Класифікація педагогічних технологій

Реферат

Поняття педагогічної технології……………………………………………. 1

Основні якості сучасних педагогічних технологій………… 3

Класифікація педагогічних технологій…………………………………. 3

>Гуманно-личностная технологіяШ.А.Амонашвили……………………… 7

«Екологія і діалектика» (>Л.В.Тарасов)………………………………………. 8

>Вальдорфская педагогіка (>Р.Штейнер)………………………………………. 10

Технологія вільної праці (>С.Френе)……………………………………. 13

Технологія саморозвитку (>М.Монтессори)………………………………… 15

Педагогічні технології

Проблеми освітніх технологій, колосальний досвід педагогічних інновацій, авторських шкіл йучителей-новаторов постійно вимагають узагальнення і систематизації.

Педагогічні системи може бути описані як цілісні явища з допомогою низки ознак (по В. Г. Афанасьєву):

 • інтегративні якості (такі, якими не має жоден інший з окремо взятих її елементів);
 • складові елементи, компоненти;
 • структура (зв’язку й ставлення між частинами і елементами);
 • функціональні характеристики;
 • комунікативні властивості (зв’язки Польщі з довкіллям);
 • історичність, наступність.

Суттєвими характеристиками системи є цільові орієнтації й результати.

Як основи, системотворного каркаса доцільно використовувати нове для педагогіки поняття — «технологія» і розпочнеться новий — «технологічний» підхід до аналізові досягнень і проектування педагогічних процесів.

Поняття педагогічної технології

Нині в педагогічний лексикон міцно ввійшло поняття педагогічної технології. Однак у розумінні і вживанні існують великі різночитання.

 • Технологія — це сукупність прийомів, застосовуваних якомусь справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник).

 • Педагогічна технологія — сукупність психолого-педагогічних установок, визначальних спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних коштів;
 • він є організаційнометодичний інструментарій педагогічного процесу (>Б.Т.Лихачев).
  14 стр., 6658 слов

  Інформаційно-комунікаційні технології та комп’ютерні засоби ...

  ... технології не тільки зaбезпечують викладачів та слухачів новими засобами та ресурсами, aле й змінюють способи комунікації між викладачами та слухачами. Впровадження нових технологій ... та соціальної інфраструктури найважливішим стратегічним ресурсом стає інформація. Поряд із традиційними - матеріальними і енергетичними ресурсами - сучасні інформаційні технології, ... Інформаційна технологія, як ...

 • Педагогічна технологія — це змістовна техніка реалізації процесу (>В.П.Беспалько).

 • Педагогічна технологія — це опис процесу досягненняпланируемих результатів навчання (>И.П.Волков).

 • Технологія — це мистецтво, майстерність, вміння, сукупність методів обробки, зміни стану (>В.М.Шепель).

 • Технологія навчання — це складова процесуальна частина дидактичній системи (>М.Чошанов).

 • Педагогічна технологія — це продумана переважають у всіх деталях модель спільної школи з проектування, організації та проведення процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов учнів та їхні вчителі (>В.М.Монахов).

— Педагогічна технологія — це системний метод створення, застосування й універсального визначення всього процесу викладання й засвоєння знань з урахуванням технічних і ресурсів немає і їх взаємодії, ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).

 • Педагогічна технологія означає системну сукупність і Порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних коштів, що використовуються досягнення педагогічних цілей (>М.В.Кларин).

У нашому розумінні педагогічна технологія є змістовним узагальненням,вбирающим у собі сенси всіх визначень різних авторів (джерел).

Поняття «педагогічна технологія» то, можливо представлено трьома аспектами.

1) науковим: педагогічні технології — частина педагогічної науки, вивчає і котра розробляє мети, утримання і засоби навчання іпроектирующая педагогічні процеси;

2)процессуально-описательним: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і коштів на досягнення планованихпроцессуально-действенним: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних коштів.

Отже, педагогічна технологія функціонує й укачестве науки, досліджуючи найбільш раціональні шляху навчання, і як системи способів, принципів, ірегулятивов, що застосовуються у навчанні, і як реального процесу навчання.

