Інноваційні педагогічні технології

Курсова робота

Федеральне агентство з утворенню ФГТУ ВПО

«Амурський гуманітарно-педагогічний державний університет »

Кафедра педагогіки та інноваційних освітніх технологій

Курсова робота

З дисципліни: «Педагогічні технології »

Тема: «Інноваційні педагогічні технології

Виконав: студент 3-го курсу ФТіД

Групи ПО-33

Єрьомін Олексій Костянтинович

Перевірив: к.п.н., доцент кафедри ПіІОТ

Понкратенко Галина Федорівна

Комсомольськ-на-Амурі

2007

Зміст

Введення

1. Глава: Теоретичні підходи до проблеми інноваційні педагогічні технології

1.1 Педагогічні інновації

1.1.1 Сутність, класифікація і напрямки педагогічних інновацій

1.1.2 Технології та умови здійснення інноваційних процесів

1.1.3 Інноваційні освітні установи

1.2 Сучасні інноваційні технології в педагогіці

1.2.1 Інтерактивні технології навчання

1.2.2 Технології проектного навчання

1.2.3 Комп’ютерні технології

2. Глава: Практичні підходи до проблеми інноваційні педагогічні технології

2.1 Інноваційні тенденції у професійній освіті

2.1.1 Світовий досвід інновацій професійної освіти

2.1.2 Інновації професійної освіти в Росії

2.2 Інноваційні педагогічні технології на законодавчому рівні

2.3 Інноваційна педагогічна діяльність в столиці

Висновок

Бібліографічний список

Введення

Розвиток — невід’ємна частина будь людської діяльності. Накопичуючи досвід, удосконалюючи способи, методи дій, розширюючи свої розумові можливості, людина тим самим постійно розвивається.

Цей же процес застосуємо до будь людської діяльності, в тому числі і педагогічної. На різних стадіях свого розвитку суспільство висувало все більш нові стандарти, вимоги до робочій силі. Це зумовило необхідність розвитку системи освіти.

Одним із засобів такого розвитку є інноваційні технології, тобто це принципово нові способи, методи взаємодії викладачів та учнів, забезпечують ефективне досягнення результату педагогічної діяльності.

Проблемою інноваційних технологій займалося і продовжує займатися велика кількість талановитих учених і педагогів. Серед них В.І. Андрєєв, І. П. Підласий, професор, доктор педагогоіческіх наук К.К. Колін, доктор педагогічних наук В.В Шапкін, В.Д. Симоненко, В.А Сластенін та інші. Всі вони внесли неоціненний внесок у розвиток інноваційних процесів в Росії.

17 стр., 8357 слов

Сучасні технології навчання у викладанні історії

... технології на якість результату залежить від того, в який спосіб він досягається. В зв’язку з цим у технології розробляються найбільш оптимальні способи навчальної діяльності. Сучасні технології навчання ... інноваційні процеси відрізняються від стабільних або традиційних. Основу й зміст інноваційних ... освітніх технологій навчання В українській педагогіці поняття педагогічні технології широко ...

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є процес розвитку освіти як цілісної педагогічної системи, а предметом дослідження — інноваційні педагогічні технології, як складова частина об’єкта дослідження.

До мети ж курсової роботи відноситься виявлення видів, складнощів, методів впровадження інноваційних технологій, а також їх специфіка в Російській Федерації.

1. Глава: Теоретичні підходи до проблемі інноваційні педагогічні технології

1.1 Педагогічні інновації

1.1.1 Сутність, класифікація та спрямування педагогічних інновацій

Наукові інновації, просувають вперед прогрес, охоплюють всі галузі людських знань. Розрізняють соціально-економічні, організаційно-управлінські, техніко-технологічні інновації. Одним з різновидів соціальних інновацій є педагогічні інновації.

Педагогічна інновація — це нововведення в галузі педагогіки, цілеспрямоване прогресивне зміна, що вносить в освітнє середовище стабільні елементи (Нововведення), що поліпшують характеристики, як окремих її компонентів, так і самої освітньої системи в цілому.

Педагогічні інновації можуть здійснюватися як за рахунок власних ресурсів освітньої системи (Інтенсивний шлях розвитку), так і за рахунок залучення додаткових потужностей (Інвестицій) — нових засобів, обладнання, технологій, капітальних вкладень і т. п. (екстенсивний шлях розвитку).

