Соціальна робота з військовослужбовцями

Реферат

>o Програму понаданнюсоціально-психологічноїдопомоги.

>oРозв’язаннянайбільшактуальних проблемособистісного таемоційного характеру.

>oФормисоціальної роботи:

 • >oСоціально-психологічнийтренінг

>o Комплекспсихо-корекційнихвправ

>o Комплексдіагностичної роботи

>oЛекції, котрі несутьпрофілактичний таінформаційний характер

>oОрганізаціясоціальної роботи ізвійськовослужбовцями:

 • >o «>Психологічний десант»

>o Клуб роботи іздопризовноюмолоддю

>oЕтаписоціальної роботи іздопризовноюмолоддю.

Умирний годинупризиваються до лавУкраїнськоїАрміїпридатні дослужби за станомздоров’я йвікомгромадяни,яким досівідправки увійськовічастинивиповнилося 18 років (Закон України «Прозагальнийвійськовийобов’язок йвійськову службу»).Самецейвік (18-20 років)вважається одним знадзвичайноскладних йвідповідальних упланістановленняособистості впроцесінабуттямолодоюособоюсоціального тапрофесійногодосвіду,адаптації тавходженняїї всуспільні життя.Призовмолодоїлюдини до лавЗбройних сил -докорінназміни длянеїзвичайногосередовища, порядкуіснування,відірваність від родини таблизьких.

молода людина,потрапляючи увійсько,півтора рокуперебуває увакуумі,ізоляції відзовнішнього світу,підпадає подвиливвнутрішньо військових якпозитивних, то й нерідконегативнихчинників. Це всесупроводжується великимифізичними таморальниминавантаженнями

>Виходячи із >актуальностіпроблеми,програмасоціальної роботи ізвійськовозобов’язаноюмолоддю ставити за міткуорганізаціюнаданнядопомогипризовникам тавійськовослужбовцям увирішенісоціально-психологічних проблем шляхомпаданняІнформаційних,психологогічних йкорекційних >послуг. При цьомувизначенодомінуючиміндивідуальнийадреснийпідхід таствореннясистеми комплексноговпливу наособистість.

>Реалізаціяпрограмиспрямована навирішення такихзавдань:

 • ·зменшеннякількостізлочинівсередвійськовослужбовців, атакожвипадківухиляння відпроходженняслужби уЗбройних силах;
 • ·формування стереотипуповедінкидопризовноїмолоді наусвідомленепроходженнястроковоїслужби уЗбройних силах України;
 • ·створеннякомплексноїсистемисоціальноїдопомогивійськовозобов’язаніймолоді.

>Діяльністьпрограмиспрямована на роботу із такимикатегоріямиклієнтів:

 • призовникиюнаки 18 років, котріпризиваються надійснустроковувійськову службу;
 • військовослужбовці – особиниофіцерського складу, прапорщики,мічмани,військовослужбовці >строкової йнадстроковоїслужби тавійськовоїслужби за контрактомЗбройних сил України;
 • члени батьківщинпризовників тавійськовослужбовців — батьки,дружини,діти ііншіблизькіродичіпризовників тавійськовослужбовців, атакожопікуни і особини, котріздійснюютьпіклування над призівниками;
 • молодь, котразвільнилася зЗбройних сил України.

Уроботі ізвійськовослужбовцямистроковоїслужби у військовихчастинах України психологицентрівсоціальних служб для сім’ї,дітей ймолоді ві виявили, щонайбільшактуальними вїхньомусередовищі зпроблемиособистісного таемоційного характеру,такі, як:емоційненапруження іособистіснатривожність; «>скриті»конфлікти;відсутністьнавичок позитивноговирішенняміжособистіснихстосунків;психологічнанесумісність; проблема >адекватностісамооцінки.

32 стр., 15568 слов

Сім’я як клієнт соціальної роботи

... обєкта соціальної роботи. Розглянути міждисциплінарний огляд категорії «сім`я». Розглянути специфіку соціальної роботи з сім`єю. Дослідити особливості соціальної роботи з сім`єю в ... шлюбу, кровної спорідненості, усиновлення, опіки), спільністю формування й задоволення соціально-економічних і біологічних потреб, любовю, взаємною моральною відповідальністю.[ ... Сім я - головний осередок суспільства. Вона ...

