Роль фінансових технологій та їх застосування в Україні

Реферат

Роль фінансових технологій та їх застосування в Україні

А. Ярошенко

здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету

У даній статті досліджено сутність фінансових технологій, їх значення у розвитку банківського та фінансового сектору України. Наведено цілі розвитку фінансових технологій та проведено вивчення їх останніх тенденцій. Висвітлено переваги та недоліки застосування банківських інновацій. Проаналізовано напрями діяльності Фінтех-компаній. Розглянуто окремі світові фінансові технології й досліджено проблеми їх введення в Україні. Аргументовано ефективність застосування цих інновацій для забезпечення економічного зростання України.

Ключові слова: інноваційні технології, фінансові технології, цілі розвитку, банківські інновації, блокчейн, FinTech-компанії.

фінансовий технологія інновація банківський

A. Yaroshenko. THE ROLE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATIONS IN UKRAINE.

This article explores the essence of financial technologies and their importance in the development of the banking and financial sector of Ukraine. The goals of the development offinancial technologies are presented and their recent trends are studied. The advantages and disadvantages of using banking innovations are highlighted. The directions of activity of Fintech companies are analyzed. Some world financial technologies are considered and problems of their introduction in Ukraine are investigated. The efficiency of the application of these innovations for ensuring the economic growth of Ukraine is argued.

Key words: innovative technologies, financial technologies, development goals, banking innovations, blockchain, FinTech companies.

Постановка проблеми

Реформування в суспільстві та стрімкий розвиток фінансових технологій, посилені зростанням обсягів банківських рахунків, загальним обсягом укладених фінансових угод і складністю системи задіяних інститутів та інструментарію, визначаються вагомими зрушеннями як зі сторони пропозиції фінансових послуг, так і зі сторони попиту на них. Вони обумовлюють появу нових ринків і бізнес-можливостей для інноваційних підприємців, посилюючи конкурентне середовище і наповнюючи його невизначеністю щодо конкурентоспроможності

підприємств.

Як результат, виникає потреба у більш гнучкому й адаптивному реагуванні на мінливості глобального фінансового середовища інноваційних процесів та постійному вдосконаленні інструментів фінансового ринку.

14 стр., 6651 слов

Світовий ринок технологій

... займаються освоєнням нових технологій. 1.2 Складові світового ринку технологій Світовий ринок технологій можна підрозділити на 4 сегменти: Ш ринок патентів і ліцензій; Ш ринок науко- і технологічно ... використання результатів НДОКР материнськими і дочірніми компаніями, у результаті чого світовий ринок технологій розвитий краще національного. Близько 2/3 світового технологічного обміну приходиться на ...

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу розгляду питань проблематики фінансових технологій та їхньої ролі у забезпеченні соціально-економічного зростання приділили у своїх наукових працях О. Барановський, Г. Белінська, О. Боднар, Л. Глущенко, Р. Лавров, І. Мельник, Н. Пантелєєва, С. Паперник тощо.

Постановка завдання. Основна мета статті полягає у дослідженні ролі та застосуванні сучасних фінансових технологій в економіці України.

Виклад основного матеріалу дослідження

Фінансові технології, або ФінТех (англ. “FinTech”) — галузь, яка складається з компаній, що використовують технології та інновації для конкурування з традиційними фінансовими організаціями в особі банківських установ і посередників на ринку фінансових послуг [1].

Ми погоджуємось з точкою зору Л. Лаврова [2, с. 96], який наводить стратегічні і тактичні цілі розвитку фінансових інноваційних технологій:

стратегічні завдання: використання технічних засобів автоматизації

фінансових процесів; перехід на нові технології дистанційного

обслуговування та самообслуговування клієнтів; запровадження віртуальних банківських і фінансових технологій; удосконалення форм і методів управління, включаючи введення інновацій;

 • тактичні завдання: врахування специфіки ринкової ситуації у фінансовій сфері;
 • реорганізація структури фінансового менеджменту;
 • структурно-функціональні зміни в обслуговуванні наявної й потенційної клієнтури при поєднанні традиційних і нових фінансових технологій та інструментів.

В Україні ФінТех перебуває на етапі зародження та налічує більше ніж 80 компаній з різним ступенем зрілості [3].

Вже зараз можна виокремити певні тенденції розвитку галузі. Серед них розширене використання смартфонів;

 • посилення ролі соціальних мереж;
 • децентралізація даних і однорангові мережі;
 • штучний інтелект (ШІ);
 • відкриття API та інтернет речей.

На сьогодні у сфері грошових переказів та платежів в Українському ФінТех працює вже більше як 30% усіх стартапів.

