Типи конденсаторів

Реферат

Крім звичайних існують ще й електролітичні конденсатори . Ємність їх набагато більше, ніж у звичайних, отже, габарити також істотно більше. Відмітна особливість електролітичних конденсаторів — полярність.

Також широке застосування отримали підлаштування конденсатори. Вони необхідні в тих випадках, коли потрібно точне підстроювання ємності в електронній схемі.

існують і конденсатори змінної ємності . На відміну від підлаштування, змінні конденсатори служать для частої підстроювання ємності. У простому (не цифровий) приймачі настройка на радіостанцію як раз і здійснюється за допомогою конденсатора змінної ємності.

Застосування конденсаторів:

1. в радіотехнічної і телевізійної апаратури — для створення коливальних контурів, їх налаштування, блокування, поділу ланцюгів з різною частотою, в фільтрах випрямлячів і т. Д.

2. в радіолакаціонной техніці — для одержання імпульсів більшої потужності, формування імпульсів і т. Д.

3. У телефонії і телеграфії — для поділу ланцюгів змінного і постійного струмів, поділу струмів різної частоти, іскрогасіння в контактах, симетрування кабельних ліній і т. Д.

4. У автоматики і телемеханіки — для створення датчиків на ємнісному принципі, поділу ланцюгів постійного і пульсуючого струмів, іскрогасіння в контактах, в схемах Тиратрон генераторів імпульсів і т. Д.

5. У техніці лічильно-обчислювальних пристроїв — в спеціальних пристроях, що запам’ятовують і т. Д.

6. У електровимірювальної техніки — для створення зразків ємності, отримання змінної ємності, створення вимірювальних приладів на ємнісному принципі і т. Д.

7. В лазерній техніці — для одержання потужних імпульсів.

8. У сучасній електроенергетиці.

Крім електроніки і електроенергетики, конденсатори застосовують і в інших неелектротехнічних областях техніки і промисловості для наступних основних цілей:

1. в металопромисловості — в високочастотних установках для плавки і термічної обробки металів, в електроерозійних (електроіскрових) установках, для магнітоїмпульсной обробки металів і т. Д.

2. в добувній промисловості (вугільної, металлорудних і т. П.) — В рудниковому транспорті на конденсаторних електровозах нормальної і підвищеної частоти (безконтактних), в електропідривних пристроях з використанням електрогідравлічного ефекту і т. Д.

3. в автотракторної техніки — в схемах запалювання для іскрогасіння в контактах і для придушення радіоперешкод.

4. в медичній техніці — в рентгенівської апаратури, в пристроях електротерапії і т. Д.

5. в техніці використання атомної енергії для мирних цілей — для виготовлення дозиметрів, для короткочасного отримання великих струмів і т. Д.

6. в фотографічної техніки — для аерофотозйомки, отримання спалаху світла при звичайному фотографуванні і т. Д.

Послідовне і паралельне з’єднання

Ємність набору при послідовному з’єднанні конденсаторів буде обчислюватися за формулою:

При паралельному з’єднанні загальна ємність конденсаторів складається, а допустима напруга всього набору буде дорівнює напрузі конденсатора, що має найнижче значення допустимої напруги з усього набору.

С =

еквівалентна ємність

При послідовному з’єднанні з’єднанні декількох (наприклад, трьох) конденсаторів, ємність визначається за формулою:

1 / Cек = 1 / C1 + 1 / C2 + 1 / C3

При паралельному з’єднанні конденсаторів їх результуюча ємність визначається за формулою:

1 / XCек = 1 / XC1 + 1 / XC2 + 1 / XC3

(Х — опір)

Енергія зарядженого конденсатора

4 Квиток :

Електричний опір — фізична величина, що характеризує властивості провідника перешкоджати проходженню електричного струму і дорівнює відношенню напруги на кінцях провідника до сили струму, що протікає по ньому. Опір для ланцюгів змінного струму і для змінних електромагнітних полів описується поняттями імпедансу і хвильового опору. Опором (резистором) також називають радіодеталей, призначену для введення в електричні ланцюги активного опору.

Електрична провідність — здатність тіла проводити електричний струм, а також фізична величина, що характеризує цю здатність і зворотна електричному опору. У Міжнародній системі одиниць (СІ) одиницею вимірювання електричної провідності є сіменс

Одиниці виміру: СІ, СГСМ, СГСЕ

Розмірність електричного опору в Міжнародній системі величин: dim R = L2MT -3I -2. заснованої на Міжнародній системі величин, одиницею опору є Ом

Питомий опір — скалярна фізична величина, що чисельно дорівнює опору однорідного циліндричного провідника одиничної довжини і одиничної площі перетину. величину, зворотну питомому опору, називають питомою провідністю речовини і позначають ?. будь-яке тіло, по якому протікає електричний струм, надає йому певний опір. Властивість матеріалу провідника перешкоджати проходженню через нього електричного струму називається електричним опором.

Електронна теорія так пояснює сутність електричного опору металевих провідників. Вільні електрони при русі по провіднику незліченну кількість разів зустрічають на своєму шляху атоми і інші електрони і, взаємодіючи з ними, неминуче втрачають частину своєї енергії. Електрони відчувають як би опір своєму руху. Різні металеві провідники, які мають різне атомне будова, роблять різний опір електричному струму.

Точно тим же пояснюється опір рідких провідників і газів проходженню електричного струму. Однак не слід забувати, що в цих речовин не електрони, а заряджені частинки молекул зустрічають опір при своєму русі.

Опір позначається латинськими буквами Rілі r.

За одиницю електричного опору прийнятий му.

Температурний коефіцієнт електричного опору — величина, що дорівнює відносній зміні електричного опору ділянки електричного кола або питомого опору речовини при зміні температури на одиницю.

