Комп’ютерні технології в юридичній діяльності

Реферат

“Комп’ютерні технології в юридичній діяльності”

Вступ

Роль і місце інформаційних систем та інформаційних технологій в юридичній діяльності. Концепція інформатизації в Україні. Поняття правової інформатизації. Визначення правової задачі та її характеристика з точки зору автоматизації. Інформаційне та комп’ютерне право України: проблеми і перспективи розвитку.

Мета, предмет і зміст дисципліни. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами навчального плану. Значення дисципліни для підготовки висококваліфікованих фахівців з права.

Тема 1. Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій

Поняття та етапи розвитку інформаційних технологій. Основні етапи розвитку інформаційних систем. Види забезпечення юридичних інформаційних систем. Класифікація задач автоматизованого оброблення інформації. Класифікація інформаційних систем. Поняття корпоративної інформаційної системи. Поняття автоматизованого робочого місця.

Основні поняття комп’ютерних мереж. Класифікація комп’ютерних мереж. Організація мережі Інтернет. Правові проблеми, пов’язані з Інтернет. Сервіси Інтернет та їх використання в юридичній діяльності. Поняття інтранет. Підходи до створення регіональних розподілених комп’ютерних систем у державних правоохоронних органах України.

Мета, завдання і принципи створення юридичних інформаційних систем. Стадії та етапи розроблення інформаційних систем. Структура проектної документації. Учасники проектування, їх права та обов’язки. Моделі життєвого циклу інформаційної системи. Підходи до створення юридичних інформаційних систем.

Тема 2. Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи

Поняття інформації. Поняття правової інформації та її види. Правовий режим доступу до інформації. Поняття і структура інформаційного забезпечення юридичної інформаційної системи. Організація бази даних юридичної інформаційної системи. Система керування базою даних, її основні функції. Методи класифікації та кодування інформації. Види класифікаторів та їх використання в юридичній діяльності. Організація позамашинної інформаційної бази.

Тема 3. Технології захисту інформації

Поняття та види комп’ютерних злочинів. Причини поширення комп’ютерної злочинності. Поняття захисту інформації, безпеки інформаційних технологій, безпеки інформації. Випадки і причини порушення безпеки інформації. Визначення і класифікація комп’ютерних вірусів. Класифікація засобів захисту інформації. Організація захисту від комп’ютерних вірусів. Поняття і методи криптографічного захисту інформації. Поняття і використання цифрових підписів. Технології біометричного захисту інформації. Правові аспекти захисту інформації.

5 стр., 2420 слов

Локальні мережі. Принципи побудови та класифікація локальних комп’ютерних мереж

... В локальній обчислювальній мережі з моноканалом центральна система реалізовує, також, загальну ступінь захисту від конфліктів. При виході із ладу центральної системи вся локальна обчислювальна мережа зупиняє роботу. Мережі ... інформаційних систем необхідно було застосовувати потужніші комп’ютери - сервери, які дозволяли б концентрувати мережні ресурси і були б розраховані на ефективну роботу в мережі ...

Тема 4. Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція

Поняття діловодства, документообігу, управління документами. Визначення електронного документа. Характеристика систем автоматизації управління документами. Характеристика систем автоматизації ділових процесів. Характеристика систем організації групової роботи. Поняття та учасники електронної комерції. Класифікація систем електронної комерції. Системи електронного уряду. Віртуальне підприємство і віртуальний офіс.

Тема 5. Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності

Визначення та структура систем підтримки прийняття рішень (СППР).

Класифікація СППР та їх використання в юридичній діяльності. Підходи до організації інтелектуального аналізу даних. Технології оперативної аналітичної обробки даних та сховищ даних. Поняття нейромереж і генетичних алгоритмів, їх використання в юридичній діяльності.

Основні поняття експертних систем (ЕС).

Поняття знань та їх відмінності від даних. Типова архітектура ЕС. Використання ЕС в юридичній діяльності.

Тема 6. Правові інформаційнопошукові системи

Основні поняття інформаційно- пошукових систем (ІПС).

