглядайте, поливайте,

Без потреби не зривайте.

Якби ви нас не топтали , Ми б красу вам дарували.