Отримання і використання зріджених газів

Реферат

1. Природа явища і властивостізріджених газів

2. Способи отримання зріджених газів

3. Використання зріджених газів

Висновки

Список використаної літератури

Введення

Будь газ можна перетворитив рідину простим стискуванням, якщо температура газу нижче критичної. Томуподіл речовин на гази і рідини в значній мірі умовно. Ті речовини,які ми звикли вважати газами, просто мають дуже низькі критичнітемператури, тобто температури, після досягнення яких, газ набуваєвластивості рідини, і тому при температурі, близькій до кімнатної, не можутьзнаходитися в рідкому стані. Навпаки, в речовин, що зараховуються нами дорідинам, критичні температури великі.

Перший газ (аміак) бувзвернений в рідину вже в 1799 р. Подальші успіхи в зріджуванні газів пов’язані зім’ям англійського фізика М. Фарадея (1791 — 1867), який зріджується гази шляхомїх одночасного охолодження і стиснення. До другої половини 19 століття з усіхвідомих в той час газів залишилися не зрідженими тільки шість: водень,кисень, азот, оксид азоту, оксид вуглецю і метан, — їх назвали постійнимигазами. Затримка в зріджуванні цих газів ще на чверть століття відбуласятому, що техніка пониження температури була розвинена слабо, і вони не моглибути охолоджені до температури нижче критичної. Коли фізики навчилися отримуватитемператури порядка 1 К, вдалося все гази звернути не тільки на рідке, але і втвердий стан. [1]

Метою даної роботиє розгляд природи явища і властивостей зріджених газів, а такожвивчення способів отримання і використання таких газів. Тема роботи актуальнана сьогоднішній день, так як зріджені гази затребувані в багатьох областяхмедицини, науки і техніки.

1. Природаявища та властивості зріджених газів

Безперервні хаотичнітеплові руху, в яких завжди беруть участь частки будь-якої речовини іінтенсивність (енергія) яких визначає його температуру, надаютьістотний вплив на всі відбуваються в речовині явища. Саме томумайже всяке властивість речовини, так чи інакше, залежить від температури, тобтовід інтенсивності теплових рухів частинок в ньому.

Вивчення властивостей речовинипри дуже низьких температурах, коли молекулярні рухи ослаблені,представляє великий інтерес. Тільки при низьких температурах можна досліджуватиті чи інші явища в умовах, коли постійне тло теплових рухів невпливає на них.

4 стр., 1919 слов

Властивості газів

... мати, проте, у вигляді, що температурний коефіцієнт тиску газу, отриманий виміру атмосферного явища температури по ртутному термометру, над точності однаковий до різних температур: закон Шарля виконується ... своїй t матиме негативні значення. При низьких температурах, коли наближається до стану скраплення, соціальній та разі сильно стиснутих газів закон Шарля неприложим і формула (1) перестає ...

При низькотемпературнихдослідженнях досліджуване тіло приводять у контакт з тілом досить низькоютемператури, з так званим холодоагентом. Завданням техніки низьких температур іє створення таких холодоагентів. Ними зазвичай є різні зрідженігази, що знаходяться в стані кипіння. Вони особливо зручні тим, що контакт зохолоджуваним тілом не змінює їх температуру, а призводить лише до більшінтенсивному випаровуванню. Саме зрідження газів відкрило для дослідження областьнизьких температур, в тому числі і найнижчих — близьких до абсолютного нуля.

Всякий газ може бутиперетворений у рідкий стан, але необхідною умовою для цього єпопереднє охолодження газу до температури нижче критичної. Вуглекислийгаз, наприклад, можна зрідже при кімнатній температурі, оскільки йогокритична температура дорівнює 31,1 єС. Те ж, можна сказати і про таких газах, якаміак і хлор.

Але є й такі гази,які при кімнатній температурі не можна перевести в рідкий стан. До такихгазів відносяться повітря (а також його складові частини — азот, кисень та аргон),водень і гелій, у яких критичні температури значно нижче кімнатної.Для зріджування таких газів їх необхідно попередньо охолодити до температуритрохи нижче критичної, після чого підвищенням тиску газ може бутиперетворений у рідкий стан. Зріджені таким чином гази зручніше зберігати підатмосферному тиску (у відкритій посудині), але в цьому випадку їх температураповинна бути ще нижчою — такою, при якій тиск буде дорівнювати 1 атм.Для азоту температура зберігання відповідає 77,4 К, в той час як критичнатемпература азоту дорівнює 126,1 К. Для кисню ці цифри відповідно рівні90 К і 154,4 К, для водню 20,5 К і 33 До і для гелію 4,4 К і 5,3 К. Цічотири газу широко використовуються практично, в тому числі і як холодоагенти.