>Досвід роботиспеціалістівцентрівдемонструє, щонайбільшефективними методами роботи ізвійськовослужбовцямистроковоїслужбиє:

 • індивідуальнеконсультування ізвикористаннямпроективних методик;
 • методирелаксації;
 • ігровітехнікиособистісного зростанню.

>Даніметодиефективні в зв’язку із тім, щовикористовуються ізурахуваннямспецифікиармійськоїслужби.

>Рівень «>офіцер — солдатів»передбачає, що солдатів, як правило,виступає надролісуб’єктаспілкування, ароліоб’єктаспілкування.Його дії практичноцілкомрегулюютьсянаказами, бо солдатів не масможливості появити собі якособистість. Длядисциплінице добро, арозпиткуособистіснихякостей — незавжди.Підпорядкованість уситуаціїармійськоїслужби, Яка необговорюється,єтакож одним зчинниківзниженнясамооцінкиособистості. Тому,крімфізичногорозвитку,необхіднотакожрозвиватиморально-психологічнийрівеньвійськовослужбовців >строковоїслужби.

>Будь-якаміжособистіснавзаємодіяпов’язана не менше із передучеюінформації, але й і із тім, как онаподається, й як миїїсприймаємо. Незавжди вумовахармійськоюпідпорядкування >військовослужбовці >маютьсправу із тім, щоїм додуші.Якщо вони у зв’язку із >цимУявляються >негативніемоції, й смердоті невміють їхніоцінювати,усвідомлюватисправжнюлокальну причину їхніпояви, немаютьнавичокспрямовувати їхнього убудь-яке руслосвоєїслужби, торівеньемоційноїнапругипідвищується,причому без контролюсвідомості.Критичнамасанегативнихпереживаньзбільшується, й напевномуетапізмінюється таким станом, >який можнакваліфікувати якпограничнопсихічний. Тому вумовахармії длявійськовослужбовцівважливорозвиватиумінняоцінювати йрегулювати своїемоції,почуття йпереживання.

>Спілкування задопомогоюігровихтехнікдаєможливістьвідволікатися відрутинних обовязківслужби,дає зарядпозитивнихемоцій,знімаєемоційнунапругу.Повернення досвоїхповсякденних обовязків, доспілкування ізтоваришами послужбі носитиякісноінший характер, асаме -крізь призму новогоемоційно-позитивногодосвіду, що, у своючергу,опосередкованопокращуєпсихологічнийклімат умікрогрупахвійськовослужбовців.

>індивідуальнихконсультацій

 • проблемиособистості >внутрішньоособистісні >конфлікти, проблемистосунків зоточенням,адаптація до військового колективу,зняттяпсихологічної >напруги,перевантаження,соціальнаізоляція,підтриманнязв’язків зродиною;
 • аспектиармійського життя -нестатутнівзаємовідносини, проблеми Першого таостанньогоперіодівслужби,суїцидальні тагоміциднінаміри;
 • сімейні запитання -внутрішньосімейніконфлікти,вихованнядітей уродині .

>Під годинуіндивідуальних >консультацій психологиЦСССДМвикористовують якметодипсихологічного >впливу,бесіди зелементамипереконання танавіювання.

6 стр., 2986 слов

Нормативна база соціальної роботи в Україні

... роботи. 2.Законодавство України, дотичне до надання соці­альних послуг. Відносини у соціальній сфері регулюють закони України «Про основи соціальної захищеності ін­валідів в Україні», ... послугами, засобами ма­лої механізації; соціально-побутовий патронаж, викликлікаря, придбання та ... соціального статусу; 3)соціальна профілактика — робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної, ...

>груповихконсультативних зайняти —

>соціально-психологічнийтренінг.

>ЗмістпроведенихспеціалістамиЦСССДМсоціально-психологічнихтренінгів у військовихчастинах в основномуспрямованих нарозвитоккомунікативнихздібностей,сприяннязгуртованості військовогоколективу,стимулюванняособистісногозростання,розвиткутворчихздібностей,адаптаційнихможливостей,безконфліктного, позитивного, конструктивногоспілкування,впевненості всобі,зняттяемоційноїнапруги,стимулюваннявзаєморозуміння угрупі,розвитоквербальної таневербальноїкомунікації,емпатії,попередженняконфліктнихситуацій,формуванняадекватноїсамооцінки,релаксацію тощо.