Поняття «педагогічна технологія» в освітньої практиці вживається на трьох ієрархічно супідрядних рівнях:

1)Общепедагогический (>общедидактический) рівень:общепедагогическая (>общедидактическая,общевоспитательная) технологія характеризує цілісний освітній процес у цьому регіоні, навчальному закладі, на певному щаблі навчання. Тут педагогічна технологіясинонимична педагогічної системі: у ній включається сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності суб’єктів та процесу.

2)Частнометодический (предметний) рівень:частнопредметнаяпедагоическая технологія вживається у значенні «приватна методика», тобто. як сукупність методів і коштів на реалізації певного змісту навчання і виховання у межах одного предмета, класу, вчителя (методика викладання предметів, методика компенсуючого навчання, методика роботи вчителя, вихователя).

19 стр., 9112 слов

Інтерактивні технології навчання

... нас до вибору теми курсової роботи "Інтерактивні технології навчання". Відомо, що до 70% особистісних якостей закладається ... Отже, інтерактивні технології - це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навиків через сукупність особливим ... досві переконливо засвідчує, що інтерактивні технології сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. Вони дозволяють учням: аналізувати ...

3)Локальний (модульний) рівень: локальна технологія є технологію окремих частин навчально-виховного процесу, вирішення приватних дидактичних і виховних завдань (технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих особистісних якостей, технологія уроку, засвоєння нових знань, технологія повторення і місцевого контролю матеріалу, технологія самостійної праці та ін.).

Розрізняють ще технологічні мікроструктури: прийоми, ланки, елементи та інших.Вистраиваясь в логічний технологічний ланцюжок, вони утворюють цілісну педагогічну технологію (технологічний процес).

Технологічна схема — умовне зображення технології процесу, поділ його за окремі функціональні елементи і позначення логічних перетинів поміж ними.

Технологічна карта — опис процесу у вигляді покрокової, поетапної послідовності дій (часто в графічної формі) із зазначенням застосовуваних ліків.

>Терминологические нюанси. У літератури і практиці роботи шкіл термін педагогічна технологія часто застосовується як синонім поняття педагогічна система. Як уже відзначалося вище, поняття системи ширше, ніж технології, і включає, на відміну останньої, та тіла суб’єктів та діяльності.

Поняття педагогічної технологіїчастнопредметного і локального рівнів майже зовсім перекривається поняттям методик навчання; відмінність між ними лише розставити акцентів. У технологіях більш представлена процесуальна, кількісна і розрахункова компоненти, в методиках — цільова, змістовна, якісна івариативно-ориентировочная боку. Технологія відрізняється від методик своєївоспроизводимостью, сталістю результатів, відсутністю багатьох «якщо» (якщо талановитий вчитель, якщо здатні діти, хороші батьки…).

Змішування технологій і методик призводить до того, іноді методики входять до складу технологій, інколи ж, навпаки, ті чи інші технології — у складі методик навчання.

Зустрічається також застосуваннятерминов-ярликов, ні науково коректне, усталене за деякими технологіями (колективний спосіб навчання, метод Шаталова, системаПалтишева,вальдорфская педагогіка та інших.).

На жаль, уникнути термінологічних неточностей, утрудняють розуміння, який завжди вдається.

Основні якості сучасних педагогічних технологій

Структура педагогічної технології. Дані визначень слід, що технологія в у максимальному ступені пов’язані з навчальним процесом — діяльністю вчителя і учня, її структурою, засобами, методами і формами. Тож у структуру педагогічної технології входять:

 • а) концептуальна основа;

б) змістовна частина навчання:

 • мети навчання — загальні та конкретні;
 • зміст навчального матеріалу;

в) процесуальна частина — технологічний процес:

 • організація процесу;
 • методи лікування й форми навчальної діяльності школярів;
 • методи лікування й форми роботи вчителя;
 • діяльність вчителя із управління процесом засвоєння матеріалу;
 • діагностика процесу.

Критерії технологічності. Будь-яка педагогічна технологія має відповідати деяким основним методологічним вимогам (критеріям технологічності).