\ Alpha = \ frac {1} {R} \ frac {dR} {dT}

Температурний коефіцієнт опору характеризує залежність електричного опору від температури і вимірюється в кельвінах в мінус першого ступеня (K -1).

Формула залежності опору від температури?t = ?20 [1+ ? (t-20 ° C)]

Основними характеристиками провідникових матеріалів є:

1. Питомий електричний опір.

2. Температурний коефіцієнт опору.

3. Теплопровідність.

4. Контактна різниця потенціалів і термоелектродвіжу-щая сила.

5. Тимчасовий опір розриву і відносне подовження при розтягуванні.

1. Питомий електричний опір р — величина, що характеризує здатність матеріалу чинити опір електричному струму. Питомий опір виражається формулою:

Для довгих провідників (проводів, шнурів, жив кабелів, шин) довжину провідника l зазвичай висловлюють в метрах, площа поперечного перерізу S — в мм2, опір провідника r — в ом, тоді розмірність питомої опору

5 Квиток: Закон Джоуля — Ленца — фізичний закон, що дає кількісну оцінку теплового дії електричного струму. Встановлено в 1841 році Джеймсом Джоулем і незалежно від нього в 1842 році Емілем Ленцем
Потужність тепла, що виділяється в одиниці об’єму середовища при протіканні електричного струму, пропорційна добутку щільності електричного струму на величину напруженості електричного поля Теплова дія електричного струму полягає в тому, що при проходженні струму провідності по провідникам або струму зміщення за деякими діелектриків провідники і діелектрики нагріваються. Теплова дія струму використовують в різних електронагрівальних приладах і установках. У домашніх умовах широко застосовують електричні плитки, праски, чайники, кип’ятильники. У промисловості теплову дію струму використовують для виплавки спеціальних сортів сталі і багатьох інших металів, для електрозварювання. У сільському господарстві за допомогою електричного струму обігрівають теплиці, кормозапарника, інкубатори, сушать зерно, готують силос. Коротке замикання — електричне з’єднання двох точок електричного кола з різними значеннями потенціалу, не передбачене конструкцією пристрою і порушує його нормальну роботу. Коротке замикання може виникати в результаті порушення ізоляції струмоведучих елементів або механічного дотику неізольованих елементів. Також коротким замиканням називають стан, коли опір навантаження менше внутрішнього опору джерела живлення. Запобіжник -улаштування, яке за рахунок розплавлення одного або декількох його деталей, що мають певну конструкцію і розміри, розмикає ланцюг, в яку вона була придбана, перериваючи струм, якщо він перевищує задане значення протягом певного часу. Запобіжник включає в себе всі деталі, що утворюють готові вироби. «Плавкий запобіжник є найслабшим ділянкою захищається електричного кола, що спрацьовує в аварійному режимі, тим самим розриваючи ланцюг і запобігаючи подальше руйнування більш цінних елементів електричного кола високою температурою, викликаної надмірними значеннями сили струму. Квиток 6: у ланцюгах, що складаються з послідовно з’єднаних джерела і приймача енергії, співвідношення між струмом, ЕРС і опором всьому ланцюгу або, між напругою і опором на якій-небудь ділянці ланцюга визначається законом Ома.На практиці в ланцюгах, струми, від будь-якої точки, йдуть за різними путям.Точкі, де сходяться кілька провідників, називаються вузлами, а ділянки ланцюга, що з’єднують два сусідніх вузла, ветвямі.В замкнутому електричному ланцюзі ні в одній її точці не можуть накопичуватися електричні заряди так, як це викликало б зміна потенціалів точок ланцюга. Тому електричні заряди притікає до якого-небудь вузла в одиницю часу, рівні зарядів, грошам, які тікають від цього вузла за ту ж едініцу.Разветвлённая цепь.В вузлі А ланцюг розгалужується на чотири гілки, які сходяться в вузол В.Обозначім струми в неразветвленной частини ланцюга — I, а в гілках соответственноВторой закон Кирхгофа визначає залежність між падіннями напруг і ЕРС в замкнутих контурах і має такий вигляд (рис.3) і визначення: алгебраїчна сума (з урахуванням знака) падінь напруг на всіх гілках будь-якого замкнутого контуру ланцюга, дорівнює сумі алгебри ЕРС гілок цього контура.Прі відсутності в контурі ЕРС сума падінь напруг дорівнює 0. Тепер кілька пояснень щодо практичного застосування цього правила Кірхгофа: оскільки, алгебраїчна сума вимагає врахування знака слід вибрати напрямок обходу контура (на рис.3 — за годинниковою стреклке), струми і напруги, що збігаються з цим напрямком вважати позитивними, інші — негативними. При скруті у визначенні напрямку струму, візьміть довільне, якщо в результаті обчислень отримаєте результат зі знаком «-«, поміняйте обраний напрям на протівоположенное.для нашого прикладу можна записати: U1 + U3-U2 = 0U4 + U5-U3 = 0кроме того, керуючись першим правилом Кірхгофа: Iвх — I1 — I2 = 0I1 — I3 — I4 = 0I4 — I5 = 0I2 + I3 + I5 — Iвих = 0,

| КВИТОК 7. Резистори-приймачі можна з’єднати 2 способами: Послідовно і паралельно. Формули еквівалентного опору


| Квиток 9. | Магнітний потік — потік як інтеграл вектора магнітної індукції через конечнуюповерхность. Визначається через інтеграл по поверхні | Магнітне насичення. | Нелінійні залежності B (H) і m (H).

| Іншою відмітною особливістю феромагнетиків є їх | Наявність температури (точки) Кюрі. | Питання 11. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Принцип дії генератора. | Закон електромагнітної індукції | Питання 12. Принцип дії електродвигуна. |