Науково-дослідна робота студентів

Реферат

1 Загальні принципи наукової роботи зі студентами

2 Види і форми науково-дослідної роботи студентів

3 Участь у наукових і науково-практичних конференціях

4 Перші висновки

Висновок

Вступ

Науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших форм навчального процесу. Наукові лабораторії і гуртки, студентські наукові товариства і конференції – усе це дозволяє студентові розпочати повноцінну наукову діяльність, знайти однодумців з якими можна порадитися і поділитися результатами своїх досліджень. Так чи інакше, дослідною роботою займаються всі студенти вузів. Написання рефератів, курсових, дипломних робіт неможливе без проведення якихось, нехай найпростіших досліджень. Але більш глибока наукова праця, займатися якою студента не зобов’язує навчальний план, охоплює лише деяких з них. Студент, що займається науковою працею, відповідає тільки за себе; тільки від нього самого залежать тема досліджень, терміни виконання роботи, а так само і те, чи буде виконана робота взагалі. Затрачаючи свій особистий час, студент розвиває такі важливі для майбутнього дослідника якості, як творче мислення, відповідальність і уміння відстоювати свою точку зору. З боку викладача необхідні добра увага і підтримка, без яких студент, особливо на молодших курсах, не захоче займатися «нудною наукою», якою здається майже будь-яка дисципліна на початкових стадіях її освоєння. Часто працю викладача порівнюють із працею садівника.

Студентські наукові об’єднання часто стають кузнею молодих кадрів для вузів, у стінах яких вони вчаться і працюють.

Сьогодні, коли Україна і її наука переживають не найкращі часи, необхідна пильна увага до наукової діяльності студентів. Погане фінансування освітніх установ породило початок процесу старіння викладацького складу. З одного боку, відбувається процес фільтрації, коли у вузах залишаються люди, що дійсно люблять свою професію і не здатні проміняти її на яку-небудь іншу. Але з іншого, цей процес здатний привести до такої ситуації, що через десять-двадцять років нестача кадрів приведе до зниження «планки» при доборі викладачів і найвищий рівень освіти, яким славилася радянська і славиться зокрема українська система вищої освіти, піде в історію.

Метою даної роботи є розглянути відомі види і форми науково-дослідної роботи студентів, зробити рекомендації по застосуванню деяких з них до досліджень в області вивчення креслення.

1 Загальні принципи наукової праці зі студентами

Основним способом подачі навчального матеріалу було і залишається інформування. Викладач за допомогою лекцій, співбесід і інших звичайних способів доносить до студентів придбані ним знання, а студенти заучують їх. Такий спосіб був би ідеальний ще на початку століття, але сьогодні, коли наука розвивається дуже швидко, знання, придбані таким способом, є малоцінними, тому що вони швидко втрачають свою актуальність. У наш час устояні догми часто стають лише забавним курйозом далекого минулого, і головним є не стільки заучування величезного масиву інформації, щоб використовувати її потім усе життя, скільки уміння працювати з цим масивом, вибирати з нього необхідні знання, уміти їх згрупувати й узагальнити. Тому вже давно більшість викладачів схиляється до думки, що їхньою метою є не змусити студентів запам’ятати лекцію, а потім розповісти її на практичному занятті або іспиті і використовувати при роботі зі спеціальності, а навчити їх учитися, щоб протягом усього життя вони поновлювали власний запас знань.

4 стр., 1804 слов

Звіт про науково дослідну роботу

... курси з основ наукових досліджень про, різноманітних навчальні заняття із елементами наукових досліджень про,учебно-исследовательская робота студентів), і навіть на науково-дослідну роботу, виконувану студентами увнеучебное час. Навчально-дослідницька робота студентів (>УИРС) виконується в відведене ...

Але проблема полягає в тому, що багато студентів з цілого ряду причин (від простої лінивості до психічних розладів) не можуть підходити до навчального процесу творчо. І може трапитися така ситуація, що деякі студенти будуть вивчати додаткову літературу, працювати з документами і джерелами, а основна маса продовжує вчитися старим способом. Якщо ж зосередити увагу на основній масі студентів, то найбільш активні студенти можуть поступово припинити свої пошуки та приєднатися до більшості. Цю складну проблему легко розв’язати за допомогою організації наукового гуртка по обраному предмету. Викладач вирішує дві задачі: він дає можливість обдарованим студентам виявити себе, тому що гурток не обмежує своїх членів у виборі теми дослідження, а з іншої сторони він не боїться приділити побільше уваги основній масі учнів, що у свою чергу може виділити в колективі нові таланти, що так само стануть членами наукового гуртка. В ідеалі, при великому бажанні і досвіді з боку викладача, членами гуртка може стати практично вся група.