>пснхокорекційнихвправ

>діагностичногообстеження, що

>лекцій, котрі несуть

>Практичнасоціальна робота ізвійськовозобов’язаногомолоддюпереважнореалізується через діяльністьконсультативнихпунктів при військовихкомісаріатах, військовихчастинах та под годинупроведенняакцій «>Психологічний десант» у військовихчастинах.Форми йметодисоціальної роботивибираються ізурахуваннямнапрямів роботи,категоріймолоді й потребконкретних військовихколективів наосновіугод проспільну діяльність, щоукладаютьсяміжЦСССДМ такомандуванням військовихчастин, військовихкомісаріатів.

>Діяльністьконсультативнихпунктів.

>Завданнясоціальної роботиспеціалістівЦСССДМ наконсультатив них пунктахІгривійськкоматахпередбачають:створення банкуданихпризовноїмолоді;

 • >проведенняіндивідуальних тагруповихдіагностичних,профорієнтаційнихконсультацій ізпризовниками длявизначеннярівняпсихолого-професійноїпідготовки довійськовоїслужби;
 • за результатамидіагностичних >досліджень психологинадаютьрекомендації Допризовноїкомісіїщодопсихологічноїготовностіпризовників тавійськово-профссійноговизначення у військовихмайбутньоїслужби;
 • наданняіндивідуальнихконсультацій тапроведеннябесідпсихолого-педагогічного, правового,профілактичного,інформаційного чизмісту ізпризовниками та їхнібатьками;
 • проведеннятренінгів,лекцій табесід ізпризовниками (>комунікативні,інформаційні,емоційні) ізметоюстимулюванняадаптаційнихможливостейпризовників тазняттяпсихологічноїнапруги;
 • проведеннясоціологічнихдосліджень ізметоювивченняставлення,рівнясподівань тапідготовленостіпризовників довійськовімслужби;
 • організаціяпостійноголистування ізвійськовослужбовцями, котрі стояти наобліку вконсультпункти ізметоюпсихологічноїпідтримки йнаданняїмінформаційноїдопомоги («>Поштадовіри»).

>Роботасоціальнихпрацівниківконсультативнихпунктів, щодіючі, при військовихчастинах,спрямована нанаданнясоціально-медичної,психолого-педагогічної,правової,інформаційноїдопомоги, яквійськовослужбовцямстроковоїслужби, то йофіцерам та членам їхнісімей.

>Соціальна роботаконсультативнихпунктів при військовихчастинахздійснюється за такиминапрямами:

18 стр., 8529 слов

Поняття переведення на іншу роботу

... є умови про місце роботи і рід роботи, то «переведення на іншу роботу» слід розглядати як переведення на роботу не обумовлену трудовим договором, а саме на роботу за іншою спеціальністю чи посадою; на роботу на інше підприємство чи ... На сучасному етапі в країні відбуваються суттєві соціально-економічні зміни. Причини таких перетворень як суб єктивного, так і обєктивного характеру ...

 • соціально-психологічнаадаптаціявійськовослужбовцівстроковоїслужби до умівпроходженняслужби вЗбройних силах, від цого стану роботизалежитьпроходженняподальшоїслужбипризовника;
 • соціальнапрофілактиканегативноїповедінкивійськовослужбовців,передбачаєпопередженняаморальної,протиправноїповедінки;
 • соціально-психологічна >реабілітаціяюнаків, котрізвільняються із лавЗбройних сил;
 • профілактикаалкоголізму,куріння,наркоманії,ВІЛ/СНІДу под годинупроходженняслужби;
 • правоваосвітащодовисвітленняюридичних тасоціальнихпільгвійськовослужбовців под годинуслужби й послеїїзавершення.

Уроботіконсультпунктівнаявна якіндивідуальна, то йгруповаформи роботи, в якіпрактикуєтьсяпроведеннябесід,тестів,рольовихігор,аутотренінгів,тренінгових зайняти,опитувань. При цьомуслідзазначити, щопроведеннятакоїдіяльностімає бутисистематичним.

>Формоюсоціальної роботи ізвійськовозобов’язаноюмолоддюєпроведення «>Психологічного десанту» -виїздупсихологівЦССМ увійськовічастини та їхніпідрозділи ізметою надання комплексусоціальнихпослугвійськовослужбовцям та членамиїхніхсімей.

