Методична робота в школі

Реферат

1. Роль методичної роботи в пiдвищеннi рiвня професiйної пiдготовки вчителя

Якiсть навчально-виховного процесу школи, його результати певною мiрою залежать вiд учителя, його теоретичної пiдготовки, педагогiчної та методичної майстерностi.

З метою полiпшення фахової пiдготовки педагогiчних кадрiв у школах проводять спецiальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до пiдвищення свого фахового рiвня; сприяє взаємному збагаченню членiв педагогiчного колективу педагогiчними знахiдками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогiчної майстерностi у старших i досвiдченiших колег, забезпечує пiдтримання в педагогiчному колективi духу творчостi, прагнення до пошуку.

У процесi методичної роботи здiйснюються пiдвищення наукового рiвня вчителя, його пiдготовка до засвоєння змiсту нових програм i технологiй їх реалiзацiї, постiйне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогiчних дисциплiн i методик викладання, вивчення i впровадження у шкiльну практику передового педагогiчного досвiду, творче виконання перевiрених рекомендацiй, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами i засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвiтньої роботи вчителя, надання йому квалiфiкованої допомоги з теорiї та практичної дiяльностi.

Методична робота в сучаснiй школi передбачає такi напрями:

1) поглиблення фiлософсько-педагогiчних знань, спрямованих на вiдродження й розвиток нацiональної освiти в Українi, вивчення педагогiчної теорiї та методики навчання i виховання, психологiї, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної пiдготовки з предмета i методики його викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Українi;

2) вивчення дiалектики i принципiв розвитку української нацiональної школи; збагачення педагогiчних кадрiв надбаннями української педагогiки, науки, культури; вивчення теорiї та досягнень науки з питань викладання предметiв, володiння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична реалiзацiя оновлених програм i пiдручникiв, розумiння їх особливостей i виконання з позицiї формування нацiональної школи;

  • ТЗН, дидактичних матерiалiв;

4) освоєння i практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципiв активiзацiї навчальної дiяльностi учнiв i формування у них наукового свiтогляду, виходячи з вимог етнопедаго-гiки;

культури i традицiй,

2. Основнi форми методичної роботи в школi

Індивiдуальна форма

9 стр., 4190 слов

Система роботи вчителя як комплекс його педагогічної праці

... його роботи; провести атестацію вчителя; вивчити перспективний педагогічний досвід учителя. Результати вивчення ... набуття знань на уроці; робота з книгою, підручниками, ... методичної кваліфікації; наскільки обізнаний із загальною культурою; бачення самим учителем системи в своїй роботі; чи може вчитель ... вчителем навчальних програм; на підставі вивчення записів у класному журналі можна отримати дані про ...

Ця форма методичної роботи вчителiв є складовою їх самоосвiти.

Змiст iндивiдуальної самоосвiти педагога охоплює систематичне вивчення полiтичної, психолого-педагогiчної, наукової лiтератури, безпосередню участь у роботi шкiльних, мiжшкiльних та районних методичних об’єднань, семiнарiв, конференцiй, педагогiчних читань; розробку окремих проблем, пов’язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи; проведення експериментальних дослiджень; пiдготовку доповiдей, виступiв по радiо, телебаченню, огляд i реферування педагогiчних та методичних журналiв, збiрникiв та iн.

до органiзацiї вивчення обраної теми з самоосвiти; iндивiдуальний характер самоосвiти як найбiльш гнучкої форми набуття педагогом знань; гласнiсть i наочнiсть результатiв самоосвiти в педагогiчному колективi; створення в школi умов для звернення педагогiв до нових досягнень науки i передового педагогiчного досвiду; завершенiсть самоосвiтньої роботи на кожному її етапi (доповiдi, участь у семiнарi, пiдготовка виступу, написання реферату, пiдготовка доповiдi, участь у засiданнi педагогiчної ради, науково-практичнiй конференцiї та iн.).

Молодi спецiалiсти, якi закiнчили вищi педагогiчнi заклади освiти, упродовж першого року роботи за мiсцем працевлаштування проходять стажування. Його мета — набуття практичних умiнь i навичок педагогiчної дiяльностi. Пiд час стажування вони користуються всiма правами працiвника школи i виконують покладенi на них обов’язки. Керiвник закладу освiти призначає для молодого вчителя наставника з числа кращих учителiв вiдповiдного фаху. Наставник надає стажисту допомогу в плануваннi навчально-виховної роботи, в розробцi поурочних планiв та iн. Результати стажування розглядає наприкiнцi навчального року дирекцiя школи.