17 стр., 8357 слов

Сучасні технології навчання у викладанні історії

... технології розробляються найбільш оптимальні способи навчальної діяльності. Сучасні технології навчання передбачають: Визначення чіткої системи цілей, що формулюються, як правило, через результати навчання, ... навчальний процес нових педагогічних технологій. Відновлення освіти підростаючого покоління вимагає використання нетрадиційних методів і форм організації навчання. Не можна опиратися тільки на ...

Концептуальність. Кожній педагогічної технології мусить бути властива опора на певну наукову концепцію, що включає філософське, психологічне, дидактичну і соціально-педагогічне обгрунтування досягнення освітніх цілей.

Системність. Педагогічна технологія повинна мати усіма ознаками системи: логікою процесу, взаємозв’язком усіх її частин, цілісністю.

>Управляемость припускає можливість діагностичного визначення мети, планування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання коштами підприємців і методами із єдиною метою корекції результатів.

Ефективність. Сучасні педагогічні технології перебувають у конкурентних умовах повинні бути ефективними за результатами і оптимальними за затратами, гарантувати досягнення певного стандарту навчання.

>Воспроизводимость передбачає можливість застосування (повторення, відтворення) педагогічної технології за іншими однотипних освітні установи, інші суб’єкти.

Технологія і освіти. Нині у педагогіці утвердилось уявлення про єдність змістовних і процесуальних компонентів освітньої системи: цілей, змісту, методів, форм і засобів. У процесі вдосконалювання і варіацій педагогічних технологій їх компоненти виявляють різну ступінь консервативності: найчастіше варіюються процесуальні аспекти навчання, а зміст змінюється лише з структурі, дозуванні, логіці. У цьому зміст освіти як сутнісна частина освітньої технології багато чому визначає і його процесуальну частина, хоча кардинальні зміни методів тягнуть глибокі перетворення цілей, забезпечення і форм. Отже, процесуальна і змістовна частини технології освіти адекватно відбивають одне одного.

Між ними є іще однаопосредующий компонент — найважливіше дидактичну засіб — шкільний підручник, грає найважливішу роль визначенні змісту освіти, процесуальної частини технологій і їх єдності. Останніми роками нашій країні створено дуже багато варіативних підручників, що у поєднані із розмаїттям вибору педагогічних технологій теоретично уможливлює підвищення якості освіти.

Класифікація педагогічних технологій

Теоретично та практиці роботи шкіл сьогодні немає безліч варіантів навчально-виховного процесу. Кожен він і виконавець привносить у педагогічний процес щось своє, індивідуальне, у зв’язку з, із чим кажуть, кожна конкретна технологія є авторської. З думкою можна погодитися. Проте багато хто технології за своїм цілями, змісту, застосовуваним методам і дезінфікуючих засобів мають досить багато й за цими загальнимпризнакам може бути класифіковані на кілька узагальнених груп.

Посущностним і інструментально значимим властивостями (наприклад, цільової орієнтації, характеру взаємодії вчителя і учня, організації навчання) вирізняються такі класи педагогічних технологій.

 • За рівнем застосування виділяютьсяобщепедагогические,частнометодические (предметні) і локальні (модульні) технології.
 • По філософської основі: матеріалістичні і ідеалістичні, діалектичні і метафізичні, наукові (>сциентистские) і здійснювати релігійні, гуманістичні і антигуманні,антропософские і теософські, прагматичні і екзистенціалістські, вільного виховання і примусу та інші різновиду.

— По провідному чиннику психічного розвитку: біогенні,социогенние, психогенні іидеалистские технології. Сьогодні загальноприйнято, що це особа є результатом сукупного впливу біогенних,социогенних іпсихогенних чинників, але конкретна технологія може враховувати чи ставку якійсь із них, слід його основним.

6 стр., 2614 слов

Технології навчання

Структура всіх педагогічних технологій єдина: 1. концептуальна основа; 2. змістова частина навчання: цілі навчання, зміст навчального матеріалу; ... багато часу, концентрації уваги, чітко фіксованої мети. ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК ДОСЛІДЖЕННЯ. У Національній доктрині розвитку ... мислення, організованості і цілеспрямованих навчальних процесів. Зміст технології полягає у створенні вчителем ситуації творчої ...