>Вартовідзначити, що,зазвичай, робота у військовихчастинах проводитисяпоетапно.Спочатку психологамирозробляєтьсязагальнийпсихологічний портретчастини, проводитисядіагностичначастина роботи ззастосуваннямпсихологічних методик, далі,відповідно допотреби,профілактично-корекційна робота,спрямована напокращанняморально-психологічногоклімату у військовихпідрозділах,гармонізаціїміжособистіснихстосунків,сприянняпсихологічному комфортувійськовослужбовців,згуртуванню військовихколективів,зміцнення зв’язку із батьківщинами,попередженняпроявунегативнихявищ,станів,зняттяпсихологічноїнапруги.

>Аналізрезультатівпсихологічнихдесантів, якосновних формсоціальної роботи ізвійськовослужбовцями,засвідчує, що роботапсихологів у військовихчастинахсприяєпозитивнимморально-психологічнимзмінам у військовихколективах.

Клуб роботи іздопризовноюмолоддю

>Основнимизавданнямифункціонування клубу пороботі іздопризовноюмолоддює:

 • правоваосвітамолоді.

>Проблемнимпитаннямдіяльності клубуєматеріально-технічне забезпечення. Це запитаннявирішується напідставіугодміжвійськовоючастиною йЦСССДМ, щодозволяєвикористовувати уроботі клубутехнічну базувійськовоїчастини,залучатиофіцерів до роботи ізмолодимивійськовослужбовцями. Тому до роботи іздопризовноюмолоддю залічаютьсятакожспеціалістиЦСССДМ,військкомату,тренериспортивноїніколи.

>Форми роботи іздопризовноюмолоддюдобираютьсязалежно відактуальних проблем:

 • ·фізичнапідготовкаюнаків подкерівництвом тренераспортивної школи;
 • ·психологічнапідготовкаюнаків дослужби вармії, щоздійснюється психологомЦСССДМ уформітестів,тренінгів,рольовихігор,бесід,лекцій;
 • ·бесіди проособливостівійськовоїслужби, щопроводятьсяофіцерамивійськовоїчастини;
 • ·заняття повивченнюзаконодавства провійськову службу, забезпечення правовогозахисту йпідтримкидопризовної,призовноїмолоді,військовослужбовців тачленів їхнісімей,проводятьсяспеціалісті) ми центру,військкомату;
 • ·попереджувально-профілактична робота ізмолодими людьми (>профілактикаСНІДу,ВІЛ-інфекції,наркоманії,алкоголізму,суїциду).
  21 стр., 10323 слов

  Інтернет (електронна пошта, робота користувача)

  ... електронна пошта як широковідома послуга мережі «Інтернет». Предметом дослідження є робота користувача з електронною поштою. Ключові терміни, що використовуються у роботі: Інтернет, електронна пошта, e-mail, web-mail. Структура роботи. Курсова робота ... (on-line) до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісів мережі. Електронна пошта - типовий сервіс відкладеного зчитування ...

>Окрімспеціалістів, дозустрічей ізмолоддюзалучаютьсяюнаки, котрі проходили чипроходятьвійськову службу, щодозволяєокреслюватипереваги татруднощі військового життя.

першийетап

•соціально-психологічневивченняособистостіпризовника,

>Соціально-психологічневивченняособистостівійськовослужбовця проводитисяспеціалістамиЦСССДМ, котріпрацюють привійськкоматах йпризовних пунктах, йполягає увивченніпевнихякостейособистості:

 • >морально-вольові

>військово-професійна

 • особливостіспілкування йповедінки вколективі (>колективізм,товариськість,лідерськісхильності,організаторські тапедагогічніздібності,скромність йдоброзичливість,ступіньконфліктності таінше).

>Робота повивченнюособистостівійськовослужбовцяпередбачаєвирішеннякількохважливихпитань. Зцієюметоювикористовуютьсярізніметоди:

 • >Аналіздокументів

>спостереження

акетування

>Біографічний метод.

>Основними компонентамиінтерпретації (>обробки)біографічногоматеріалує:

 • виявленняфакторіврозвиткуданоїлюдини (>середовищерозви тчувласноїдіяльностілюдини таін.);
 • виявленняіндивідуальних фазжиттєвого шляху;аналізструктурифакторів укожнійфазі;
 • виявлення зв’язкуміж фазамиіндивідуальногорозвитку люди ні.

