Метрологія: предмет, структура та функції, міжнародні організації

Реферат

Предмет, методи, засоби й основні напрямки метрології. Структура та функції метрологічної служби України. Міжнародні організації зі стандартизації. Міжнародна електротехнічна комісія. Міжнародна організація законодавчої метрології

Метрологією (від грецьких метрон — міра і логос — учення) називають науку про вимірювання, методи й засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності.

Метрологія

Метрологія є теоретичною основою вимірювальної техніки, одного з основних факторів технічного прогресу в усіх галузях діяльності людини. Розвиток метрології полягає, в першу чергу, в удосконаленні теоретичних основ вимірювань, узагальненні практичного досвіду в галузі вимірювань і формуванні подальшого розвитку вимірювальної техніки.

Вимірювальна техніка є одним із головних факторів технічного прогресу, і її рівень у значній мірі визначає загальний рівень розвитку науки і техніки. Особлива роль належить електровимірювальній техніці, яка дозволяє використовувати новітні досягнення електротехніки, електроніки, обчислювальної техніки і автоматики для вирішення складних науково-технічних завдань.

Методи вимірювання електричних величин застосовуються також для вимірювання неелектричних і магнітних величин. Засоби вимірювання електричних величин застосовуються не тільки для отримання вимірювальної інформації, але і для здійснення контролю за станом параметрів різноманітних матеріальних об’єктів. Для керування процесом вимірювання, оброблення результатів та їх подальшого більш ефективного використання все частіше використовуються мікропроцесори, мікроконтролери, персональні комп’ютери.

Однією з найважливіших характеристик вимірювань є точність, яка характеризує міру відповідності наукового знання про досліджувані об’єкти теорії, сформульоване з використанням кількісних відношень, що отримані в процесі вимірювального експерименту. Тому точність на кожному етапі розвитку науки і техніки є кінцевою.

Єдність вимірювань — це стан вимірювань, за яким їх результати представляються в узаконених одиницях і похибки вимірювань відомі із заданою ймовірністю. Прагнучи до пізнання світу та підвищення продуктивності праці, людина в процесі накопичення знання та досвіду розробляє методи пізнання — найбільш ефективні засоби одержання нових знань.

8 стр., 3878 слов

Сучасний технологічний розвиток на рівні машинобудівельного підприємства

... як вищий етап технологічного розвитку підприємства Автоматизація виробництва - основа розвитку сучасної промисловості, генеральний напрямок технологічного розвитку. Розвиток ... технологій. Серед цих технологій ... методи обробки універсальні і безперервні, дають змогу виконувати одночасне формоутворення всіх оброблюваних поверхонь. Мета написання реферату - ознайомлення з сучасним технологічним розвитком ...

Вимірювальна інформація, Предмет, методи, засоби й основні напрямки метрології

Предметом метрології є отримання кількісної і якісної інформації про властивості об’єктів і процесів, встановлення й застосування наукових і організаційних основ, технічних засобів, правил і норм, необхідних для досягнення єдності і необхідної точності.

Методи метрології — це сукупність фізичних і математичних методів, що використовуються для отримання вимірювальної інформації. До них належать: методи вимірювання, відтворення величин заданого розміру, порівняння величин, вимірювальне перетворення, обробка результатів спостережень, планування вимірювального експерименту.

Методи метрології дозволяють перевірити істинність інформації метрологічними експериментами. Різноманітність каналів отримання вимірювальної інформації, сукупність методів її обробки сприяють підвищенню точності і достовірності, а отже, і поглибленню пізнання людиною матеріальних об’єктів.

Засоби метрології — різноманітні засоби вимірювань і контролю, які вдосконалюються й розвиваються на основі об’єктивних законів.

Збільшення числа структурних елементів, програмно-апаратна реалізація засобів вимірювання й контролю призводять до їхньої якісної зміни. Вони неперервно вдосконалюються — від найпростіших мір до приладів, установок, комп’ютерно-вимірювальних систем і метрологічних роботів.

Відбувається перехід кількості структурних елементів у нові якості. Усі засоби вимірювання й контролю регламентуються державними й міжнародними правилами, законодавчими актами, що мають за мету підтримання єдності вимірювань і підвищення їхньої достовірності.

Таким чином, засоби метрології включають:

 • сукупність засобів вимірювання й контролю;
 • систему державних еталонів одиниць фізичних величин;
 • систему передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів усім засобам вимірювання за допомогою зразкових засобів перевірки;
 • систему обов’язкової державної і відомчої повірки, або метрологічної атестації засобів вимірювання;
 • систему стандартних зразків складу і властивостей речовин, матеріалів.