З’єднання інтенсивного і екстенсивного шляхів розвитку педагогічних систем дозволяє здійснювати так звані «інтегровані інновації», які будуються на стику різнопланових, різнорівневих педагогічних підсистем та їх компонентів. Інтегровані інновації, як правило, не виглядають надуманими, чисто «зовнішніми» заходами, але є усвідомленими перетвореннями, що відбуваються з глибинних потреб і знання системи. Підкріпивши «вузькі» місця новітніми технологіями, можна підвищити загальну ефективність педагогічної системи.

Основними напрямами та об’єктами інноваційних перетворень в педагогіці є:

  • • розробка концепцій та стратегій розвитку освіти і освітніх установ;
  • • оновлення змісту освіти;
  • зміна і розробка нових технологій навчання і виховання;
  • • вдосконалення управління освітніми установами та системою освіти в цілому;
  • • поліпшення підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації;
  • • проектування нових моделей освітнього процесу;
  • • забезпечення психологічної, екологічної безпеки учнів, розробка здоров’я зберігаючих технологій навчання;
  • • забезпечення успішності навчання і виховання, моніторинг освітнього процесу і розвитку учнів;

• розробка підручників і навчальних посібників нового покоління та ін

Інновації можуть здійснюватися на різних рівнях. До вищого рівня відносяться інновації, зачіпають всю педагогічну систему.

5 стр., 2189 слов

Класифікація педагогічних технологій

... 15 Педагогічні технології Проблеми освітніх технологій, колосальний досвід педагогічних інновацій, авторських шкіл йучителей-новаторов постійно вимагають узагальнення і систематизації. Педагогічні системи може бути ... що у поєднані із розмаїттям вибору педагогічних технологій теоретично уможливлює підвищення якості освіти. Класифікація педагогічних технологій Теоретично та практиці роботи шкіл ...

Прогресивні нововведення виникають на науковій основі і сприяють просуванню практики вперед. В педагогічній науці виникло принципово нове і важливий напрямок — теорія новацій та інноваційних процесів. Реформи в освіті представляють собою систему нововведень, спрямованих на докорінне перетворення і поліпшення функціонування, розвитку і саморозвитку освітніх установ і системи управління ними.

1.1.2 Технології та умови здійснення інноваційних процесів

Педагогічні інновації здійснюються за певним алгоритмом. П.І. Підкасистий виділяє десять етапів розробки і реалізації педагогічних нововведень:

1. Розробка критеріального апарату та вимірювачів стану педагогічної системи, що підлягає реформуванню. На цьому етапі потрібно виявити потребу в нововведеннях.

2. Всебічна перевірка та оцінка якості педагогічної системи для визначення необхідності її реформування за допомогою спеціального інструментарію.

Експертизі повинні піддаватися всі компоненти педагогічної системи. У підсумку повинно бути точно встановлено, що необхідно реформувати як застаріле, неефективне, нераціональне.

3. Пошуки зразків педагогічних рішень, які носять випереджаючий характер і можуть бути використані для моделювання нововведень. На основі аналізу банку передових педагогічних технологій потрібно відшукати матеріал, з якого можна створити нові педагогічні конструкції.

4. Всебічний аналіз наукових розробок, що містять творче вирішення актуальних педагогічних проблем (може бути корисна інформація з Інтернету).

5. Проектування інноваційної моделі педагогічної системи в цілому або її окремих частин. Створюється проект нововведення з конкретними заданими властивостями, відмінними від традиційних варіантів.

6. Виконавська інтеграція реформи. На цьому етапі необхідно персоналізувати завдання, визначити відповідальних, засоби вирішення завдань, встановити форми контролю.

7. Опрацювання практичного здійснення відомого закону зміни праці. Перед впровадженням у практику нововведення необхідно точно розрахувати його практичну значимість і ефективність.

8. Побудова алгоритму впровадження в практику нововведень. У педагогіці розроблені подібні узагальнені алгоритми. У них є такі дії, як аналіз практики для пошуку ділянок, що підлягають оновленню або заміні, моделювання нововведення на основі аналізу досвіду та даних науки, розробка програми експерименту, моніторинг його результатів, впровадження необхідних коректив, підсумковий контроль.