>Орієнтовна анкета –

 • особистої,тобтоспрямованості у собі, колимаємісцеперевагамотивівособистогоблагополуччя,прагнення долідерства, престижу;
 • колективістської,тобтоспрямованостілюдини навзаємні дії, коливчинкилюдинивизначаютьсяпотребою вспілкуванні,прагненням підгримуватигарнівідносини ізтоваришами пороботі;
 • ділової,тобтоспрямованості на заподіяння,відображаєперевагумотивів,породжених самоюдіяльністю,захопленнямпроцесомдіяльності,безкорисливепрагнення до знань, дооволодінняновиминавичками йвміннями.

>Психодіагностичні методики,

>вивченнярівня самоконтролю;

 • визначенняцінніснихорієнтаційособистості;
 • оцінкикомунікативних йорганізаторськихсхильностей (>КОС-КОР);
 • визначення типуповедінкиособистості вконфліктнійситуації;
 • визначеннятенденційповедінкиособистості вгрупі.

>Індивідуальнаспівбесіда.

>Окрім роботиконсультаційнихпунктів привійськкоматах,спеціалістиЦСССДМ проводять роботу іздопризовноюмолоддю й призовниками до шкіл,професійно-технічних училищах,технікумах, назбірних пунктах.Напрями таформитакої роботитакі:

 • правоваосвітамолоді (>лекції «>Військовіобов’язки», «Закон й служба вЗбройних силах», «Прававійськовослужбовців увійськовомустатуті» тощо);
 • підвищенняефективностівійськово-патріотичноговиховання допризовноїмолоді (>зустрічіюнаків із ветеранамиВеликоїВітчизняної ані і зв і,учасникамибойовихдій тощо);
 • активізаціяособистінихінтересів (організаціяігорКВКміж командамишкіл й військовихчастин);
 • висвітленняпитань роботи ізпризовниками тавійськовослужбовцямиумолодіжнихрадіопередачах,пресі тощо.

>Адаптація довійськовоїслужби.

12 стр., 5956 слов

Організаційні основи фізкультурно-оздоровчої роботи

... роботи, обов’язкових для впровадження в освітній процес, становлять: заняття з фізичної культури, фізкультурно- ... педагогічний контроль і своєчасну лікувально-профілактичну роботу [11, 76]. Основою системи ... Саме в перші шість – сім років життя у людини закладаються основи здоров’я, довголіття, формується ... їсти, підтримувати чистоту в приміщенні тощо. Здійсненню фізичного виховання дітей дошкільного ...

>опитування

 • дляновобранців «Проблемаадаптації молодогопоповнення» (>АМП-1.95);
 • длявійськовослужбовців І й IIперіодівслужби (>МП-2);
 • длясолдатів тасержантів (>БП-1.95);
 • длясолдатів тасержантів «Станморально-психологічної >підготовкисолдатів йсержантівстроковоїслужби уз’єднанні (>частині)»;
 • длячленівсімейвійськовослужбовців «>Соціально-правова >захищеністьвійськовослужбовців тачленівїхніхсімей уз’єднанні (>частині) та заходьщодоїїпосилення».

>Обробкарезультатівопитуваннядозволяєвизначитиосновніпроблеми танегаразди, котрітурбуютьвійськовослужбовців, асаме: проявинестатутнихвзаємин,рівеньвійськовоїпідготовки,ставленняофіцері довиконаннясвоїх обовязків,рівеньзадоволенняумовами життя, івідпочинку тощо.Результатиопитуваннядоводяться докерівництвавійськовоючастиною, щомаєсприятиполіпшенню умівпроходженнявійськовоїслужбимолоді,усуненнюнегативнихявищ уколективі.

>Діяльністьщодоадаптаціївійськовослужбовців до умівпроходженнявійськовоїслужбиєдоситьдовготривалимпроцесом (від 2 до 7місяців).

першийїїетаппередбачаєпроведеннязагальноїдіагности кіособистості солдата навизначенняготовності допроходження нимстроковоїслужби та контролю запроцесомадаптації донеї, асаме:особистіснихякостей,емоційно-вольовоїсфери,пізнавальних владивостей.

>Водночас заотриманими результатами із числавійськовослужбовціввизначаютьсягрупиризику, ізякою вподальшому проводитисяіндивідуальна робота, таформуютьсягрупи длякорекційної роботи ізметоюналагодженняспілкування вколективі,зняттяпсихологічноїнапруги,сприяннязгуртованостікоманди,сприянняособистісномуросту тощо.