Класифікація ІПС. Критерії оцінювання результатів роботи ІПС. Поняття, структура і призначення тезаурусів ІПС. Тезаурус EUROVOC. Характеристика баз даних пошукових систем сімейства «ЛІГА:ЗАКОН». Характеристика правової ІПС «Нормативні акти України». Організація пошуку правової інформації в Інтернет. Пошукові агенти. Характеристика системи «Закони та підзаконні акти України в Інтернет». Характеристика глобальної мережі правової інформації (GLIN).

Характеристика пошукових систем із законодавства ЄС.

Тема 7. Інформаційні системи законодавчих органів

Організація інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності у контексті розвитку теледемократії. Загальна характеристика інформаційної системи Верховної Ради України. Інформаційно-технічний комплекс «РАДА». Структура та інформаційне забезпечення підсистеми «Законопроект». Електронний інформаційний бюлетень. Бази даних правової інформації ВРУ. Інформаційно-аналітична система «Вибори». Проблеми і перспективи Інтернет-виборів.

Тема 8. Інформаційні системи Міністерства юстиції України

Мета створення і структура інформаційної системи Міністерства юстиції України. Інформаційне забезпечення автоматизованих задач Міністерства юстиції України. Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції України. Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС».

Тема 9. Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи

Автоматизація судочинства і судового діловодства. Автоматизоване робоче місце судового пристава-виконавця. Мета створення корпоративної інформаційної системи органів прокуратури України та її інформаційні зв’язки з іншими системами державних установ. Структура корпоративної інформаційної системи органів прокуратури України. Автоматизація ділових процедур в органах прокуратури України. Автоматизовані системи та задачі міських (районних) та обласних прокуратур. Напрями комп’ютеризації судової експертизи.

8 стр., 3554 слов

Система «людина — машина»

... поняття системи «Людина - машина" (СЛМ). Під СЛМ розуміється система, що ... системи, характеристики людського ланки,тип і структура машинної ланки, тип взаємодії компонентів системи. Цільове призначення системи впливає на багато які характеристики ... Для систем такого типу характерним є взаємодія не тільки ... типом і структурою машинного компонента можна ... є складні людино-машинні системи, що включають ...

Тема 10. Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України

Проблеми і концепція розвитку інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. Класифікація та характеристика обліків, що ведуться у Міністерстві внутрішніх справ України. Інформаційна система Державної автомобільної інспекції. Мета створення і структура Єдиної державної автоматизованої паспортної системи України (ЄДАПСУ).

Організація інформаційної бази ЄДАПСУ. Використання географічних інформаційних систем в органах внутрішніх справ.

Тема 1. Характеристика сучасних

юридичних інформаційних

систем і технологій

Концепція інформатизації в Україні [1, с. 5—7].

 1. Поняття інформатизації та комп’ютеризації.
 2. Основні принципи державної політики в галузі інформатизації.
 3. Поняття правової інформатизації.
 4. Принципи реалізації проектів з інформатизації.
 5. Засоби інформатизації.

Розвиток інформаційних технологій [1, с. 7—9; 2, с. 27—33].

 1. Поняття інформаційної технології.
 2. Етапи розвитку ІТ.
 3. Характеристика нової інформаційної технології.
 4. Способи впровадження НІТ.
 5. Принципи реалізації ІТ.
 6. Порівняльна характеристика централізованого та розподіленого оброблення даних.

Поняття та етапи розвитку інформаційних систем [1, с. 9—11; 2, с. 35—42].

 1. Поняття інформаційної системи.
 2. Етапи розвитку ІС.

інформаційних систем [1, с. 11—15; 2, с. 47—53].

 1. Види забезпечення ІС.
 2. Поняття задачі автоматизованого оброблення інформації.
 3. Поняття правової задачі.
 4. Класифікація задач оброблення даних.

Класифікація інформаційних систем [1, с. 15—18; 2, с. 42—47].

 1. Класифікація ІС.
 2. Поняття корпоративної інформаційної системи.
 3. Поняття автоматизованого робочого місця.
 4. Класи типових АРМ.

Основні поняття комп’ютерних мереж [1, с. 34—42].

 1. Поняття телекомунікацій, комп’ютерних мереж, протоколів і стандартів.
 2. Класифікація комп’ютерних мереж.
 3. Характеристика мереж з серверами.
 4. Топології мереж.
 5. Поняття мережної архітектури.
 6. Види мереж залежно від кола користувачів та призначення.

