Охорона праці неповнолітніх </ h2&gt

Реферат

Однією з найважливіших проблем сучасного суспільства, які мають глибокі соціальні корені, є використання праці неповнолітніх. Законодавче закріплення особливого ставлення суспільства до підростаючому поколінню — це тенденція, характеризує багато країн світу. Серед інших прав неповнолітніх право на працю і її безпечні умови знаходить юридичне закріплення у правових актах міжнародного та національного законодавства. Незважаючи на цілком природне прагнення законодавців багатьох держав обмежити використання праці неповнолітніх, це не завжди узгоджується з реальними умовами життя суспільства. Перш за все, використання праці неповнолітніх залучає роботодавців, тому що праця цієї категорії працівників, як правило, малооплачуваних, малолітні працівники не в змозі відстояти свої трудові права. Однак є й зворотний бік цієї проблеми. Праця є формою індивідуалізації особистості, і багато підлітків прагнуть самоствердитися за допомогою роботи. Крім того, це дозволяє заробити кишенькові гроші і витрачати їх без дозволу батьків, що підвищує мотивацію дитячої праці. За даними Міжнародного Бюро праці, більшість з працюючих дітей трудиться в сільському господарстві — 75 — 80%, близько 10% працюють в обробній промисловості, решта — в ресторанах, магазинах, кафе та інших точках побутового обслуговування населення. </ p>

Виконання підлітками робіт, які не впливають на їхнє здоров’я та розвиток, а також не перешкоджають отриманню освіти, звичайно вітається. Це сприяє розвитку дитини, впливає на добробут сім’ї, допомагає дитині отримати навички та досвід, які будуть потрібні в майбутньому для того, щоб стати повноцінним членом суспільства. Разом з тим організм неповнолітніх відрізняється істотними психофізіологічними особливостями, що вимагає встановлення спеціальних гарантій їхнього розвитку. У зв’язку з цим правова регламентація праці неповнолітніх має ряд специфічних рис. У даному випадку розглянуті наступні моменти: вік, після досягнення якого допускається укладення трудового договору; документи, необхідні для неповнолітнього працевлаштування; порядок укладення трудового договору, розірвання трудового договору .. </ p>

2. ОХОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ </ p>

2.1 Вік, з якого допускається прийняття на роботу </ p>

Вік, з якого допускається укладання трудового договору, встановлюється ст. 63 ТК РФ. За загальним правилом укладення трудового договору допускається з особами, які досягли віку 16 років. У разі отримання основної загальної освіти або залишення загальноосвітнього закладу трудовий договір може бути укладений з особою, що досягли віку 15 років. </ p>

17 стр., 8211 слов

Основания прекращения трудового договора

... работников, хотя некоторое специальное законодательство указывает его среди оснований прекращения трудового договора; По волевому фактору, инициативе увольнения. При этой ... устанавливает следующие основания прекращения Расторжение трудового договора по инициативе работника. Сегодняшнее российское трудовое законодательство предусматривает два варианта расторжения трудового договора по инициативе ...

Згідно п. 1 Положення про порядок і умови добровільної праці учнів загальноосвітньої і професійної школи у вільний від навчання час, утв. Постановою Держкомпраці СРСР, Держкомосвіти СРСР, Секретаріату ВЦРПС і Секретаріату ЦК ВЛКСМ від 3 червня 1988 N 343/90-01-490/25-01/17-30/43/34-а, особи, які досягли 14-річного віку, можуть за своїм бажанням і за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює, укладати трудовий договір з підприємством, установою, організацією, але тільки для виконання у вільний від навчання час легкої праці, не завдає шкоди їх здоров’ю, нормальному розвитку. Причому має враховуватися, що дана робота не повинна завдавати шкоди відвідуваності навчального закладу, тобто неповнолітній не повинен займатися роботою під час навчальних занять. </ p>

Однак в ст. 63 ТК РФ також міститься положення про те, що допускається за згодою одного з батьків (опікуна, піклувальника) прийом на роботу в організації кінематографії, театри, театральні та концертні організації, цирки для участі у створенні і (або) виконанні творів особи, яка не досягла віку 14 років, але тільки з умовою, що ця робота буде не на шкоду здоров’ю і морального виховання неповнолітнього. </ p>