Трудове навчання і креслення відкривають безмежний простір для молодих дослідників. Ці предмети настільки тісно переплетені з усіма сторонами життя, що можна знайти тему для роботи кожному студентові, до якої б галузі знань не відносились його інтереси. Якщо це точні науки, то його швидше за все, зацікавить конструювання різних пристроїв, моделювання процесів, що відбуваються у матеріалі під час його обробки; студенти, що цікавляться історією можуть дізнатися про способи обробки матеріалів на різних етапах розвитку людства, про розвиток графічних знань і їхнє практичне застосування в різні періоди історії. А якщо згадати про такі цікаві теми, як вивчення народних художніх промислів, ремесел, конструювання різноманітних рухомих моделей та пристроїв, то на мій погляд, важко знайти студента, що не зацікавився б цими питаннями і не відвідав засідання гуртка або лабораторії хоча б один раз.

Вищесказане відноситься до студентської наукової роботи з питань трудового навчання та креслення на інженерно-педагогічних факультетах. Студенти ІПФ можуть вивчати набагато складніші проблеми. У список можливих тем досліджень, крім «цікавих» питань можна включити і менш захоплюючі на перший погляд, але зате результати яких можуть бути застосовні в практичній діяльності. Це питання про конструювання універсальних пристроїв і пристосувань, які з успіхом можна використовувати як у навчальних так і в практичних (виробничих) цілях, це розробка більш прогресивніших і економніших, в плані відходу матеріалів, затратах часу та зусиль, технологічних процесів на виготовлення різноманітних виробів тощо. Так, почавши з приватної проблеми активізації навчального процесу у ВУЗі, ми прийшли до глобального питання підготовки нового покоління людей, що вміють мислити самостійно, приймати нестандартні рішення в нестандартній ситуації, відповідати за свої дії, – усьому тому, що необхідно в умовах демократичного ладу, до побудови якого ми повільно, але наближаємося. Наукова праця з раннього віку допоможе виховати людей дійсно інтелігентних й освічених, а важливе достоїнство цих якостей у тім, що людей, що володіють ними, ніколи не буває занадто багато.

4 стр., 1898 слов

Соціальна робота в різних країнах світу

... для попередження скоєння наступного злочину ув’язненим. Соціальна робота в сфері національної охорони здоров’я. Служби соціальної роботи є в більшості лікарень, в психіатричних госпіталях та лікарнях для розумово ... та подружні проблеми, проблеми з житлом, фінансами, зайнятістю. Вони можуть запропонувати допомогу у вирішенні різних практичних та емоційних проблем, що виникли через утримання у ...

2 Види і форми науково-дослідної роботи студентів, Класифікація науково-дослідних робіт

Наукове дослідження – це процес пізнання нового явища і розкриття закономірностей зміни досліджуваного об’єкта в залежності від впливу різних факторів для подальшого практичного використання цих закономірностей. Наукові дослідження класифікуються за різними ознаками: методам вирішення поставлених завдань, сфері застосування результатів дослідження, видами досліджуваного об’єкта та інших факторів

Дослідження можуть бути теоретичні, теоретико-експериментальні та експериментальні. Віднесення дослідження до одного з видів залежить від застосовуваних методів і засобів наукового дослідження.

Теоретичні дослідження базуються на застосуванні математичних та логічних методів пізнання об’єкта. Результатом теоретичного дослідження є встановлення нових залежностей, властивостей і закономірностей явищ, що відбуваються. Результати теоретичних досліджень повинні бути підтверджені практикою.

Теоретико-експериментальні дослідження передбачають останню експериментальну перевірку результатів теоретичних досліджень на натурних зразках або моделях.

Експериментальні дослідження здійснюються на натурних зразках або моделях в лабораторних умовах, при яких встановлюються нові властивості, залежності та закономірності, а також служать для підтвердження висунутих теоретичних припущень.

Наукові дослідження по сфері використання результатів поділяються на фундаментальні і прикладні.

Фундаментальні ставлять за мету вирішення принципово нових теоретичних проблем, відкриття нових законів, створення нових теорій. На їх основі вирішуються багато прикладні завдання стосовно до потреб конкретних галузей науки, техніки і виробництва.

Прикладні дослідження являють собою пошук і вирішення практичних завдань розвитку окремих галузей виробництва на основі результатів фундаментальних досліджень.

комплексні

Комплексні представляють собою вивчення різнорідних властивостей одного об’єкта, кожне з яких може передбачати застосування різних методів і засобів дослідження. Виконуються вони в різний час і в різних місцях.

