ЯК ПЕРША НАУКОВА РОБОТА

Реферат

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури, НАВІГАТОР ДОСЛІДНИКА-ПОЧАТКІВЦЯ

ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ДО НАПИСАННЯ, СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КИЇВ-2010

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури, НАВІГАТОР ДОСЛІДНИКА-ПОЧАТКІВЦЯ

ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ДО НАПИСАННЯ, СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КИЇВ-2010

УДК 167

ББК 72. 65

Рецензенти:

Волошина Ніла Йосипівна,, Бітківська Галина Володимирівна,, Навігатор дослідника-початківця

рекомендації до написання студентських наукових досліджень

Т.І. Тверітінова, Г.Є. Шовкопляс. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2010. –

34 с.

ISBN

У методичних рекомендаціях дається загальна характеристика студентських наукових досліджень із зарубіжної літератури: реферату, доповіді, повідомлення на науковій конференції, курсової роботи, визначаються вимоги до їхнього змісту та структури, подається інформація щодо оформлення та оцінювання. У додатках представлені зразки оформлення наукових статей, курсових досліджень, а також орієнтовний темарій курсових робіт викладачів кафедри теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури.

Для студентів та викладачів філологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

ББК 72. 65

ISBN

Т.І.Тверітінова, Г.Є.Шовкопляс, 2010.

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010.

З М І С Т

Передмова………………………………………………………………………………………….4

Реферат як перша наукова робота……………………………………………………….5

Доповідь та повідомлення на науковій конференції……………………………..6

Наукова стаття та вимоги до неї…………………………………………………………..7

14 стр., 6643 слов

Інформація у наукових дослідженнях

... класифікації інформаційного забезпечення наукових досліджень. Завдання роботи: дослідити роль і функції інформації; визначити джерела інформації та їх використання в науково- дослідній роботі; дати характеристику науково-дослідному процесі; дослідити значення наукових документів . Об'єктом дослідження є якість та ефективність інформації у науковому ...

Загальна характеристика курсової роботи……………………………………………..9

Етапи виконання курсової роботи………………………………………………………..10

Вимоги до змісту курсової роботи………………………………………………………..14

Вимоги до оформлення курсової роботи……………………………………………….15

Керівництво, захист та оцінювання курсової роботи……………………………..21

Список використаних джерел……………………………………………………………….23

Додатки………………………………………………………………………………………………..24

ПЕРЕДМОВА

Шановні студенти!

Провчившись рік у вищому навчальному закладі, ви зрозуміли, що не тільки опановуєте знання, необхідні для вашої майбутньої професії, а й долучаєтеся до роботи з науковою літературою і робите перші кроки у наукових розвідках. Практика показує, що наукова праця істотно підвищує інтерес до вивчення загальних і спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, сприяє формуванню теоретичних і практичних навичок, розширює науковий кругозір і здібності до проведення методологічного аналізу і критичного розуміння досягнень сучасної науки.

Власне кажучи, елементи наукових досліджень мають місце в усіх формах навчального процесу у вищому навчальному закладі: в лекційних курсах, на семінарських заняттях, при написанні та оформленні рефератів, курсових і дипломних робіт. Заохочення студентів до наукових досліджень, оволодіння ними навичками наукової діяльності повинні розглядатись як важлива умова якісної професійної підготовки педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів країни.

Студенти-випускники університету одержують диплом вчителя як англійської та другої іноземної мови, так і зарубіжної літератури. Тому в процесі вивчення курсу історії зарубіжної літератури важливу роль відіграє заохочення до наукових розвідок і написань кваліфікаційних робіт студентів-філологів.

Основні завдання, що поставили укладачі посібника, торкаються важливих питань, пов’язаних із здобуттям навичок в процесі перших наукових розвідок, а саме:

 • вибір теми, визначення об’єкту і предмету, методів студентського

наукового дослідження;

 • раціональна організація часу під час дослідження;
 • аналіз зібраних матеріалів та робота над текстом дослідження;
 • оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів,

повідомлень, доповідей, студентських наукових статей, курсових

3 стр., 1124 слов

Різновиди наукових робіт

... ґрунтовніші висновки. Захист наукових робіт відбувається в кінці навчального року. Під час захисту курсової роботи студент коротко доповідає про результати дослідження, зідповідає на запитання. ... конкретної проблеми. Курсова (дипломна, магістерська) робота пов'язана з формуванням умінь опрацьовувати і творчо використовувати наукову літературу, самостійно добирати фактичний матеріал, систематизувати ...

робіт.

Усі рекомендації викладено відповідно до чинних нормативних актів Міністерства освіти і науки України, що регламентують підготовку бакалаврів у системі багатоступеневої освіти в Україні.

Вважаємо, що цей навігатор дослідника-початківця із зарубіжної літератури допоможе вам правильно орієнтуватися при виконанні конкретних досліджень.

РЕФЕРАТ ЯК ПЕРША НАУКОВА РОБОТА

реферат –

Реферат завжди має письмову форму і може використовуватися для виголошення доповіді, підготовки наукового звіту тощо.

автореферат.

Найчастіше реферати бувають інформативними і розширеними.

Інформативний

 • предмет дослідження, мета роботи;
 • наведені основні результати;
 • викладені дані про метод і умови дослідження;
 • відбиті пропозиції автора щодо застосування результатів;
 • нова інформація про відомі явища, предмети та ін.

Інформаційний реферат розміщують у первинних документах (книги, журнали, збірники наукових праць, звіти про науково-дослідну роботу) і у вторинних документах (реферативні журнали і збірники, інформаційні карти).

Розширений,, Підготовка реферату

 • вибір теми та її розгляд з урахуванням проблемності й актуальності;
 • засвоєння правил послідовності пошуку джерел, систематизації,

визначення основних положень.

Специфіка опрацьованих джерел визначає структуру реферату.

Огляд наукової літератури

 • вступ , в якому висвітлено актуальність теми і поставлених завдань;
 • основна частина

наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію

принципових положень, які автор вважає найважливішими;

 • висновки із пропозиціями щодо подальшого використання набутих

знань під час наукової чи практичної діяльності;

 • список використаної літератури , що допомогла зорієнтуватись при

розробці обраної теми. До списку використаної літератури

включають публікації переважно останніх 5-10 років.

В опрацюванні використаної літератури необхідно вміти аналізувати

джерела й робити правильні висновки на основі теоретичних положень.

У додатках наводяться таблиці, схеми, якщо вони суттєво полегшують розуміння роботи.

Вибір теми реферату слід узгоджувати з кафедрою, науковим керівником або провідним викладачем курсу.

Обсяг розширеного реферату – 20-24 сторінки.

Реферат рецензується і оцінюється, за умови позитивного відгуку студент допускається до іспиту.

Дата добавления: 2018-10-26 ; просмотров: 85 ;