Згідно ТК РФ забороняється взагалі приймати неповнолітніх осіб до досягнення ними повноліття на роботи з шкідливими або небезпечними умовами праці, підземні роботи, виконання яких може порушити їх моральний розвиток і здоров’я. </ p>

Вікове обмеження встановлено і в ст. 2 Федерального закону від 7 листопада 2000 р. N 136-ФЗ «Про соціальний захист громадян, зайнятих на роботах з хімічними зброєю «(с изм. і доп. від 25 липня 2002 р., 22 серпня 2004), згідно з якої до робіт з токсичними хімікатами, що відносяться до хімічної зброї, допускаються тільки особи, що досягли віку 20 років. </ p>

2.2. Особливості працевлаштування осіб у віці до 18 років </ p>

Згідно трудовому законодавству особливості працевлаштування осіб віком до 18 років визначаються ТК РФ, федеральними законами, законами суб’єктів РФ, угодами між працівником і роботодавцем, а також колективними договорами. </ p>

В ТК РФ, наприклад, особливостей працевлаштування неповнолітніх присвячена ст. 63, яка домовляється про вік, з якого допускається укладання трудового договору з неповнолітнім. </ p>

Особливості працевлаштування осіб у віці до 18 років передбачаються і при оформленні на роботу. При прийомі на роботу неповнолітній повинен представити роботодавцю: </ p>

1) особиста заява; </ p>

2) свідоцтво про народження або паспорт; </ p>

3) якщо є в наявності — трудову книжку і страхове свідоцтво державного пенсійного страхування. Якщо неповнолітня особа поступає на роботу вперше, трудова книжка та страхове свідоцтво державного пенсійного страхування оформляються роботодавцем; </ p>

4) довідку з відповідного освітнього закладу про режимі навчання даного неповнолітнього; </ p>

5) письмова згода одного з батьків (опікуна, піклувальника); </ p>

18 стр., 8529 слов

Поняття переведення на іншу роботу

... різні визначення, а саме: переведення на іншу роботу, переведення на роботу з іншими істотними умовами праці, переведення на роботу в інший колектив, переведення на роботу в іншу місцевість [8,с.74]. Починаючи з 90-х років і до цього часу ... і зміст такого явища, як переведення. Це, у свою чергу, призводить до частих випадків порушення трудових прав особи через неоднозначне та неправильне трактування ...

6) посвідчення призовника, якщо неповнолітній підлягає призову на військову службу; </ p>

7) документи про освіту, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань, якщо робота вимагає певних спеціальних знань, спеціальної підготовки; </ p>

8) додаткові документи — в окремих випадках, передбачених законодавством. </ p>

Прийом на роботу неповнолітньої особи повинна бути оформлена договором в письмовій формі, в якому мають міститися взаємні зобов’язання сторін (як передбачені ст. ст. 21, 22 ТК РФ, так і додаткові, але не суперечать трудовому законодавству).

Відповідно до ст. 70 ТК РФ випробувальний термін для неповнолітніх не встановлюється. </ p>

При прийомі на роботу роботодавцю також слід враховувати, що відповідно до ст. 266 ТК РФ особи у віці до 18 років при прийомі на роботу за рахунок роботодавця зобов’язані пройти попередній медичний огляд, а в подальшому обов’язкові медичні огляди до досягнення ними повноліття в лікувально-профілактичних організаціях будь-яких організаційно-правових форм, що мають ліцензію і сертифікат. Причому трудовий договір з неповнолітнім може бути укладений тільки за відсутності медичних протипоказань. </ p>

При укладення трудового договору роботодавець зобов’язаний ознайомити особу, що не досягла віку 18 років, з характером роботи, умовами праці, його правами та обов’язками, внутрішніми правилами трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами, які мають відношення до нього. Крім того, його необхідно проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії та іншим правилам з охорони праці та техніки безпеки. </ p>

2.3. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб у віці до 18 років </ p>

Трудовим законодавством передбачається цілий ряд заборон на застосування праці осіб, що не досягли віку 18 років. Так, забороняється застосовувати працю осіб віком до 18 років на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також на роботах, виконання яких може завдати шкоди їх здоров’ю та моральному розвитку. Трудове законодавство України містить заборону на застосування праці неповнолітніх на важких роботах та роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці. </ p>