Колективнi форми

Вiдкритi уроки — одна з колективних форм методичної роботи, їх мета — пiдвищення майстерностi всiх учителiв. Основнi завдання вiдкритих урокiв: упровадження в практику вчителiв передового педагогiчного досвiду i результатiв дослiджень педагогiчної науки, спрямованих на розв’язання завдань, що стоять перед нацiональною школою. Пiд час аналiзу й обговорення вiдкритих урокiв необхiдно забезпечити цiлеспрямованiсть обговорення, науковiсть аналiзу, принциповiсть, поєднану з доброзичливiстю у критичних зауваженнях, поєднання аналiзу уроку з практичними рекомендацiями, пiдведення його пiдсумкiв квалiфiкованими спецiалiстами.

Взаємовiдвiдування вчителями урокiв — має iстотне значення у пiдвищеннi педагогiчної майстерностi вчителiв. Якщо молодий i недосвiдчений учитель вiдвiдає урок, що його проводить старший колега, то вiн може збагатити свiй методичний багаж. Якщо ж досвiдчений педагог вiдвiдає урок менш досвiдченого колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити той чи той момент уроку. Можливо, й досвiдчений педагог знайде щось корисне для себе у молодшого колеги.

Вони створюються у великих школах, де один предмет викладають кiлька вчителiв. Існують також методичнi об’єднання вчителiв початкових класiв та об’єднання класних керiвникiв i вихователiв. Методичнi об’єднання можуть заслуховувати й обговорювати доповiдi з найактуальнiших питань навчання i виховання, нову фахову лiтературу, органiзовувати взаємовiдвiдування урокiв, проведення i обговорення вiдкритих урокiв, виготовлення наочностi, застосування технiчних засобiв навчання. У їх компетенцiї — органiзацiя консультацiй для молодих учителiв, заслуховування звiтiв учителiв про виконання iндивiдуальних планiв самоосвiти.

32 стр., 15568 слов

Сім’я як клієнт соціальної роботи

... обєкта соціальної роботи. Розглянути міждисциплінарний огляд категорії «сім`я». Розглянути специфіку соціальної роботи з сім`єю. Дослідити особливості соціальної роботи з сім`єю в ... шлюбу, кровної спорідненості, усиновлення, опіки), спільністю формування й задоволення соціально-економічних і біологічних потреб, любовю, взаємною моральною відповідальністю.[ ... Сім я - головний осередок суспільства. Вона ...

План роботи методичного об’єднання складають на навчальний рiк. На першому органiзацiйному засiданнi обирають голову i секретаря термiном на один рiк, обговорюють проект плану роботи i доповнюють його, обмiнюються досвiдом з питань пiдготовки до нового навчального року.

варто присвятити темi вiдкритого уроку. На засiданнях необхiдно виробити й ухвалити рекомендацiї з обговорюваного питання, впровадження яких у практичну дiяльнiсть членiв об’єднання перевiряє голова методичного об’єднання. На останньому з них обговорюють додатки до екзаменацiйних бiлетiв, пiдводять пiдсумки дiяльностi об’єднання за рiк, накреслюють завдання на наступний навчальний рiк.

У системi шкiльних i мiжшкiльних предметних методичних об’єднань можуть створюватися творчi (проблемнi) групи у складi 8—10 добре теоретично пiдготовлених учителiв, якi працюють над вирiшенням актуальних проблем навчально-виховного процесу (наприклад, використання комп’ютера у навчальному процесi, формування свiтогляду учнiв у процесi вивчення навчальної дисциплiни, диференцiйоване навчання та iн.).

Тривалiсть роботи творчої групи залежить вiд складностi проблеми, над якою вона працює (один-два роки).

Завершальним етапом роботи групи є пiдготовка методичних рекомендацiй щодо ефективного вирiшення дослiджуваної проблеми.

Методичнi кабiнети — створюють у великих основних i середнiх школах для надання вчителям i вихователям методичної допомоги. Вони знайомлять учителiв з досягненнями педагогiчної науки i передового педагогiчного досвiду. В методичних кабiнетах збирають кращi зразки тематичних та поурочних планiв, методичнi розробки класних годин, розробки складних тем навчальних програм, зразки художньої й технiчної творчостi учнiв, саморобнi прилади, матерiали з узагальнення досвiду навчально-виховної роботи кращих педагогiв та iн.

Одним iз шляхiв пiдвищення методичного рiвня вчителiв є залучення їх до розробки актуальної для педагогiки i школи проблеми. Наукову проблему обирають з таким розрахунком, щоб до її розробки можна було залучити всiх педагогiв школи.

Семiнар-практикум — продуктивна форма методичної роботи. Цiннiсть його в тому, що вчителi самостiйно опрацьовують педагогiчну лiтературу з обговорюваної проблеми, аналiзують власний досвiд. Опрацьованi матерiали учасники семiнару-практикуму оформляють у виглядi рефератiв або доповiдей.

