Науково-технічний прогрес

Реферат

Визначення поняття „НТП”, та його форми.

2. Дія НТП на навколишнє середовище

3. НТР, її властивості та особливості.

1. Постепенное развитие выробництва приостановило, ого постоянно полностью от основных закономерностей хозяйственной жизни людей. Він заснований на прогресі науки і техніки.

Науково-технічний прогрес (НТП) у буквальному розумінні означає безперервний взаємозумовлений процес розвитку науки і техніки; у ширшому суттєво-змістовому значенні — це постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

НТП можна тлумачити також як процес нагромадження та практичної реалізації нових наукових і технічних знань, цілісну циклічну систему «наука — техніка — виробництво», що охоплює кілька стадій: фундаментальні теоретичні дослідження; прикладні науково-дослідні роботи; дослідно-конструкторські розробки; освоєння технічних нововведень; нарощування виробництва нової техніки до потрібного обсягу, її застосування (експлуатація) протягом певного часу; техніко-економічне, екологічне й соціальне старіння виробів, їхня постійна заміна новими, ефективнішими зразками.

Научно-технический прогресс развивается в двух формах: эволюция и революция.

Еволюційна форма НТП

Революційна форма НТП

Винахид и запровадження на выробництво в основном новые научно-технические предприятия, чтобы производить до сутты змей в рабочем процессе, передавать расширение производственных возможностей людей. Тому в цьому випадку йдеться про науково-технічну революцію.

2.Дія НТП на навколишнє середовище різнопланова. Надаю людям способность управлять багатма-процессами в биосфере, современные технологии для ускорения руинування.

Зростаюча взаємозалежність світу вносить особливу напруженість у проблему розподілу і використання світових ресурсів у спільних інтересах людства (наприклад, яку частину ресурсів необхідно спрямувати на захист клімату планети, попередження подальшого забруднення атмосфери, вод­них басейнів, збереження біорізноманіття земної флори і фауни, як краще розподілити ці ресурси з точки зору загальних інтересів і цілей тощо).

Інколи побутує думка щодо економічного росту, який дозволить з ча­сом вирішити найгостріші проблеми, пом’якшити або вирішити конфлікти. Проте існують межі росту. Отсутствие замешательства растет в связанной и не творческой среде пациента. Применение постиндустриальной социализирующей цивилизации дает возможность создавать высновок, но мир не может вырасти до такого уровня материального блага. Чтобы увеличить жизнь самого большого населения на планете до девятого уровня Земли, необходимо будет вернуться к жизни примерно в 20 раз, а для ожидаемого роста населения в 40 раз. И заодно подавлю пограничную возможность навколишной половины. Європейська Комісія опублікувала «Білу книгу» про стратегію дій, спрямованих на значне збільшення в загальному енергоспоживанні частки відновних енергоресурсів і відповідне зменшення частки традиційних. У ній зазначається, що у 2010 р. частка відновних джерел енергії в структурі енергоспоживання країн-членів ЄС становитиме 12 %, тобто збільшиться більш як у два рази.

4 стр., 1870 слов

Фізика і науково-технічний прогрес

... Науково-технічний прогрес (НТП) у буквальному розумінні означає безперервний взаємозумовлений процес розвитку науки і техніки; у ширшому суттєво-змістовому значенні — це постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва ... ЕОМ. Фізика вносить вирішальний вклад у створення сучасної обчислювальної техніки, що представляє собою матеріальну основу інформатики. ...

Обострение экологических проблем стало естественным результатом эволюции промышленной приостановки с привлеченными к вам дорогостоящими идеями, которые являются началом смены «доминирующей социальной парадигмы», такой как прямое развитие инновационных технологий кожа.

Індустріальне суспільство стало неспроможне контролювати поширен­ня породжених ним екологічних і техногенних ризиків. Более того, идея такого отстранения от постоянного роста материальных благ с плеч природы превратилась в постоянную экономическую, социальную и экологическую дилемму загрязнения. Крым также все чаще сталкивался с взаимосвязью биологических ресурсов планеты. С теоретической теории, с самых близких и многообещающих перспектив, небольшая приостановка явной трансформации сутты, в процессе которой у нее в будущем будет своя собственная стратегия развития современной экономики. Развитие низких постиндустриальных стадий — приостановка обслуживания, информационная приостановка — для уточнения формирования приостановки ризика.

