Різновиди наукових робіт

Реферат
 • 3. Текст, який складається зі вступу, основної частини, висновків (назв цих частин не подають).

 • 4. Список використаної літератури.
 • Титульна сторінка

  • 1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
  • 2. Назва закладу, в якому навчається автор.
  • 3. Тема реферату.
  • 4. Вказівка на тип роботи (реферат).

  • 5. Відомості про автора роботи.
  • 6. Місце і рік написання.

  Зразок титульної сторінки реферату:

  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

  НЕДОЛІКИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

  Реферат

  студентки І курсу економічного факультету групи ЕКЕ-12 Галчин Наталії Богданівни

  Львів 2005

  Наукова стаття — це невеликий за обсягом твір у збірнику, журналі, газеті. У ній поєднуються аналіз, опис, критичне осмислення стану дослідження проблеми.

  Наукова стаття має такі неодмінні елементи:

  • o постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • o аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання конкретної проблеми і на які спирається автор, виділення тих частин загальної проблеми, яким присвячено статтю;
  • o формулювання мети та завдань статті;
  • o виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
  • o висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі7 .

  Оформлення статті залежить переважно від вимог друкованого органу, куди її подано. Наприклад, для друку у фаховому виданні «Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна» наукові статті мають відповідати таким вимогам:

  Текст [обсяг до 10 сторінок] подавати особисто на дискеті разом із одним надрукованим примірником у такому оформленні:

  • 1. Текстовий редактор Microsoft Word 6.0 або 7.0.
  • 2. На аркушах формату A4 шрифт Times New Roman, розмір — 10 кеглів, інтервал 1, поле верхнє, нижнє — 4,6 см, ліве, праве — 4 см від краю колонтитула, верхнього, нижнього — 4,6 см.
  • 3. У лівому верхньому кутку — УДК статті. Через інтервал великими літерами назва статті (по центру).

   Ім’я та прізвище автора посередині рядка, виділені жирним шрифтом. Через інтервал анотація, ключові слова українською мовою. Текст подавати з абзацу (1,5 см).

   8 стр., 3593 слов

   Сфера інформаційних технологій в Україні проблеми і перспективи розвитку

   ... спробуємо проаналізувати ситуацію, що на сьогодні склалась на ринку виробництва програмного забезпечення в Україні. За даними Державного комітету ... приділено зовсім мало уваги, не зважаючи на актуальність проблеми. Тому за мету було взято знаходження ... отримала знання в технічних спеціальностях, і значна кількість спеціалістів мають сертифікати про закінчення факультетів «інформаційні системи», ...

  • 4. Посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням прізвища автора (авторів), року видання та сторінки цитованого джерела, напр.: [Пономарів: 1981: 145].
  • 5. Бібліографію, складену за алфавітом, подати після тексту за зразком: Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (відіменні деривати).

   — К., 1981.

  • 6. Після бібліографії подати ім’я та прізвище автора, назву статті, коротку анотацію та ключові слова англійською мовою.

  Зразок фрагмента наукової статті:

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН «ДЕРЖАВА — ПІДПРИЄМНИЦТВО»

  Сергій Марченко

  оцінено процеси

  Ключові слова;

  (Далі подають текст статті)

  Курсова (дипломна, магістерська) робота — одна з важливих форм фахової підготовки майбутніх фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів).

  Вона має продемонструвати глибокі спеціальні теоретичні знання та вміння практично їх використовувати для розв’язання конкретної проблеми. Курсова (дипломна, магістерська) робота пов’язана з формуванням умінь опрацьовувати і творчо використовувати наукову літературу, самостійно добирати фактичний матеріал, систематизувати та по-науковому описувати його, робити висновки та узагальнення.

  Курсова (дипломна, магістерська) робота — це результат наукового пошуку, який проводять студенти під керівництвом викладача. Формулювання тематики курсових (дипломних, магістерських) робіт пов’язане з урахуванням змісту спеціальних дисциплін та спецкурсів, які слухають студенти впродовж навчання. Тему для дослідження студент вибирає самостійно із низки тем, які пропонує викладач. Дипломна (магістерська) робота може бути своєрідним продовженням розпочатої на попередніх курсах праці. Унаслідок розширення аспектів опису, залучення нового фактичного матеріалу студент вивчає проблему на вищому науковому рівні, робить ґрунтовніші висновки.