Педагогiчнi читання — сприяють пiдвищенню педагогiчної майстерностi вчителiв. Мають на метi узагальнення i поширення передового педагогiчного досвiду i проводяться з актуальної педагогiчної тематики, їх можна органiзувати у школi, районi, областi, країнi.

Учителi школи впродовж певного перiоду працюють над окремими темами проблеми i на шкiльних педагогiчних читаннях доповiдають про результати свого дослiдження. Районнi педагогiчнi читання органiзовують на базi кращих доповiдей, вiдiбраних на шкiльних педагогiчних читаннях.

Науково-практична конференцiя (районна, обласна чи республiканська) — ефективна форма методичної роботи. З темою конференцiї педагогiчну громадськiсть ознайомлюють заздалегiдь. На пленарному засiданнi розглядають основнi питання проблеми, яка виноситься на обговорення, а пiд час роботи секцiй обговорюють конкретнiшi питання навчально-виховної роботи, вiдвiдують i обговорюють уроки та виховнi заходи у кращих школах. На пiдсумковому пленарному засiданнi заслуховують звiти керiвникiв секцiй, обговорюють i приймають рекомендацiї науково-практичної конференцiї з даної проблеми.

12 стр., 5956 слов

Організаційні основи фізкультурно-оздоровчої роботи

... організаційних форм роботи, обов’язкових для впровадження в освітній процес, становлять: заняття з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи ... дієвий медико-педагогічний контроль і своєчасну лікувально-профілактичну роботу [11, 76]. Основою системи фізичного виховання в ... перебування дітей у дошкільному закладі. Перед вступом до школи дитина повинна вміти вмиватися, чистити зуби, самостійно ...

Дiяльнiсть шкiл передового досвiду — спрямована на вивчення та поширення передового педагогiчного досвiду. Такi школи безпосередньо демонструють зразки навчально-виховної роботи вiдвiдувачам, органiзовують розповiдi керiвникiв або кращих учителiв про систему своєї роботи, забезпечують вiдвiдування та обговорення урокiв або виховних заходiв зi слухачами, оформляють спецiальнi буклети з описом передового досвiду та iн.

Школи передового досвiду можуть зосереджуватися на вивченнi сучасних досягнень науки, технiки, мистецтва, культури, педагогiки i психологiї навчання, а також проблем наукової органiзацiї педагогiчної працi та втiлення їх У практику роботи учителiв. Вони повиннi виявляти iнтерес передусiм до вивчення й запровадження передового педагогiчного досвiду, практичного оволодiння вчителями новими методами навчання i виховання, озброєння вчителiв методами педагогiчного дослiдження, аналiзу та оцiнки чужого i власного досвiду. У таких школах використовують практичнi й теоретичнi форми роботи з учителями. Практичнi заняття — вiдвiдування урокiв керiвникiв шкiл, аналiз цих урокiв з метою вивчення їх системи роботи, вiдвiдування урокiв молодих учителiв директором школи, взаємовiдвiдування урокiв учителями, консультацiї керiвникiв школи, ознайомлення з творчою лабораторiєю керiвника школи.

систематичне iнформування слухачiв школи про новини науково-методичної i психолого-педагогiчної лiтератури; вивчення актуальних питань педагогiки i методики навчання та iн.

Опорнi школи — важлива ланка методичної роботи. Вони мають належну навчально-матерiальну базу, творчий педагогiчний колектив i вiдповiднi результати в навчально-виховнiй роботi. На базi опорної школи проводять iндивiдуальнi та груповi консультацiї, стажування, науково-практичнi конференцiї, педагогiчнi читання, семiнари-практикуми тощо.

Експериментальний педагогiчний майданчик. Вiдповiдно до «Положення про експериментальний педагогiчний майданчик» (1993) такi майданчики створюють для реалiзацiї педагогiчних iнiцiатив, спрямованих на оновлення змiсту, впровадження принципово нових технологiй у практику закладiв освiти. Інiцiатором створення може бути будь-яка особа чи заклад освiти.

Прикладом дiяльностi експериментального майданчика iнституту психологiї АПН України є керченська середня школа № 19. Тут дослiджують багато аспектну тему «Школа мислення». Мета такої школи — виховання продуктивно мислячої особистостi. Завдання дослiдження: 1. Надати особистостi свободу проблемної та iнтуїтивної розумової дiяльностi (фiлософський аспект).

2. Педагогiчно органiзувати спонтаннi впливи соцiально-культурного контексту школи на розвиток продуктивного мислення учнiв (соцiологiчний аспект).