У принципі так немає такихмонотехнологий, використані тільки б один будь-якої єдиний чинник, метод, принцип — педагогічна технологія завжди комплексна. Однак своєю акцентом на або ту бік процесу навчання технологія стає характерною і навіть отримує від надання цього свою назву.

— По наукової концепції засвоєння досвіду виділяються:ассоциативно-рефлекторние,бихевиористские,гештальттехнологии,интериоризаторские, розвиваючі. Можна згадати про щемалораспространенние технології нейролінгвістичного програмування і суґестивні.

 • По орієнтації на особистісні структури: інформаційні (формування шкільних знань, умінь, навичок з предметів -ЗУН);операционие (формування способів розумових дій — СУД);емоционально-художественние іемоционально-нравственние (формування сфери естетичних і моральних відносин -СЭН), технології саморозвитку (формуваннясамоуправлящих механізмів особистості — СУМ);
 • евристичні (розвиток творчі здібності) і прикладні (формуваннядейственно-практической сфери — СДП).

 • За характером забезпечення і структури називаються технології: навчальні і виховують, світські і здійснювати релігійні, загальноосвітні і професійно-орієнтовані, гуманітарні і технократичні, різні галузеві,частнопредметние, і навітьмонотехнологии, комплексні (>политехнологии) проникаючі технології.

Умонотехнологиях весь навчально-виховний процес будується на якоюсь однією пріоритетною, домінуючою ідеї, принципі, концепції, в комплексних — комбінується з елементів різнихмонотехнологий. Технології, елементикоторих найчастіше входять у інші технологій і грають їм роль каталізу торів,активизаторов, називають проникаючими.

— На кшталт організації та управління пізнавальної діяльністю В.П. Беспалько запропонована така класифікація педагогічних систем (технологій).

Взаємодія вчителя з учнем (управління) то, можливо розімкнутим (неконтрольована інекорректируемая діяльність учнів),цикличним (з контролем, самоконтролем івзаимоконтролем), розсіяним (фронтальним) чи спрямованим (індивідуальним) і, нарешті, ручним (вербальним) чи автоматизованим (з допомогою навчальних коштів).

Поєднання цих ознак визначає такі види технологій (по В.П. Беспалько — дидактичних систем):

1) класичне лекційне навчання (управління — розімкнене, розпорошеного, ручне);

2) навчання з допомогою аудіовізуальних технічних засобів (розімкнене, розпорошеного, автоматизоване);

3) система «консультант» (розімкнене, спрямоване, ручне);

4) навчання з допомогою навчальної книжки (розімкнене, спрямоване, автоматизоване) — самостійна робота;

5) система «малих груп* (циклічний, розпорошеного, ручне) — групові, диференційовані способи навчання;

6) комп’ютерне навчання (циклічний, розпорошеного, автоматизоване);

7) система «репетитор* (циклічний, спрямоване, ручне) — індивідуальне навчання;

8) «програмне навчання» (циклічний, спрямоване, автоматизоване), котрій є заздалегідь складена програма.

17 стр., 8380 слов

Інноваційні технології навчання на х інформатики

... працювати над проблемою “Формування успішної особистості учнів шляхом застосування інноваційних технологій навчання на уроках інформатики”. У дітях ми закладаємо основу сподівання на майбутній розвиток нашої ... домінують уроки інноваційного плану, на яких розкриваються усі здібності дитини та відбувається найбільш ефективний процес навчання: урок-змагання, урок-вікторина, урок - “круглий стіл”; ...