Диференційованим називається таке дослідження, в якому пізнається одна з властивостей або група однорідних властивостей. (http://ua-referat.com/)

До НДРС, передбаченої діючим навчальним планом, можна віднести і написання рефератів по темах практичних занять. При цьому варто сказати про те, що найчастіше реферат є або переписаною статтею або, ще гірше, конспектом глави якогось підручника. Назвати це науковою працею можна з великим сумнівом. Але деякі реферати, написані на основі декількох десятків статей і джерел, по праву можна назвати науковими працями і включення їх у список видів НДРС цілком виправдано.

32 стр., 15568 слов

Сім’я як клієнт соціальної роботи

... має бути достатня матеріальна забезпеченість сім`ї. Дослідження проблематики інституту сім'ї тривалий час перебуває ... роботи. Розглянути міждисциплінарний огляд категорії «сім`я». Розглянути специфіку соціальної роботи з сім`єю. Дослідити особливості соціальної роботи з ... усиновлення, опіки), спільністю формування й задоволення соціально-економічних і біологічних потреб, любовю, взаємною ... Сім я - ...

Дослідна робота поза вимогами, що пред’являються навчальними планами.

Як уже було сказано вище, така форма НДРС є найбільш ефективною для розвитку дослідницьких і наукових здібностей студентів. Це легко пояснити: якщо студент за рахунок вільного часу готовий займатися питаннями якої-небудь дисципліни, то знімається одна з головних проблем викладача, а саме – мотивація студента до занять. Студент уже настільки розвинений, що працювати з ним можна не як з учнем, а як з молодшим колегою. Тобто студент із посудини, яку необхідно наповнити інформацією, перетворюється в джерело останньої. Він стежить за новинками літератури, намагається бути в курсі змін, що відбуваються в обраній ним науці, а головне – процес осмислення науки не припиняється за межами ВНЗ і підготовки до практичних занять і іспитів. Навіть під час відпочинку в глибині свідомості не припиняється процес самовдосконалення.

Основними формами НДРС, що виконується у позаурочний час є:

  • Предметні гуртки;
  • Проблемні гуртки;
  • Проблемні студентські лабораторії;
  • Участь у наукових і науково-практичних конференціях;
  • участь у вузівських і республіканських конкурсах.

Участь у виконанні держбюджетної і договірної тематики кафедр. )

Предметні гуртки.

Дана форма НДРС найчастіше використовується при роботі зі студентами молодших курсів. Це підготовка доповідей і рефератів, що потім прослуховуються на засіданнях гуртка або на науковій конференції. Гурток може поєднувати членів групи, курсу, факультету, а іноді – і всього ВУЗу.

Проблемні гуртки.

Проблемний гурток може поєднувати собою студентів різних факультетів і курсів, а також, якщо при вузі є такі, коледжів і ліцеїв. В центр дослідження може бути поставлена проблема, якою займається науковий керівник гуртка, або будь-який інший член гуртка, згідно свого бажання. Великою перевагою даної форми НДРС є можливість розгляду обраної теми найбільш глибоко і з різних ракурсів. Проблемні гуртки являють собою «полегшену» форму НДРС і тому на їх базі можлива організація зустрічей з людьми, що зіштовхуються з проблемами, обраними гуртком для розгляду, на роботі й у побуті, проведення різних вікторин і конкурсів.

Проблемні студентські лабораторії (ПСЛ).

ПСЛ відносяться до наступного рівня складності НДРС. У них беруть участь студенти другого курсу і старше. Лабораторія не є школою наукової праці, заняття в ній припускають визначений запас знань і навичок.

Ще однією відмінністю ПСЛ від гуртка полягає у тому, що тут надається великого значення здатності студента до колективної роботи.

У процесі роботи в ПСЛ студент може реалізувати свої знання, що мають практичне значення, отримані за час навчання і роботи в гуртках. Таким чином, робота в ПСЛ – наступний важливий крок до повноцінної науково-дослідної роботи і цінний досвід для подальшої наукової і практичної діяльності. (http://ua-referat.com/)

Дослідницька робота студентів у позанавчальний час

Дослідницька робота в поза навчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Серед форм наукових досліджень, до яких залучаються студенти в поза навчальний час, виділяють гуртки, проблемні групи, проблемні майстерні, наукові лабораторії, дискусійні клуби тощо. Початковою формою позааудиторної наукової роботи є предметні гуртки, метою яких є ознайомлення із проблематикою науки, глибше вивчення окремих питань цієї науки, опанування принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи, формування у студентів основних навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи. Студенти старших курсів працюють у проблемних групах, у науковій лабораторії під керівництвом викладача, виконують критичний аналіз існуючих наукових концепцій, збирають і обробляють емпіричний матеріал, опановують методологію і логіку наукового дослідження.

4 стр., 1531 слов

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ МЕТОДИКА

... Такі семінари називають також семінарами-дискусіями. Щоб самостійна робота була ефективною, студент має глибоко усвідомити її ... роботи; підготовка до модульного контролю та іспитів; робота з літературою та ін. Кожен із зазначених видів потребує від студентів ... виокремлюють такі види самостійного учіння студента: слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання практичних і лабораторних ...