В відповідно до Переліку важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, за виконанні яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років, утв. Постановою Уряду РФ від 25 лютого 2000 р. N 163 (с изм. І доп. Від 20 червня 2001 р.), забороняється застосовувати працю неповнолітніх: </ p>

1) на роботах, пов’язаних з підйомом і переміщенням важких речей вручну; </ p>

2) на гірничих роботах, у будівництві метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення; </ p>

3) на геологорозвідувальних та топографо-геодезичних роботах; </ p>

4) у чорній металургії; </ p>

5) у кольоровій металургії; </ p>

6) на виробництві та передачі електроенергії і теплоенергії (енергетичне господарство); </ p>

21 стр., 10323 слов

Інтернет (електронна пошта, робота користувача)

... електронна пошта як широковідома послуга мережі «Інтернет». Предметом дослідження є робота користувача з електронною поштою. Ключові терміни, що використовуються у роботі: Інтернет, електронна пошта, ... до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісів мережі. Електронна пошта - типовий ... правило, однією особою або групою осіб. Теми, обговорювані групою, відображають різні ...

7) у видобутку і переробки торфу; </ p>

8) в бурінні свердловин, видобутку нафти і газу; </ p>

9) в переробці нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування магістральних трубопроводів, у тому числі на підземної газифікації вугілля; </ p>

10) на нафтохімічному виробництві; </ p>

11) у хімічному виробництві; </ p>

12) на мікробіологічному виробництві; </ p>

13) на виробництві медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів і матеріалів, в тому числі на виробництві вітамінів; </ p>

14) в машинобудуванні і металообробці; </ p>

15) в суднобудуванні і судноремонті; </ p>

16) на виробництві та ремонті літальних апаратів, двигунів та їх обладнання; </ p>

17) на електротехнічному виробництві; </ p>

18) на радіотехнічному та електронному виробництві; </ p>

19) на виробництві радіоапаратури і апаратури провідного зв’язку; </ p>

20) у промисловості будівельних матеріалів; </ p>

21) на виробництві керамічних виробів; </ p>

22) на виробництві фарфорових та фаянсових виробів; </ p>

23) на виробництві скла і скловиробів; </ p>

24) на будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних роботах; </ p>

25) на лісозаготівельних роботах, лісосплаву та підсочка лісу; </ p>

26) на деревообробному виробництві; </ p>

27) на целюлозно-паперовому, гідролізний, сульфатно-спиртовому і лісохімічної виробництві; </ p>

28) на заготівлі та переробці очерету; </ p>

29) в текстильній промисловості; </ p>

30) на Ремізов-бердочном виробництві; </ p>

31) у легкій промисловості; </ p>

32) у харчовій промисловості; </ p>

33) на поліграфічному виробництві; </ p>

34) на транспорті за загальними професіями всіх видів транспорту; </ p>

34) в галузі зв’язку; </ p>

35) в сільському господарстві; </ p>

36) на виробництві художніх і ювелірних виробів, музичних інструментів; </ p>

38) на роботах у кіностудії та підприємстві, організації телебачення та радіомовлення; організації культури і мистецтва; рекламно-оформлювальних і макетних роботах; </ p>

39) на виробництві грамплатівок; </ p>

40) в житлово-комунальному господарстві та побутовому обслуговуванні населення; </ p>

41) в установах охорони здоров’я, медико-соціальної експертизи, ветеринарних установах, медичних науково-дослідних і навчальних установах, підприємствах з виробництва бактерійних і вірусних препаратів і на фармацевтичних фабриках; </ p>

42) на виробництві навчально-наочних посібників; </ p>

43) на роботах, які виконуються в різних галузях економіки. </ p>

При застосуванні вищевказаного Переліку роботодавцю слід знати про те, що якщо в перелік включені професії робітників під загальним найменуванням, то заборона застосування праці осіб, які не досягли віку 18 років, поширюється і на підручних, помічників, а також на старших робітників цих професій. </ p>

32 стр., 15568 слов

Сім’я як клієнт соціальної роботи

... роботи. Розглянути міждисциплінарний огляд категорії «сім`я». Розглянути специфіку соціальної роботи з сім`єю. Дослідити особливості соціальної роботи з ... опіки), спільністю формування й задоволення соціально-економічних і біологічних потреб, любовю, ... сімей примушують жінок до праці не стільки з необхідності власного самоствердження та ... у ставленні до дітей та осіб похилого віку.[2,272]. Виходячи із ... Сім ...