3. Забезпечити максимальний розвиваючий вплив навчальних проблемно-iнтуїтивних ситуацiй на особистiсть учителя i учня (педагогiчний аспект).

5 стр., 2232 слов

Організація юридичною службою договірної роботи на підприємстві

... й ін. Вказані напрями договірної роботи є видами правової роботи. Слід відмітити, що правова робота на підприємстві є ширшим поняттям і включає договірну роботу [10, 6]. Договірна робота на підприємстві проходить певні етапи - стадії. ...

4. Оптимiзувати пошукову розумову активнiсть учасникiв педагогiчного процесу у внутрiшнiх проблемно-iнтуїтивних ситуацiях (психологiчний аспект).

Творчi звiти вчителiв — використовують перед атестацiєю педагогiчних працiвникiв. Звiтуючи на педагогiчнiй радi, вчитель дiлиться своїми знахiдками, методичними доробками, знайомить iнших учителiв з технологiєю власного досвiду.

вчителя, вихователя; семiнари-практикуми для досвiдчених керiвникiв, вихователiв, учителiв; цiльовi та проблемнi семiнари; творчi групи, школи педагогiчної майстерностi пiд керiвництвом творчих учителiв, учителiв-методистiв; консультацiйнi пункти; опорнi школи; авторськi школи; клуби для працiвникiв дошкiльних дитячих закладiв. Ефективно використовують i такi масовi форми методичної роботи, як науково-практичнi конференцiї; педагогiчнi читання; тижнi педагогiчної майстерностi (днi вiдкритих дверей педагогiв-майстрiв, учителiв-методистiв, старших учителiв, вiдмiнникiв народної освiти); конференцiї педагогiчних працiвникiв; методичнi тижнi, мiсячники. Серед iндивiдуальних форм методичної роботи тут поширенi стажування та наставництво; iндивiдуальнi й груповi консультацiї; конкурси «Учитель року», «Класний керiвник року», «Вихователь року»; пiсля атестацiйна робота; до-курсова i пiсля курсова робота з керiвниками та вчителями; робота з творчими вчителями; робота з учителями-за-очниками; творчi звiти вчителiв, що атестуються на присвоєння звання, тощо.

У пiдвищеннi фахового, методичного i психолого-педагогiчного рiвнiв учителя вагому роль вiдiграють обласнi iнститути удосконалення вчителiв (ОІУВ).

Останнiми роками в цих установах створено кафедри, що вiдповiдають за пiдвищення квалiфiкацiї учителiв.

Пiдвищенню фахового рiвня педагогiчних працiвникiв сприяє також їх систематична атестацiя, яку проводять з метою визначення вiдповiдностi педагогiв посадi, яку вони обiймають, рiвневi квалiфiкацiї, залежно вiд якого (а також вiд стажу педагогiчної роботи) їм встановлюється квалiфiкацiйна категорiя, визначається тарифiкацiйний розряд оплати працi, присвоюється педагогiчне звання. Атестацiю щороку проводять атестацiйнi комiсiї, що створюються при навчально-виховних закладах незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування та форми власностi й мiсцевих органах державного управлiння освiтою. Педагогiчних працiвникiв атестують при навчальному закладi. Атестацiйна комiсiя при органi управлiння освiти розглядає клопотання комiсiї навчального закладу та приймає рiшення в межах своєї компетенцiї щодо результатiв атестацiї певних категорiй педагогiв.

Для проведення атестацiї комiсiя приймає заяву БІД педагогiчного працiвника про проходження чергової або позачергової атестацiї; заяву про вiдмову вiд чергової атестацiї; подання керiвника про позачергову атестацiю педагогiчних працiвникiв, рiвень навчально-виховної або методичної роботи яких нижчий вiд вимог, якi висуваються до квалiфiкацiйної категорiї, встановленої їм за результатами попередньої атестацiї.

для нарахування педагогiчному працiвниковi заробiтної плати згiдно з встановленим тарифним розрядом вiд дня прийняття рiшення атестацiйною комiсiєю.

  • Жерносек І. П. Органiзацiя методичної роботи в школi. — К., 1995.
  • Завягинский В.

Й. Учитель как исследователь. — М., 1980.

  • Красовицкий Ю. М. От педагогической науки к практике. — К., 1990.

Педагогiчний пошук / За ред. В. Ф. Беха. — К., 1989.

21 стр., 10323 слов

Інтернет (електронна пошта, робота користувача)

... електронна пошта як широковідома послуга мережі «Інтернет». Предметом дослідження є робота користувача з електронною поштою. Ключові терміни, що використовуються у роботі: Інтернет, електронна пошта, e-mail, web-mail. Структура роботи. Курсова робота ... (on-line) до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісів мережі. Електронна пошта - типовий сервіс відкладеного зчитування ...