З наведених цифр, яккритичних температур, так і тих кінцевих температур, до яких мають бутиохолоджені зріджується гази, видно, що охолодження потрібно дуже значне.Для досягнення такого сильного охолодження зазвичай використовуються два методи (поокремо і комбіновано), які будуть розглянуті далі. [2]

2. Способиотримання зріджених газів

Перший метод зрідженнягазу пов’язаний з використанням ефекту Джоуля — Томсона. Видозміна досвіду порозширенню газу, запропоноване Джоулем і Томсоном, дозволяє досягти помітногозміни температури газу, зокрема охолодження, обумовленого йогонеідеальної, так як розширення ідеального газу в порожнечу не супроводжуєтьсязміною його температури. Газ при достатньо великому, але постійному тискузмушують протікати через теплоізольованою пористу перегородку. Це означає,що протікання газу відбувається адіабатно. Гідродинамічний опірперегородки призводить до того, що на ній втрачається частина тиску газу і газвиходить з перегородки при більш низькому тиску. Газ розширюється абодросселируется. Дроселем називається будь-який пристрій, що представляєопір для протікання газу. Для того, щоб протягом газу булостаціонарним, тобто відбувалося при постійних значеннях тисків по обохбоку дроселя, необхідний який-небудь насос (компресор), який підтримувавб постійними ці тиску. Цей компресор виробляє зовнішню роботу стисненнягазу. Цим процес дроселювання відрізняється від розширення газу в порожнечу, приякому зовнішня робота дорівнює нулю. Явище зміни температури газу при його адіабатнірозширенні дроселюванням від одного постійного тиску до іншого називаєтьсяефектом Джоуля — Томсона. Зміна температури неідеального газу в процесіДжоуля — Томсона пояснюється тим, що при розширенні газу збільшуєтьсявідстань між молекулами і, отже, відбувається внутрішня роботапроти сил взаємодії між молекулами. За рахунок цієї роботи змінюєтьсякінетична енергія молекул, а, отже, і температура газу. В ідеальномугазі, де сили взаємодії молекул дорівнюють нулю, ефекту Джоуля — Томсона немає.

2 стр., 993 слов

Розчинність газів у рідинах

... розчиненого в розплавіМе газу пропорційно кореню квадратному з його тиску над рідким Ме. ЗаконСівертса. Залежність розчиненого газу в рідині від температури виражаєтьсячерез залежність константи Генрі від температури. Розчинність газів у звичайнихрідинах супроводжується ...

В історично першоюмашині для зрідження газів (повітря) в технічних масштабах (Лінде і Гемпсон, 1895 р.) для охолодження газів нижче критичної температури і подальшого зрідження використовувавсяметод дроселювання. Наведемо схему машини Лінде (рис.1), в якій крімефекту Джоуля — Томсона був застосований важливий конструктивний принциппротивоточного теплообміну і тепер застосовуваний у всіх ожіжітельних машинах.

Повітря надходить у компресорK, в якому він стискається до 200 атм.Після цього він проходить через змійовик, охолоджуваний проточною водою, де вінвіддає тепло, що виділилася при стисненні. Таким чином, в подальший шлях доскраплення йде стиснений газ з температурою такий же, як і до стиснення. Цей газпроходить потім через змійовик ab до дросельного вентиля (крана) V1 і розширюється через нього в приймачf до тиску в 1 атм. При цьому розширенні газ кілька охолоджується, але ненастільки, щоб перетворитися в рідину. Охолоджений, але не зріджується газповертається потім назад через змійовик cd. Обидва змійовика, ab і cd, розташовані один щодо одного так, що між ними, атакож між порціями газу, що проходять по них, існує тепловий контакт.Завдяки цьому випробував розширення та охолодження газ прохолоджує що йде йомуназустріч порцію стисненого газу, якій ще належить розширитися через вентильV1. У цьому і полягає метод противоточного обміну теплом.

Рис.1. Схема машини Лінде

Ясно, що друга порціягазу підійде до розширювального вентиля V1, маючи більш низьку температуру, ніжперша, а після дроселювання вона ще більше знизитися. Таким чином, довентилю буде підходити все біл…