Викладач має право здійснювати диференційований підхід у науковому керівництві, приділяючи більшу увагу студентам, котрі прагнуть наукового розвитку. Це здійснюється, як правило, з урахуванням психологічних особливостей студента, його філологічного чи педагогічного інтересу. Такі студенти-дослідники беруть участь у лекторській роботі з популяризації знань у галузі мовознавства, літературознавства, народознавства, освітніх технологій, виступають перед учителями української мови та літератури, учнів старших класів з питань власного наукового пошуку. Кращі студентські роботи після їх обговорення на засіданнях гуртка, проблемної студентської групи за рекомендацією наукового керівника, кафедри пропонуються на звітну студентську наукову конференцію.

3 Участь у наукових і науково-практичних конференціях

На конференції молоді дослідники одержують можливість виступити зі своєю роботою перед широкою аудиторією. Це змушує студентів більш ретельно проробляти майбутній виступ, розвиває їх ораторські здібності. Крім того, кожен може порівняти, як його робота виглядає на загальному рівні і зробити відповідні висновки. Це є позитивним результатом наукової конференції, тому що на ранньому етапі багато студентів вважають власні судження непогрішними, а свою роботу – найглибшою і найціннішою в науковому плані. Часто навіть зауваження викладача сприймаються як прості причіпки. Але слухаючи доповіді інших студентів, кожен не може не помітити недоліків своєї роботи, якщо такі є, а так само виділити для себе свої сильні сторони.

Крім того, якщо в рамках конференції проводиться творче обговорення прослуханих доповідей, то з питань і виступів кожен доповідач може почерпнути оригінальні ідеї, про розвиток яких у рамках обраної ним теми він навіть не задумувався. Включається своєрідний механізм, коли одна думка породжує ряд нових. (http://www.bestreferat.ru/referat-136290.html )

Наукова праця студентів

Безсумнівним є той факт, що керівництво навчальних закладів приділяє велику увагу НДРС. Особливо це стало помітно в останні роки, коли, дещо адаптувавшись в сучасних умовах, ректорат і кафедри стали вишукувати можливості для залучення студентів у наукову працю. У наукову роботу втягнені всі: від ліцеїстів і першокурсників до студентів старших курсів і аспірантів. Наукові конференції проводяться щорічно, і ніколи не буває проблеми відсутності бажаючих виступити зі своїми доповідями. За активну роботу на конференції можуть застосовуватися різні форми заохочення: автоматичні заліки й іспити, призи у вигляді літератури за фахом, публікації тез доповідей у наукових збірниках.

14 стр., 6643 слов

Інформація у наукових дослідженнях

... роботи є визначення класифікації інформаційного забезпечення наукових досліджень. Завдання роботи: дослідити роль і функції інформації; визначити джерела інформації та їх використання в науково- дослідній роботі; дати характеристику науково-дослідному процесі; дослідити значення наукових документів . Об'єктом дослідження є якість та ефективність інформації ...

4 Перші висновки

З вищесказаного ми можемо зробити наступні висновки.

НДРС є однієї з форм навчального процесу у якій найбільше вдало сполучаться навчання і практика. У рамках наукової праці студент спочатку здобуває перші навички дослідницької роботи (перша ступінь, тобто наукові і проблемні гуртки), потім починає втілювати придбані теоретичні знання в дослідженнях, так чи інакше зв’язаних із практикою (друга ступінь – різні студентські лабораторії, а наприкінці цього тривалого процесу можлива участь в «дорослих» наукових конференціях, симпозіумах різного рівня, аж до міжнародних.

НДРС вимагає великої уваги і терпіння від наукових керівників, тому що удача або невдача кожного студента багато в чому є результатом їх власних вірних і невірних дій.

НДРС повинна знаходитися в центрі уваги керівних ланок Вузу.

Розмаїття форм НДРС дає можливість кожному студентові ВУЗу знайти заняття до душі і участь у ній необхідна для найбільш гармонійної і глибокої освіти.

Висновок

Зі сказаного в першому розділі ми можемо зробити висновок про необхідність постійної і безперервної науково-дослідної роботи студентів. Плавний перехід від простих форм НДРС до більш складних дозволяє студентові розвиватися плавно і гармонійно, допомагає йому набирати сили для того, щоб піднятися на наступну ступінь науки, не зазнаючи при цьому надмірних навантажень.

Науково дослідницька робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця і вченого. Виграють усі: сам студент здобуває навички, що придадуться йому протягом усього життя в яких би галузях народного господарства він не працював: самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, мати багатобічний погляд на виникаючі проблеми, просто вміти цілеспрямовано і вдумливо працювати.