Одним знапрямів роботи ізвійськовослужбовцямиєпаданнясоціально-психологічної >підтримки вадаптації довійськовоїслужби. Разтимальноця роботаможездійснюватися под годинупроведеннясоціально-психологічнихтренінгових зайняти, щосприяєрозвиткурефлексії йконструюванняпроцесуспілкування увійськовослужбовцівстроковоїслужби настаніадаптації.

>Тренінговіпрограмищодоадаптації молодогопоповнення довійськовоїслужбимаютьвміщуватитакімоменти:

 • адаптація новогопоповнення довійськовоїслужби;
 • навички конструктивногоспілкування;
 • згуртування військового колективу.

>Визначеннясоціально-психологічногоклімату вколективі.

Уумовах військового колективуформуванняСоціально-психологічного>клімату окремих груп йвійськовоїчастини вціломумаєважливезначення,оскількицейчинникбезпосередньовпливає насамопочуття йрівеньбойовоїпідготовкивійськовослужбовців.Вирішальнимчинни комуформуваннястосунків уколективієпозиція командирастосовнопідлеглих,рівеньвміння командного складувпливати наформуваннястосунків увійськовомуколективі.

>Враховуючиспецифіку військовихвзаємин:певнаізольованість відсуспільства,підпорядкованістьпідлеглихкерівництву,чіткарегламентаціястосунків тощо,визначеннярівнязадоволеностілюдини відналежностіданому колективу —це можнарозглядати якосновний крітерійуспішноїадаптаціїмолодоїлюдини до військового колективу,формування >доброзичливихстосунківміжвійськовослужбовцями.

3 стр., 1482 слов

Технологія пошуку роботи

... списку використовуваної літератури. Загальний роботи вистачить 16 сторінок. 1. Технологія пошуку роботи методів відбору персоналу 1.1 Роль анкетних даних (резюме), стандартних анкет для вступників роботу і ... необхідного організації персоналу, його професійному навчанні та розвитку, оцінці діяльності кожного колектив з працівників з погляду реалізації цілей організації, котрий дає можливість ...

>ДіяльністьспеціалістівЦСССДМщодовивченнясоціально-психологічногоклімату військового колективустосується двохнапрямівдіагностики:взаєминвійськовослужбовцівміж собою;командирів йпідлеглихрізногорівня.Саме навизначенняцих двохпозиційспрямованіпсиходіагностичні методики, щовикористовуються впрактичнійроботі ізвійськовослужбовцями:

 • вивченняміризадоволеннялюдини відприналежностіданому колективу;
 • вивченнясоціально-психологічногоклімату вколективі;
 • оцінкаморально-психологічного >клімату взводу чироти

>Аналіз причингрубихпорушень упідрозділі,частині.

>Важкийпсихологічний стан, вякомуопиняєтьсявійськовослужбовецьстроковоїслужби,врешті-рештможепризвести донепередбаченихнаслідків:формуванняпозастатутнихвідносин,суїцидальнихвчинків,втечі із військовихчастин.

>Діагностика причин, котріспонукаютьвійськовослужбовців до порушеннявійськовоїдисципліни, щобазується на результатахопитуваннярізнихкатегорійвійськовослужбовців,спрямованасаме навиявленнянегативнихчинників, котріпровокують тактикуповедінкивійськовослужбовців, щодозволяє провестикорекцію умівармійського життя ізметоюзменшенняризикупорушень уподальшому:

 • анкета длявиявленнявійськовослужбовців,потенційноспроможних облишитичастину (>СЗЧ-4);
 • анкета для всіхсолдатів йсержантів (>СЗЧ-1);
 • анкета для тихий,хто ужесамовільнозалишавчастину (>СЗЧ-2);
 • анкета длявійськовослужбовців, котрівідбуваютьпокарання удисциплінарному >батальйоні заухилення відвійськовоїслужби (>СЗЧ-3);
 • анкета для військових, котріприпустилисянестатутнихвзаємостосунків (>НУВ-2.95);
 • анкета із проблемвикорінюваннянестатутнихвзаємин вармії (>НВО-К-1).

>Результатиопитуваннядозволяютьвизначитиосновні заподій порушень у військовихчастинах йспроектуватисоціальну роботу увійськовійчастині наусунення причин.

>Профілактикасуїцидальнихпроявів.