Встановлений Переліком важких робіт, робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, при виконанні яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років, заборона застосовується на всіх організаціях незалежно від галузей економіки, організаційно-правової форми та форми власності, включаючи діяльність роботодавця — фізичної особи. Однак роботодавець може прийняти рішення з приводу застосування праці осіб молодше 18 років на роботах, які включені до Переліку, але за умови створення підтверджених результатами атестації робочих місць і при позитивному висновку державної експертизи умов праці та служби Держсанепіднагляду суб’єкта РФ безпечних умов праці. </ p>

Згідно приміток до вищезазначеного Переліку під час проходження виробничої практики або виробничого навчання особи, що досягли віку 16 років, можуть перебувати на роботах, включених до Переліку. Вони можуть перебувати на даних роботах не більше 4 годин на день і за умови суворого дотримання санітарних правил і норм, правил з охорони праці. При цьому дозвіл на проходження виробничої практики не поширюється на роботи на висоті, верхолазні роботи, вибухонебезпечні роботи, підземні та підводні роботи. </ p>

До професійної підготовки молоді на виробництві по включених до Переліку робіт і професій допускаються особи не молодше 17 років і за умови, що вони досягнутий до моменту закінчення виробничої практики 18 років. </ p>

В Відповідно до ст. 265 ТК РФ також забороняється застосування праці осіб у віці до 18 років на роботах, виконання яких може завдати шкоди їх здоров’ю і моральному розвитку. До таких робіт відносять гральний бізнес, роботу в нічних кабаре і клубах, на виробництві, перевезенні і торгівлі спиртними напоями, тютюновими виробами, наркотичними і токсичними препаратами. </ p>

Трудовим законодавством також забороняється перенесення і пересування неповнолітніми ваг, що перевищують встановлені для них граничні норми. Відповідно до норм гранично допустимих навантажень для осіб молодше 18 років при підйомі і переміщенні важких речей вручну гранично допустимими масами вантажу при підйомі і переміщенні вантажу вручну постійно протягом робочої зміни є: </ p>

1) для юнаків 14 — 15 років — 3 кг, 16 — 17 років — 4 кг; </ p>

2) для дівчат 14 — 15 років — 2 кг, 16 — 17 років — 3 кг. </ p>

При цьому маса тари та упаковки включається в масу що піднімається і переміщується вантажу, а підйом і переміщення вантажів в межах норм допускаються, тільки якщо це безпосередньо пов’язано з виконуваної постійною професійною роботою. </ p>

Крім того, особи, які не досягли на момент працевлаштування 18 років, не можуть залучатися до робіт: </ p>

1) за сумісництвом (ст. 282 ТК РФ); </ p>

2) за письмовим договором про повну матеріальну відповідальність (ст. 244 ТК РФ); </ p>

3) за вахтовим методом (ст. 298 ТК РФ).

</ p>

В Відповідно до ст. 268 ТК РФ забороняється і напрямок неповнолітніх працівників у службові відрядження, залучення їх до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні. Дане положення ст. 268 ТК РФ відповідно до переліками професій, що встановлюються Урядом РФ з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин, не поширюється на творчих працівників засобів масової інформації, організацій кінематографії, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, які беруть участь у створенні і (або) виконанні творів, а також на професійних спортсменів. </ p>

7 стр., 3465 слов

Навчання працівників з питань охорони праці

...8 позаплановий інструктаж ……………………………………..………………8 цільовий інструктаж …………………………………………………………....9 4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи……………..10 5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці..….………....12 6. Список використаних джерел…………………………………………………14 1. Загальні ...

2.4 Медичні огляди осіб віком до 18 років </ p>

Згідно трудового законодавства роботодавець може укласти трудовий договір з особою, що не досягли віку 18 років, тільки після проходження ним попереднього медичного огляду, який проводиться для визначення відповідності стану здоров’я працівника відповідної роботи. У зв’язку з цим трудовий договір між роботодавцем і неповнолітнім працівником може бути укладений тільки за відсутності у неповнолітнього медичних протипоказань. </ p>

В подальшому неповнолітні працівники зобов’язані проходити щорічні медичні огляди в строки, які встановлюються наказом адміністрації за погодженням з відповідними лікувальними установами. Щорічні медичні огляди проводяться з метою своєчасного визначення виникнення професійних захворювань, виявлення перешкоджають продовженню роботи загальних захворювань, а також для попередження нещасних випадків на виробництві через захворювання працівників. </ p>

Порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників затверджено Наказом МОЗ РФ про проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників,згідно з яким попередні та щорічні обов’язкові огляди працівників проводяться лікувально-профілактичними організаціями (установами) всіх організаційно-правових форм, що мають відповідну ліцензію та сертифікат. </ p>

2.5 Додаткові гарантії працівникам у віці до 18 років </ p>

Трудовим законодавством для такої категорії працівників, як неповнолітні працівники, передбачені наступні додаткові гарантії: </ p>

1) надання щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 31 календарний день, причому в зручний для даної категорії працівників час. У цьому випадку роботодавець при складанні графіка відпусток зобов’язаний враховувати дане право неповнолітніх працівників. Зміна тривалості щорічної відпустки може здійснюватися шляхом зазначення нового терміну в колективному або трудовому договорі. Щорічна основна оплачувана відпустка працівниками, які не досягли віку 18 років, повинен використовуватися щорічно, не допускається його перенесення на інший рік. Відповідно до ст. 122 ТК РФ, неповнолітні працівники мають право на використання щорічного оплачуваної відпустки за перший рік роботи до закінчення 6 місяців їх безперервної роботи в даній організації, на відміну від інших працівників, які мають право на щорічну відпустку в перший рік роботи тільки після закінчення 6 місяців роботи. </ P>

ТК РФ містить наступні заборони на: </ p>

а) ненадання неповнолітнім працівникам щорічної основної оплачуваної відпустки (ст. 124 ТК РФ); </ p>

б) відгук працівників молодше 18 років із щорічної основної оплачуваної відпустки (ст. 125 ТК РФ); </ p>

9 стр., 4190 слов

Система роботи вчителя як комплекс його педагогічної праці

... роботи творчого характеру? Наскільки тексти письмових контрольних робіт відповідають вимогам навчальних програм відповідного класу? Чи виконують учні роботу над помилками? Особисті навчальні документи та матеріали вчителя: ... використання; елементи наукової організації праці вчителя та учнів на уроці ... роботі; чи може вчитель самостійно дати оцінку своїй ... можна отримати дані про систему контролю за ...

в) заміну працівникам у віці до 18 років щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією (ст. 126 ТК РФ); </ p>

2) напрямок у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та святкові неробочі дні працівників, які не досягли віку 18 років. Причому для неповнолітніх працівників понаднормовою роботою є робота, тривалість якої перевищує встановлений для них ст. 94 ТК РФ робочий час. </ P>

Згідно ТК РФ забороняється порушувати нормальний режим роботи неповнолітніх працівників, залучаючи навіть з їхньої письмової згоди до вищевказаних робіт. За порушення даної заборони роботодавець може понести відповідальність. Однак як виняток до вищевказаних робіт можуть залучатися неповнолітні працівники творчих професій засобів масової інформації, організацій кінематографії, театрів, театральних і концертних організацій, цирків, інших осіб, але тільки за умови, що вони мають відношення до створення і (або) виконання творів. Таке виняток поширюється і на неповнолітніх професійних спортсменів; </ p>

3) неповнолітнім працівникам надаються додаткові гарантії і при розірвання трудового договору. Розірвання трудового договору між роботодавцем і неповнолітнім працівником може здійснюватися за передбачених ст. ст. 77 — 84 ТК РФ підставах. Для звільнення неповнолітнього працівника з ініціативи адміністрації необхідно дотримання загального порядку розірвання трудового договору. Крім того, при розірванні трудового договору з працівниками у віці до 18 років з ініціативи роботодавця (за винятком випадку ліквідації організації, її філії або представництва) крім додержання загального порядку необхідно і отримання згоди відповідної державної інспекції праці та комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав. У тому випадку, якщо хоча б одна з цих органів не дасть згоди на звільнення неповнолітнього працівника, роботодавець не має права розірвати трудовий договір. У випадку, коли неповнолітній працівник є членом профспілки, роботодавцю необхідно з’ясувати думку відповідного профспілкового органу при звільненні цього працівника з таких підстав, як: </ p>

а) скорочення штату або чисельності працівників (п. 2 ст. 81 ТК РФ); </ p>

б) невідповідності кваліфікації, підтвердженої результатами атестації (подп. «б» п. 3 ст. 81 ТК РФ); </ p>

в) неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов’язків, якщо він має дисциплінарне стягнення (п. 5 ст. 81 ТК РФ).