Серед них можна виділити такі [3]:

 • Easypay. Компанія позиціонує свою модель як багатосторонню платформу, що надає універсальний платіжний інструмент, забезпечений offline- (мережа платіжних терміналів під брендом EasyPay) та online- інфраструктурою (easypay.ua, інструменти електронної комерції та мобільні додатки) [3];
 • Forpost. Основні види фінансових послуг, що надає Forpost — грошові готівкові та безготівкові перекази та оплату послуг поштових переказів логістичного оператора «Нова Пошта» в електронних грошах [3];
 • Portmone — online-сервіс прийому платежів, який дозволяє сплачувати за комунальні послуги, поповнювати мобільні рахунки, здійснювати грошові перекази з картки на картку та оплату за реквізитами [3];
 • GlobalMoney — платіжна система, що надає послуги з клірингу, процесінгу, а також здійснення операційних та інших технологічних функцій, що забезпечують використання електронних грошей [3].

Таке явище, як «ФінТех» виник порівняно нещодавно, а точніше у 2008 р., як реакція на необхідність банківських установ у адаптації до нових умов ведення бізнесу, посилення вимог до банківського капіталу та нових стандартів керування ризиками.

17 стр., 8418 слов

Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

... і обробки документів. Упровадження комп'ютерних технологій відкриває нові перспективи для високопродуктивного документаційного забезпеченняу сфері управління. Використання в управлінні інформаційних технологій, для яких характерні висока ... та інші; на емпіричному рівні: огляд літератури. Робота складається з реферату, вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Основний текст ...

ФінТех-компанії здійснюють свою діяльність за такими напрямами [5]: 1) управління особистими фінансами, тобто впровадження мобільних і десктопних програм, що дають змогу стежити за рухами особистих коштів [5];

 • платежі [5];
 • кредитування Р2Р — стартапи у сфері кредитування без участі банківської установи на основі розподілених технологій. P2P-кредитування передбачає отримання/надання кредитів від людини до людини без участі фінансових установ [5];
 • інвестиційні платформи — напрям фінансових технологій, що пропонує автоматизацію інвестування із застосуванням предиктивного аналізу на основі великих даних [5];
 • безпека — надання сервісу для банківських установ на основі спрощення та автоматизації питання аутентифікації клієнтів та розроблення заходів щодо боротьби з шахрайством [5];
 • В2В-фінтех — окремий напрям ФінТеху, що вирішує проблеми розрахунків та обміну даними в бізнесі [5];
 • грошові перекази [5];
 • аналіз Big Data. Big Data дає можливість проаналізувати кредитоспроможність позичальника, зменшити час розгляду кредитних заявок. За допомогою Big Data можна проаналізувати операції конкретного клієнта і запропонувати відповідні саме йому банківські послуги [5];
 • InsureTech — стартап у сфері страхових технологій, що пропонує ринку повністю автоматизовані страхові продукти, зокрема мобільні додатки. [5];
 • необанки (банки-челенджери) — це повністю online-банки (без філіальної мережі), побудовані на нових технологічних платформах [5];
 • криптовалюта — вид цифрових грошей [5];
 • блокчейн — це розподілена база даних, у якій зберігається інформація про кожну транзакцію в системі [5].

Водночас розвиток фінансових технологій в Україні супроводжується низкою проблем:

1) фінансова галузь ще досі зостається доволі консервативною, перш за все, через чималу ризикованість усіх внутрішніх операцій;

2)фінансова сфера продовжує залишатись в нормативноправовому плані однією з найрегульованіших. Нерідко ініціативи у сфері фінансових технологій зіштовхуються з потребою одержання необхідних дозволів та ліцензій, оскільки досить часто інноваційні підходи порушують інструкції за тими чи іншими транзакціями, правила верифікації та ідентифікації.

Доцільно розглянути переваги, недоліки, можливості та загрози застосування інновацій ФінТеху в банківській системі (рис. 1).

Після проведення SWOT-аналізу застосування ФінТех у банківській системі можна зробити висновок, що великим недоліком для банківської системи є залежність від постійного оновлення технологій і необхідності їх реновації, можливим наслідком чого є більш високі витрати та зниження прибутку. Але слід не забувати і про переваги, а саме такі, як скорочення витрат на оренду і оплату персоналу для банків, більш низька вартість здійснення банківських операцій, підвищення зручностей користування банківськими послугами для клієнтів банківської системи. За результатами SWOT-аналізу переважають можливості (4,35), тобто застосування ФінТех у банківській системі має чималі шанси для подальшого розвитку. Проте, через наявність ряду недоліків необхідно боротись з такими можливими загрозами, як збільшення ризиків зберігання грошових коштів, підвищення витрат банківської системи на дослідження потреб і реалізацію технологій, скорочення робочих місць.

Елементи SWOT- Аналізу

Ваговий

коефіцієнт

Кваг

Бальна оцінка Оц. б.

Добуток

Кваг.хОц.

б.