>виявленнягруписуїцидальногоризику;

 • орієнтаціякомандуванняпідрозділу увирішенніпроблеми профілактикисуїциду;
 • оптимізаціяпозитивноїспрямованості,емоційнихфакторівсередовища тажиттєдіяльності;
 • формуванняпереконаності увищій ціностілюдського життя, упринциповомуподоланніперешкод;
 • проведенняпсихологічних тапсихопрофілактичнихзаходів;
 • виявлення йвирішеннясуїцидогениихситуацій;
 • індивідуальнабесіда ізвійськовослужбовцями,включеними досуїцидогеннихситуацій;
 • допомога уподоланніперешкод,вирішеннясуперечностей.Кваліфікованудопомогущодо болееглибокоговивченняклієнта

>можутьдатимедичніпрацівники.Проводячиамбулаторніприйоми,постійноспілкуючись із всімособовим складом,військовийлікармаєможливість систематичноспостерігати заповедінкоюсолдатів йматросівстроковоїслужби,відзначатиїхніособливості йвиявляти їхнього заподій чиіншихвідхилень вїхнійповедінці.

>Багатопотрібнихданих можнаотриматизавдякилистуванню ізбатьками,зішколою,підприємствами,військкоматами.Достовірність методикипідвищуєтьсязавдякирозширеннюджерелінформації йспособіввивченняособистості.

>Обов’язковоюскладовою роботи ізпрофілактикисуїцидальнихпроявівсередгромадянобов’язковоюєпрофілактичнабесіда,необхідністьякоївиникає із моментувиявленняклієнтів, котріперебувають упередсуїцидальномустані.

Длязапобіганняспробисамогубстваважливовчасновстановити ізособою, Якапотрапила убіду,людяний,довірливий контакт,вступити й нею втовариськеспілкування.

17 стр., 8242 слов

Соціальна робота з людьми літнього та старого віку

... Люди літнього та старого віку як соціальна спільність В останнє десятиріччя в багатьох країнах велике значення надається вивченню проблем ... основні завдання та напрямки соціальної роботи з людьми похилого віку; 6) дослідити соціальну роботу з людьми літнього та ... позитивної самосвідомості їм слід не відмовлятися від активного життя, а, навпаки, зайнятися новою діяльністю. Продовжуючи виконувати ...

>Бесіди ізклієнтом,якийперебуває устаніпсихологічноїкризи, справадуже тонка,специфічна йпотребуєстаранноїпопередньоїпідготовки.Такабесідаскладаєтьсякількохпослідовнихетапів,кожний із якімаєсвоєспецифічне заподіяння йпередбачаєвикористання спеціфічнихприйомів, про щойшлосявище.

>Військово-патріотичневихованнямолоді,підготовкапризовноїмолоді допроходженняслужби уЗбройних силах України,соціальнаадаптаціявійськовослужбовцівстроковоїслужби,профілактика млістьтивнихявищ увійськовомусередовищі,сприяннязмістовномудозвіллювійськовослужбовців,адаптаціямолодих людей, котрізвільнилися із лавЗбройних сил, доцивільного життя,є насьогодніактуальними аспектами всистеміреалізаціїсоціальноїмолодіжної політики.

>Соціальна роботацентрівсоціальних служб длямолоді із призів ниюмолоддю,військовослужбовцями та членамиїхніхсімейє комплекс нию таінтегративною.Водночас звирішеннямспецифічних проблем,пов’язаних зпроходженняммолоддювійськовоїслужби,соціальніпрацівникивпроваджують системузаходівсоціальноїпрофілактикинегативнихявищ (>схильності додевіантної,адитивної,деліквентноїповедінки, поширенняхвороб, щопередаютьсястатевим шляхом, таВІЛ/СНІДу),злочинності таправопорушень,пропагуютьздоровийспосіб життя,вирішують запитаннязмістовноговідпочинку,дозвілля,вторинноїзайнятостідопризовної тапризовноїмолоді,військовослужбовців таюнаків, котрізвільнилися із лавЗбройних сил,надаютьпсихолого-консультативну,інформаційнудопомогувійськовозобов’язані!молоді та членамїхніхсімей, атакожнауково-методичну тапрактичнудопомогуофіцерам ізпитаньвиховної роботи.

Списоквикористаноїлітератури:

1, Закон України «Прозагальнийобов’язок йвійськову службу»

2, «Технологіїсоциальной роботи», під. ред.Холостовой,Инфра-М, Москва, 2003 рік.

3, «>Соціальна робота:технологічний аспект»,творчийколектив,Київ, 2004рік.