У практиці зазвичай виступають різні комбінації цих «>монодидактических» систем, найпоширенішими серед яких є:

 • традиційнаклассичесаяклассно-урочная система Я. А. Коменського, що становить комбінацію лекційного способу викладу й стати самостійною роботи з книжкою (>дидахография);
 • сучасне традиційне навчання, що використовуєдидахографию разом із технічними засобами;
 • групові і диференційовані способи навчання, коли педагог має можливість обмінюватися інформацією з усією групою, і навіть перейматися окремим учням як репетитора;
 • программированное навчання, яка грунтується наадаптивном програмному управлінні з частковим використанням решти видів.
 • Принципово важливою в педагогічної технології є позиція дитини на освітньому процесі, ставлення до дитини дорослих. Тут виділяється кілька типів технологій.

а) Авторитарні технології, у яких педагог є одноосібним суб’єктом навчально-виховного процесу, а учень є лише «об’єкт», «гвинтик». Вони відрізняються жорсткої організацією шкільного життя, придушенням ініціативи й самостійності учнів, застосуванням вимог, і примусу.

б) Високої ступенем неуваги до постаті дитини відрізняютьсядидактоцентрические технології, у яких також панують суб’єкт-об’єктні стосунки педагога і учня, пріоритет навчання над вихованням, і найголовнішими чинниками формування особистості вважаються дидактичні кошти.Дидактоцентрические технології у низці джерел називають технократичними; проте останній термін, на відміну першого, більше належить до характеру змісту, а чи не до стилю педагогічних відносин.

в)Личностно-ориентированние технології ставлять у центр всієї шкільної освітньої системи особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов його розвитку, її природних потенціалів. Особистість дитини на цій технології як суб’єкт, а й суб’єкт пріоритетний; вона мета освітньої системи, а чи не засобом досягнення будь-якої відверненої мети (що відбувається в авторитарних ідидактоцентрических технологіях).

Такі технології називають щеантропоцентрическими.

Отже, індивідуально-орієнтовані технології характеризуютьсяантропоцентричностью, гуманістичної і психотерапевтичної спрямованістю і ставлять за мету різнобічніший, вільне і творча розвиток дитини.

У межах індивідуально орієнтованих технологій самостійними напрямами виділяютьсягуманно-личностние технології, технології співробітництва України з технології вільного виховання.

р)Гуманно-личностние технології відрізняються насамперед своєю гуманістичної сутністю, психотерапевтичної спрямованістю ось на підтримку особистості, допомогу їй. Вони «сповідують» ідеї всебічного поваги та любові до дитини, оптимістичну віру у його творчі сили, відкидаючи примус.

буд) Технології співробітництва реалізують демократизм, рівність, партнерствосубъект-субъектних відносинах педагога уяву і дитини. Учитель і студенти спільно виробляють мети, зміст, дають оцінки, перебуваючи співробітництва, співтворчості.

4 стр., 1746 слов

Інноваційні технології навчання у вищих навчальних закладах

... На сучасному етапі розвитку інноваційних технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ слід виокремити кредитно-модульну і модульно-рейтингову технології навчання. Кредитно-модульна система (КМС) – ... задоволення особистих потреб, поглибленого вивчення окремих розділів навчальних дисциплін тощо. Студент, який протягом семестру набрав кількість балів, меншу від необхідної, зобов’язаний складати іспит ...

е) Технології вільного виховання наголошують про надання дитині свободи вибору і самостійності більшою або меншої сфері його життєдіяльності. Здійснюючи вибір, дитина найкращий спосіб реалізує позицію суб’єкта, йдучи до результату від внутрішнього спонукання, а чи не від зовнішнього впливу.

ж)Эзотерические технології засновані на вченні проезотерическом («неусвідомлюваному», підсвідомому) знанні — Істині і можливі шляхи, ведучих до неї. Педагогічний процес — це повідомлення, не спілкування, а долучення до Істині. У езотеричної парадигмі сама людина (дитина) стає центром інформаційного стосунків з Всесвіту.

— Спосіб, метод, засіб навчання визначають назви багатьох існуючих технологій: догматичні, репродуктивні,объяснительно-иллюстративние, програмованого навчання, проблемного навчання, навчання,саморазвивающего навчання, діалогічні, комунікативні, ігрові, творчі та інших.

 • По категорії учнів найважливішими і оригінальнимиявляются:
 • масова (традиційна) шкільна технологія, розрахована наусредненного учня;