Напрямки метрології. Розвиваючись швидкими темпами, метрологія поділяється на ряд самостійних розділів:

 • теорія вимірювань;
 • теорія похибок;
 • інформаційна теорія вимірювань;
 • теорія інформаційно-вимірювальних систем;
 • статистичні вимірювання;
 • вимірювання електричних величин;
 • вимірювання магнітних величин;
 • вимірювання неелектричних величин.

Факт існування в сучасній науці різноманітних напрямків вивчення вимірювань є відображенням процесу диференціації науки про вимірювання як важливого принципу її розвитку.

Тенденція диференціації привела до створення окремих напрямків вимірювань а також відповідних навчальних і наукових спеціальностей, що, у свою чергу, забезпечило їх прискорений розвиток. Однак поряд із тенденцією диференціації у зв’язку з розвитком наукових досліджень на межі різнорідних явищ, зі створенням складних систем із використанням фізичних явищ різного роду, ефективністю взаємного проникнення методів вимірювання і вимірювального перетворення з різних галузей науки і техніки посилюється тенденція інтеграції у розвитку метрології і вимірювальної техніки.

9 стр., 4151 слов

Структура та функції метрологічної служби України

... метрологічної служби щодо забезпечення єдності вимірювання. Гарантування єдності вимірювань має не тільки велике побутове значення, воно необхідне для обороноздатності країни, безпеки руху транспорту тощо. Практично нема сфери людської діяльності, ...

Напрямки розвитку метрології визначають її місце серед інших наук.

Усі розділи метрології розвиваються на основі об’єктивних законів, коли існуючі раніше засоби вимірювання відкидаються і замінюються новими, коли забезпечується єдність об’єкта дослідження і суб’єкта, їхній взаємозв’язок і взаємодія приводить до підвищення точності.

Метрологія веде до єднання різних наук. Вона тісно пов’язана з фундаментальними природничими науками, насамперед технічною фізикою. Виконуючи завдання метрологічного забезпечення, вона змикається й із суспільними науками, оскільки проблеми метрології мають багато спільного з типовими проблемами масового обслуговування.

Структура та функції метрологічної служби України

Національним органом із забезпечення єдності вимірювань в Україні згідно з прийнятим у квітні 1993 року Декретом Кабінету Міністрів України №40-93 «Про забезпечення єдності вимірювань» є Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

Метрологічна служба

Метрологічна служба України складається з державної метрологічної служби і метрологічних служб міністерств, відомств, підприємств і організацій, координацію діяльності яких здійснює Держстандарт України. До складу державної метрологічної служби, яку очолює Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), входять:

 • відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України;
 • головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні — Державне науково-виробниче об’єднання «Метрологія» (ДНВО «Метрологія»);
 • головні організації з видів вимірювань і напрямів діяльності -ДНВО «Метрологія», Державний науково-дослідний інститут «Система», Український, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харківський та Білоцерківський центри стандартизації та метрології;
 • державні служби єдиного часу й еталонних частот, стандартних зразків і матеріалів;
 • територіальні органи державної метрологічної служби в Республіці Крим, областях, містах і районах.

Метрологічні служби міністерств, відомств, підприємств та організацій організовують і виконують роботи щодо забезпечення єдності вимірювань у закріпленій сфері діяльності, основними з яких є організація та проведення робіт щодо державного та технічного вивіряння, метрологічної атестації, калібрування та ремонту засобів вимірювальної техніки; розробки методик виконання вимірювань, методик вивіряння та калібрування засобів вимірювальної техніки; здійснення метрологічного контролю і нагляду. Функції державної метрологічної служби:

 • удосконалення з урахуванням соціально-економічного розвитку України пріоритетних напрямів розвитку метрології;
 • розроблення наукових, технічних, законодавчих та організаційних основ метрологічного забезпечення;
 • організація виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів і уточнення значень фундаментальних фізичних констант із метою вдосконалення еталонної бази;
 • встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування;
 • організація робіт, що пов’язані з розробленням, зберіганням і підтриманням на сучасному рівні еталонної бази України;
 • встановлення єдиного порядку передавання розмірів одиниць фізичних величин від державних еталонів засобам вимірювань;
 • встановлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювань і характеристик похибок вимірювань;
 • державний та відомчий метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом засобів вимірювань;
 • стандартизація норм і правил метрологічного забезпечення;
 • розроблення та затвердження державних стандартів і інших нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;
 • організація державної повірки засобів вимірювань;
 • ведення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в Україні;
 • організація розроблення та атестації методик виконання вимірювань;
 • ліцензування на право виготовлення та імпорту засобів вимірювань;
 • розроблення концепції участі України в роботі міжнародних організацій з метрології а також реалізації міжнародних угод у галузі метрології і метрологічного забезпечення;
 • виконання робіт, пов’язаних з взаємовизнанням результатів державних випробувань і затвердження типу, повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювань.