Організація мережі Інтернет та її сервіси [1, с. 43—65].

 1. Принципи організації мережі Інтернет.
 2. Протоколи Інтернет — TCP/IP.
 3. Поняття IP-адреси.
 4. Доменна адресація (доменні імена).

 5. Поняття гіпертексту.
 6. Елементи сервісу WWW — Web-сторінка, Web-сайт, Web-сервер.
 7. Web-сервери управління трафіком.
 8. Кінцеві Web-сервери.
 9. Поняття і класифікація порталів.

Організація інтранет [1, с. 67—70].

 1. Поняття віддаленого вузла і віддаленого управління.
 2. Поняття інтранет.
 3. Поняття віртуальної приватної мережі.
 4. Поняття брандмауера.

Мета, завдання і принципи створення юридичних інформаційних систем [1 дод., с. 15—17].

5 стр., 2426 слов

Інформаційні технології поняття та класифікація

... табличні процесори, системи управління базами даних, експертні системи тощо. Більшість забезпечуючих і функціональних інформаційних технологій можуть бути ... характеристики нової обчислювальної техніки. Так, по-перше, потужності персонального комп’ютера було достатньо для підтримки інформаційної ... технічних засобів. Технологія як строго наукове поняття означає визначений комплекс наукових і інженерних ...

 1. Мета створення ІС.
 2. Показники якості інформаційної системи.
 3. Принципи створення ІС.

Стадії та етапи розроблення інформаційних систем [2,

с. 207—211].

 1. Характеристика стадії «Формування вимог до ІС».
 2. Характеристика стадії «Розробка концепції ІС».
 3. Характеристика стадії «Технічне завдання».
 4. Характеристика стадії «Технічний проект».
 5. Характеристика стадії «Робоча документація».
 6. Характеристика стадії «Введення в експлуатацію».
 7. Характеристика стадії «Супроводження ІС».

документації [2, с. 214—222].

 1. Характеристика основних документів, що складаються під час створення інформаційної системи.

Учасники проектування, їх права та обов’язки [2, с. 211—214].

Моделі життєвого циклу інформаційної системи [1 дод.,

с. 25—27].

 1. Поняття життєвого циклу ІС.
 2. Моделі життєвого циклу ІС.

Підходи до створення юридичних інформаційних систем [3, с. 18—20].

 1. Характеристика локального підходу до створення ІС.
 2. Характеристика глобального підходу до створення ІС.
 3. Характеристика системного підходу до створення ІС.

Тема 2. Інформаційне забезпечення

юридичної інформаційної системи

Інформація як об’єкт автоматизованого оброблення [1,

с. 18—22].

 1. Поняття інформації.
 2. Правова інформація та її джерела.
 3. Класифікація інформації.
 4. Поняття правового режиму доступу до інформації.
 5. Види інформації за правовим режимом доступу.
 6. Поняття інформаційної діяльності.

Поняття і структура інформаційного забезпечення [2,

с. 141—142, 128—129].

 1. Поняття інформаційного забезпечення.
 2. Структура інформаційного забезпечення.
 3. Принципи створення інформаційного забезпечення.

Методи класифікації [2, с. 93—94, 98—104].

 1. Поняття класифікації, системи класифікації, об’єкта класифікації, ознаки класифікації, класифікаційного угруповання, ступеня класифікації, глибини класифікації.
 2. Характеристика методів класифікації.

Методи кодування [2, с. 94, 104—108].

 1. Основні поняття: код, кодування, алфавіт коду, основа коду, цифрові, літерні та літерно-цифрові коди, розряд коду, довжина коду, структура коду, контрольне число, перекодування.
 2. Характеристика методів кодування.

Класифікатори техніко-економічної інформації [2, с. 113—116].

 1. Основні поняття: класифікатор, позиція класифікатора, ємність класифікатора, резервна ємність класифікатора, еталон класифікатора, категорія класифікатора, реєстрація класифікатора.
 2. Способи створення класифікаторів — системний і локальний.
 3. Класифікатори, що використовуються в юридичній діяльності.