Генезис статистики охорони і відтворення довкілля індустріальне роз­винутих країн полягає в якісному розвитку статистичних потоків — від збирання даних про природноресурсний потенціал до інформаційного забезпечення з приводу забруднення навколишнього середовища та шкоди, яка завдається суспільству при деградації екосистем, — і до макроекономічної оцінки впливу екологічного фактора й повноцінних розрахунків еколого-економічних втрат (доходів).

Очевидно, уважают проблемы интеграции экологической статистики с экономическими показателями и навпаки. С этой целью активно разрабатываются основы статистического мониторинга, разрабатывается макроинформационная матрица по стране, качеству, продуктивности природных ресурсов, динамизму жизни, созданию и развитию экосистем на местном, региональном уровне, национальный и международный уровень.

Науково-технічна революція

 • перетворення науки на безпосередню продуктивну силу (втілення наукових знань у людині, технології і техніці;
 • безпосередній вплив науки на матеріальне виробництво та інші сфери діяльності суспільства);
 • новий етап суспільного поділу праці, зв’язаний з перетворенням науки на провідну царину економічної і соціальної діяльності, що набирає масового характеру (наука перебрала на себе найбільш революціонізуючу, активну роль у розвитку суспільства;
 • сама практика потребує випереджаючого розвитку науки, оскільки виробництво все більше стає технологічним утіленням останньої);
 • прискорення темпів розвитку сучасної науки і техніки, що підтверджується скороченням проміжку часу від наукового відкриття до його практичного використання;
 • інтеграція багатьох галузей науки, самої науки з виробництвом з метою прискорення й підвищення ефективності всіх сучасних напрямків науково-технічного прогресу;
 • якісне перетворення всіх елементів процесу виробництва — засобів праці (революція в робочих машинах, поява керуючих машин, перехід до автоматизованого виробництва), предметів праці (створення нових матеріалів з наперед заданими властивостями;
 • використання нових, потенційно невичерпних джерел енергії), самої праці (трансформація її характеру та змісту, збільшення в ній частки творчості).
  8 стр., 3878 слов

  Сучасний технологічний розвиток на рівні машинобудівельного підприємства

  ... як вищий етап технологічного розвитку підприємства Автоматизація виробництва - основа розвитку сучасної промисловості, генеральний напрямок технологічного розвитку. Розвиток ... завдяки застосуванню прогресивних технологій. Серед цих технологій дуже ефективними є ... Мета написання реферату - ознайомлення з сучасним технологічним розвитком на рівні ... деталей сприяє підвищенню продуктивності праці в 5-10 разів. ...

Основные характеристики современной научно-технической революции — универсальность, сложность. Основываясь на фундаментальных идеях молодых женщин, человеческое знание меняет все элементы вирусного процесса: предметы хороши, хорошие люди сами.

Зміни у предметах праці знаходять своє вираження у використанні нових синтетичних матеріалів з спеціально сконструйованими властивостями (пластмаси, напівпровідники, композиційні матеріали, штучні алмази тощо).

Реинкарнация во время процесса склеивания впервые с появлением автоматической технологии.

Автомати — це машини, які поряд з традиційними трьома елементами (двигун, передавальний механізм і робоча машина) мають ще й четвертий — пристрій, що контролює і регулює процес виробництва.

Використана література

1. Гапонова С.В. Екологія.- К.: Ленвіт, 2000.- 64с.

2. Троянський Олексій Іванович Екологія людини.- Житомир: Волинь, 2005.-

3. Дуднікова Ірина Ігорінва Екологія і безпека життєдіяльності.- К.: Вища школа, 2005.- 247с.

4. Екологія: основи теорії і практикум.- Львів: Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003.- 296с.

5. Джигирей Виктор Степанович Экология и охрана окружающей природной среды: Навчальный посибник.- 3-тє вид., випр. І доп.- К.: Знання, 2004.- 312с.- 17.00

6. Мусинко Николай Миколайович, Серебряков Валентин Валентинович, Брион Александр Владимирович Экология. Охорона природи.- К.: Знання, 2002.- 550с.

7. Бойчук Юрий Дмитрович, Солошенко Эльвира Николаевна, Бугай Олег Викторович Экология и охрана поселкового центра.- Суми: Університетська книга, 2005.-

8. Кучерявий В.П. (Кучерявий, Володимир Панасович) Екологія: Підручн. для студ вузів.- Вид. 2-ге.- Львів: Світ, 2001.- 480с.

9. Мусієнко, Микола Миколайович Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004.- 376с.- 19.71