Міжнародні організації зі стандартизації

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) почала офіційно діяти з 1947 р., коли затверджено її Статут. У Статуті ISO так сформульована мета її діяльності: «Метою Організації є сприяння розвитку стандартизації на світовому рівні для полегшення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також для розширення співробітництва в галузі інтелектуальної, наукової, технічної і економічної діяльності».

2 стр., 936 слов

Основи стандартизації, сертифікації та метрології

... і правила стандартизації, метрології та сертифікації у своїй практичній діяльності для забезпечення високої якості товарів, робіт і послуг. Основи стандартизації 1.1. Цілі і завдання стандартизації. Стандартизація ... метрології. Законодавча метрологія включає сукупність взаємообумовлених правил і норм, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань, ... ринках, але і на внутрішньому. Перехід України до ...

Для досягнення цієї мети вона може:

 • вживати заходи для полегшення координації й уніфікації національних стандартів і з цією метою видавати необхідні рекомендації;
 • встановлювати міжнародні стандарти;
 • по можливості сприяти й полегшувати розробку нових стандартів, що мають спільні правила й однаково застосовуються як на національному, так і на міжнародному рівні;
 • організовувати обмін інформацією про роботу своїх комітетів;
 • співробітничати з іншими організаціями, які прагнуть до співпраці в суміжних питаннях, що відносяться до стандартизації.

Міжнародна організація зі стандартизації є найбільш представницькою з усіх організацій, що працюють у даній галузі.

Членами ISO є національні організації зі стандартизації. Кожна держава може бути представлена в ISO тільки однією організацією.

Міжнародна електротехнічна комісія

Найстарша організація з міжнародного співробітництва в галузі стандартизації МЕК (IES) формально затверджена в 1906 р. у Лондоні.

Міжнародна електротехнічна комісія є основним міжнародним органом у галузі стандартизації з електротехніки й радіоелектроніки. Одночасне існування двох міжнародних організацій зі стандартизації (ISO і IES) цілком оправдано. Якщо сфера діяльності ISO розповсюджується на всі галузі промислового й сільськогосподарського виробництва, то сфера діяльності IES обмежується тільки двома галузями. Але вироби цих галузей застосовуються у практично для всієї економіки.

5 стр., 2293 слов

Організація соціальної допомоги за кордоном

... 2. Організація соціальної допомоги за кордоном 2.1 Загальні тенденції розвитку соціальної допомоги за кордоном ... джерелах використовується переважно термін “соціальна держава”. Окремі дослідники розглядають ... за приклад систему цільових податків у США. Автор Губар О.Е. детально розповідає про європейські моделі національних ... політологів і спеціалістів у галузі соціальної роботи до зарубіжного ...

Статут МЕК бачить основну задачу комісії у сприянні координації національних стандартів у галузі електротехніки, радіоелектроніки і зв’язку. Крім стандартизації МЕК здійснює роботу з міжнародної сертифікації виробів електронної техніки.

З 1975 року рекомендації МЕК отримали статус міжнародних стандартів. Міжнародні стандарти розробляють технічні комітети, які можна поділити на десять груп:

 • загальнотехнічні питання, термінологія, позначення, величини й одиниці;
 • двигуни й електричні машини;
 • лінії передач і їх обладнання;
 • кабелі й провідники;
 • електрообладнання;
 • побутові електроприлади й освітлення;
 • засоби вимірювальної техніки, системи керування промисловими підприємствами;
 • ізоляції;
 • джерела живлення;
 • радіозв’язок, радіообладнання й електронна апаратура.

Міжнародна організація законодавчої метрології

Дана організація діє з 1956 року. Її основним завданням є встановлення єдності вимірювань на міжнародному рівні для забезпечення збігання результатів вимірювання і досліджень, що проводяться різними державами, для досягнення однакових технічних характеристик виробів, властивостей речовин, матеріалів та іншої продукції, яка є предметом товарообміну між державами. Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ) розробляє рекомендації до оцінки похибок вимірювань, методів вимірювань, загальних питань теорії вимірювань, методів повірки засобів вимірювань, термінології, позначень і т. ін. Крім того МОЗМ є науково-технічним центром з обміну інформацією про діяльність національних організацій метрологічного нагляду.

Практична діяльність по забезпеченню єдності вимірювань на міжнародному рівні здійснює Міжнародне бюро мір і ваги, яке має у своєму складі наукові лабораторії, що територіально розміщені на інтернаціональній території у м. Севр (Франція).

Основною задачею цього бюро є зберігання й підтримання міжнародних еталонів одиниць фізичних величин і порівняння з ними національних еталонів.

03.05.2011