</ p>

Згідно п. 9 Положення про порядок і умови добровільної праці учнів загальноосвітньої і професійної школи у вільний від навчання час неповнолітні працівники можуть розірвати трудовий договір і по власним бажанням. Для цього вони повинні попередити роботодавця про звільнення письмово за 3 дні. У тому числі припинення трудового договору може бути й: </ p>

1) за письмовою заявою одного з батьків або замінює його особи; </ p>

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я, що перешкоджає продовженню роботи; </ p>

6 стр., 2798 слов

Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

... Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ При організації праці, пов'язаної з використанням ВДТ ЕОМ ... дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з відео- ... України, Національної гвардії України, Служби безпеки України (ст. 31 Закону України ... праці користувачів ПК. Найбільш повним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є ...

3) з ініціативи навчального закладу в разі погіршення відвідуваності занять. </ p>

2.6 Норми виробітку для працівників у віці до 18 років. </ P>

Оплата праці неповнолітніх </ p>

Для працівників у віці до 18 років норми виробітку встановлюються виходячи із загальних норм виробітку пропорційно до встановленої для даної категорії працівників скороченої тривалості робочого часу. Тривалість робочого часу неповнолітніх працівників встановлена в ст. 92 і ст. 94 ТК РФ, згідно з якими тривалість щотижневого та щоденного робочого часу неповнолітніх працівників не може перевищувати: </ p>

1) для учнів, які поєднують роботу з навчанням, у віці: </ p>

  • а) від 16 до 18 років — 18 годин на тиждень (3,5 г на день);
  • </ p>
  • б) від 14 до 16 років — 12 годин на тиждень (2,5 г на день);
  • </ p>

2) для учнів у період канікул, для осіб, які закінчили або залишили навчання в загальноосвітніх установах, у віці: </ p>

а) від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень (7 г на день); </ p>

  • б) від 14 до 16 років — 24 годин на тиждень (5 г на день).

    </ p>

Згідно п. 12 Положення про порядок і умови добровільної праці учнів загальноосвітньої і професійної школи у вільний від навчання час робота осіб, які не досягли віку 18 років, може організовуватися на умовах неповної робочого тижня, за гнучким графіком або вдома з можливими перервами в дні напружених навчальних занять. </ p>

Неповнолітні працівники, які надійшли на роботу після закінчення загальноосвітніх установ, загальноосвітніх установ початкової професійної освіти, а також що пройшли професійне навчання на виробництві, також мають право на зниження норм виробітку. Для таких працівників норми виробітку знижуються на перші місяці роботи у зв’язку з браком досвіду. </ p>

Порядок оплати праці працівників у віці до 18 років передбачений у ст. 271 ТК РФ. Оплата праці неповнолітніх працівників, які уклали постійні трудові договори, здійснюється на підставі прийнятих в організації форм та систем оплати праці. Ставки оплати праці і норми виробітку або затверджуються роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу, або встановлюються колективним договором. При цьому роботодавець повинен враховувати, що для працівників у віці до 18 років норми виробітку відповідно до ст. 270 ТК РФ визначаються виходячи із загальних норм виробітку пропорційно до встановленої для цих працівників скороченої тривалості робочого часу. </ p>

Оплата праці осіб, які не досягли віку 18 років, прийнятих на роботу у вільний від навчання час, провадиться пропорційно до відпрацьованого часу або в залежно від виробітку. У тому випадку, якщо в організації застосовується погодинна форма оплати праці, заробіток працівника визначається шляхом множення годинної ставки оплати праці на число фактично відпрацьованих годин. </ p>

При це при погодинній оплаті праці в організації заробітна плата працівникам у віці до 18 років виплачується з врахуванням скороченої тривалості роботи, тобто пропорційно відпрацьованому часу. Однак роботодавець може за рахунок власних коштів проводити їм доплати до рівня оплати праці (окладу, ставки) працівників відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. </ p>

10 стр., 4925 слов

Технологія вирощування картоплі

... чтобы стать слишком низким. Дослідженнями встановлено, що комплекс машин для потокового збирання картоплі в цілому пошкоджує до 55% бульб, у тому числі комбайн 15-20%, ... під картоплю тільки мінеральні добрива у достатній кількості. При розміщенні, як виняток, картоплі на одному полі два роки підряд органічні добрива вносять в підвищених нормах ...

Якщо неповнолітній працівник допущений до відрядних робіт, то робота йому оплачується за встановленими відрядними розцінками, за фактично виконаний обсяг робіт у межах скорочених норм. У цьому випадку роботодавець може встановити йому за рахунок власних коштів доплату до тарифної ставки за час, на який скорочується тривалість його щоденної роботи. </ p>

Робота осіб, які навчаються у загальноосвітніх закладах, освітніх установах початкової, середньої та вищої професійної освіти і в той же час працюють у вільний від навчання час, оплачується або пропорційно відпрацьованому часу (погодинна система оплати праці), або виходячи з виконаних обсягів робіт (відрядна оплата праці).

У цьому випадку роботодавець також може встановлювати доплати до заробітної плати за рахунок власних коштів. </ p>

Для неповнолітніх працівників, що надійшли на роботу після закінчення загальноосвітніх закладів та загальноосвітніх установ початкової, середньої та вищої професійної освіти, а також пройшли професійне навчання на виробництві, можуть затверджуватися знижені норми виробітку. </ p>

Крім оплати праці неповнолітнім працівникам на роботодавці лежить обов’язок по надання їм всього комплексу передбачених трудовим законодавством пільг, гарантій і компенсацій. Крім цього, роботодавець може в межах наданих їм прав встановлювати неповнолітнім працівникам доплати до заробітної плати, а також надавати їм інші пільги та компенсації. У обов’язки роботодавця також входить виплата заробітної плати у встановлений за згодою сторін або внутрішнім трудовим розпорядком (колективним договором) термін. Розмір та порядок доплат до заробітної плати неповнолітніх працівників можуть бути закріплені локальними нормативними актами підприємства. </ p>

ВИСНОВОК </ p>

Дитині від народження належать і гарантуються державою права і свободи людини і громадянина відповідно до Конституції Російської Федерації, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації, законами та підзаконними нормативними правовими актами Російської Федерації. </ P>

Питання про захист прав неповнолітніх на сьогоднішній день не втрачає своєї актуальності, більше того, він залишається і повинен залишатися в майбутньому одним з основних напрямків розвитку трудового законодавства як в РФ, так і в інших країнах. Передумовою тому може служити загальновідомий постулат «Діти — наше майбутнє «, який має як мінімум той важливий правовий аспект, що правильне використання праці неповнолітніх, а якщо точніше дитячого праці, надасть можливість використовувати їх трудовий потенціал без настання негативних наслідків для здоров’я. Масштаби дитячої праці виміряти дуже важко, а за певних обставин практично неможливо. Недарма Європейська соціальна хартія 1961 включає ст. 7 «Право дітей на захист», яка передбачає особливе положення дітей і підлітків у сфері трудових відносин </ p>

Розгляду питань, що відносяться до прав неповнолітніх, приділяють пильну увагу практично всі держави світу, Організація Об’єднаних Націй (ООН) і багато спеціалізовані установи системи ООН. Серед цих спеціалізованих установ особливо можна виділити Міжнародної організації праці (МОП).

Вищий орган МОП — щорічна Генеральна конференція розробляє і приймає конвенції та рекомендації з різних аспектів соціальних та економічних прав, зокрема та з питань розробки та прийняття міжнародних норм про охорону праці дітей і підлітків. </ p>

Список літератури </ h2>

Конституція РФ </ p>, Трудовий кодекс РФ </ p>, Е. А. Єршов «Трудове право Росії», Москва, 2007 р. </ p>

«Право та економіка »№ 5, 2007 р. </ p>

  • «Діловодство» № 2, 2007 р. </ p>
  • «Зарплата» № 5, 2007 р. </ p>

Конвенція МОП № 90, № 79. </ P>, С. М. Смирнов «працю неповнолітніх», с-Петербург, 2007 р. </ p>

Постанова Мінпраці Російської Федерації від 7 квітня 1999 року N 7 «Про затвердження Норм гранично допустимих навантажень для осіб молодше вісімнадцяти років при підйомі і переміщенні важких речей вручну ». </ p>

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://referat.ru </ p>