Елементи SWOT- Аналізу

Ваговий

коефіціє

нт

Бальна

оцінка

Добуток

S= Strengths (сильні сторони):

1

2

1х2

W=Weaknesses (слабкі сторони):

1. Низька вартість здійснення банківських операцій порівняно з традиційними банківськими операціями

0,3

5

1,5

1. Недостатня фінансова грамотність населення

0,25

4

1

2. Скорочення часу на здійснення операцій

0,2

3

0,6

2. Необхідність постійного інвестування в нові технології

0,25

4

1

3. Скорочення витрат на оренду

0,3

4

1,2

3. Залежність від постійного оновлення технологій і необхідності їх реновації

0,3

5

1,5

4. Реалізація нових цікавих ідей, здатних підвищити ефективність діяльності

0,2

4

0,8

4. Невизначеність наслідків впровадження технологій щодо прогнозування їх окупності

0,2

2

0,4

УСЬОГО:

1

16

4,1

УСЬОГО:

1

15

3,9

O=Opportunities

(можливості):

0,35

5

1,75

T=Threats (загрози):

0,3

5

1,5

1. Підвищення зручностей користування банківськими послугами для клієнтів банківської

системи

1. Збільшення ризиків зберігання грошових коштів

2. Підвищення

конкурентоспром

ожності

банківської

системи і

збільшення

клієнтської бази

0,25

4

1

2. Посилення контролю за проведенням операцій

0,1

3

0,3

3. Розширення лінійки банківських продуктів і послуг, підвищення ефективності їх надання

0,2

4

0,8

3. Підвищення витрат банківської системи на дослідження потреб і реалізацію технологій

0,3

3

0,9

Рисунок 1 — SWOT-аналіз застосування ФінТеху у банківській

Джерело: побудовано автором за матеріалом [7]

Беручи до уваги саме можливості застосування інновацій в банківській системі, то деякі з них, наприклад, підвищення зручностей користування банківськими послугами для клієнтів банківської системи, розширення лінійки банківських продуктів і послуг можуть стати причиною розширення клієнтської бази. Тому запровадження фінансових інновацій наразі є доцільним.

Для регулювання та контролю фінансової діяльності державою досить важливо передбачати й оцінювати стрімкість та напрями розвитку фінансових технологій, реагуючи на їх появу адекватною зміною нормативно-правової бази. Останнім часом регулятори фінансового ринку України багаторазово давали знати про своє лояльне ставлення до ФінТеху. Втім, сфера фінансів спроможна самостійно запроваджувати технологію блокчейн без будь-якої підтримки зі сторони держави.

Висновок

Отже, фінансові технології у світі наразі зазнають бурхливого розвитку. ФінТех розвивається і в Україні. Потужна інфраструктура у вигляді високого проникнення мобільного зв’язку та смартфонів у поєднанні з добре освіченим та технологічно грамотним населенням сприятиме прискоренню розвитку ФінТех.

Поява інноваційних фінансових технологій обумовила важливість їх використання з метою інтенсивного розвитку банківського сектору України. Проте було виявлено ряд недоліків та можливих негативних наслідків застосування інновацій в банківській системі, які можливо усунути шляхом посилення регулювання та контролю тенденцій розвитку Фінтеху державою. Оскільки існує проблема фінансування нових технологій, ФенТех-компанії шукають зовнішніх інвесторів. Створення нових інтенсивних програм розвитку стартапів у країні дозволить дещо знизити витрати ФінТех-стартапів та стимулювати їх початкове фінансування.

Таким чином, досягнення в Україні економічного розвитку і зростання можливе за рахунок виконання цілого комплексу важливих заходів і завдань, пріоритетне місце серед яких належить апробуванню новітніх фінансових технологій і платформ фінансовими установами і структурами.

Список використаних джерел

FinTech в Україні: чому потрібно розвивати ринок фінансових технологій? URL: http://evris.law/uk/stattia-Fmtech-vukraini-chomu-potribno-rozvivati-rinok-Finansovih-tehnologii (дата

звернення 11.10.2019)

Лавров Р. В. Стратегія розвитку фінансових інноваційних технологій .Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 96.

Fintech — актуальні тенденції на найближчі 3 роки. 2018. URL:

fintech/.

Проект USAID “Трансформація фінансового сектору”. ФінТех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог / Проект USAID “Трансформація фінансового сектору”, UNIT.City. 2017. С. 13.

Паперник С.М. Що таке фінтех. URL: http://www.management.com.ua/notes/what-is- fintech.htm (дата звернення 16.10.2019)

Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy / O`Reilly . 2015. Р. 77

Мельник І. О. Запровадження фінансових інновацій у вітчизняній банківській практиці/

О. Мельник, О. А. Боднар. 2018.

Про Національний банк України: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 29, ст.238. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення

10.2019)

Про господарські товариства: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682. URL: http : //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 (дата звернення 12.10.2019)