  Захист наукових робіт відбувається в кінці навчального року. Під час захисту курсової роботи студент коротко доповідає про результати дослідження, зідповідає на запитання. На основі захисту та попередньої оцінки керівника, висловленої в рецензії, виставляють остаточну оцінку.

  Дипломну (магістерську) роботу оцінює рецензент. Керівник пише відгук, в якому висловлює думку щодо рекомендації дипломної (магістерської) роботи до захисту. Остаточну оцінку виставляють члени державної екзаменаційної комісії на підставі рецензії та публічного захисту дипломної (магістерської) роботи.

  Мінімальний обсяг курсової роботи — 25 сторінок, дипломної — 65 рукописних або 45 друкованих сторінок; магістерської — 60 друкованих сторінок. До загальної кількості сторінок наукової роботи не входять додатки, список використаної літератури, таблиці та рисунки, які за обсягом займають сторінку, хоча їх теж нумерують.

  21 стр., 10323 слов

  Інтернет (електронна пошта, робота користувача)

  ... дослідження є електронна пошта як широковідома послуга мережі «Інтернет». Предметом дослідження є робота користувача з електронною поштою. Ключові терміни, що використовуються у роботі: Інтернет, електронна пошта, e-mail, web-mail. Структура роботи. Курсова робота ... Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісів мережі. Електронна пошта ... адреси домашніх сторінок /#"justify">Ще одною ...

  Курсову (дипломну, магістерську) оформляють на папері формату А4 (297 ммх210 мм).

  Текст друкують через півтора міжрядкових ін-тервала, кегль шрифту — 14. Шрифт друку має бути чітким, чорного кольору, середньої насиченості, щільність тексту однакова.

  Нумерація сторінок, Рубрикація тексту

  Заголовки мають бути короткі та однозначні. Основні частини роботи починають писати з нової сторінки.

  Встановлено вимоги до змісту, структури та обсягу, яких слід дотримуватися у процесі написання та оформлення наукових робіт 8 .

  Курсова (дипломна, магістерська) робота складається з таких змістових компонентів: вступ, основна частина, висновки.

  Вступ — це початкова змістова частина наукового дослідження. Обсяг вступу не має перевищувати 10% загального обсягу роботи. Цей компонент наукової роботи не потребує поширених цитувань, абстрактних роздумів.

  предмет та об’єкт дослідження,

  Основні вимоги до написання структурних елементів вступу курсової (дипломної, магістерської) роботи:

  Актуальність, Зміст основних термінів, понять, Ступінь вивчення теми, Предмет дослідження -, Об’єкт дослідження —

  Мета — це запланований кінцевий результат, якого прагне досягти дослідник у процесі виконання дослідження.

  Завдання -, Методи дослідження, Теоретичне та практичне значення роботи, Джерельна база

  Наприкінці вступу доцільно вказати на структуру роботи, тобто подати перелік ЇЇ основних змістових частини, зазначити наявність додатків.

  Основна частина — це найбільший за обсягом компонент курсової (дипломної, магістерської) роботи, що засвідчує вміння студента самостійно описувати, аналізувати та систематизувати матеріал. Теоретичну основу наукового опису становлять наукові праці (статті, монографії, підручники).

  Основну частину подають у вигляді розділів, у межах яких виділяють підрозділи, пункти, підпункти. Виділення розділів, їх кількість та назву узгоджують з різними аспектами опису та напрямами дослідження. Для виділення підрозділів (пунктів, підпунктів) можна використати критерії систематизації матеріалу. Розділи нумерують римськими цифрами і паралельно з нумерацією подають слово Розділ, а підрозділи — арабськими, вживаючи знак параграфа (§), якщо використовують традиційну систему рубрикації. Назва має бути коротка (переважно просте називне речення), відповідати змісту виділеної частини, не допускати двозначності в трактуванні слів та заголовка в цілому. Наприклад, назву одного з розділів (і параграф) до теми «Моделі багатофакторного статистичного аналізу» можна сформулювати так: