Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні

Курсовая работа

Розділ 1. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні

1.1 Види фізкультурно-оздоровчих технологій

1.2 Умови фізкультурно-оздоровчих програм

1.3 Хатха-йога як вид оздоровчої технології

Розділ 2. Основні засоби фізичного виховання

2.1 Визначення рухової активності

2.2 Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання

Розділ 3. Принципи реалізації фізкультурно-оздоровчої технології у фізичному вихованні

3.1 Принципи фізкультурно-оздоровчих методів

3.2 Методичні прийоми у фізичному вихованні

3.3 Основні групи методів

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми. Україна є соціально орієнтованою державою, тому її основним завданням постає сприяння духовному, інтелектуальному, фізичному зростанню молодого покоління. Гармонійний та всебічний розвиток особистості, заснований на нормах, цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні можливості організму людини і реалізується через формування здорового способу життя. Також на державу покладений обов язок постійно вдосконалювати відповідно до міжнародних стандартів оздоровчі технології у сфері фізичного виховання. Деякі програми закріплені в наступних нормативно — правових актах та мають важливе значення для розвитку фізичного виховання.

Актуальні завдання морального, духовного, ціннісного розвитку молодого покоління, підготовки до активної творчості та повноцінного життя визначені у законах України «Про державну підтримку молодіжних і дитячих суспільних обєднань», «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», у нормативних документах — Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Національній програмі виховання дітей та молоді в Україні, Резолюції Генеральної асамблеї Організації обєднаних націй «Спорт як засіб сприяння освіті, здоровю, розвитку і миру».

Молодь має усвідомлювати важливість здорового способу життя й працювати над моральним, психічним та фізичним самовдосконаленням, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

3 стр., 1304 слов

Інноваційні технології у фізичному розвитку школярів

... удосконаленню методики проведення уроків фізичного виховання та позакласних спортивно-масових заходів впроваджуючи інноваційні технології. Тож 03 березня ... здоров’я, стану фізичної підготовленості: урок фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня; ... виховний процес інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та систем оздоровлення що ...

Однією з найважливіших причин, які призводять до погіршення стану здоров’я, є недостатньо високий рівень культури здоров’я. На сьогодні спостерігається небезпечна тенденція щодо розповсюдження алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії й токсикоманії у молодіжному середовищі.

фізкультурна оздоровча фізичне виховання

Якісне виконання цих законів та все більше розроблення нових сучасних оздоровчих програм буде сприяти ґрунтовному вивченню та узагальненню досвіду навчальних закладів України щодо формування здорового способу життя сучасної молоді. Також повинна здійснюватися співпраця у відповідності із соціально-економічним розвитком країни і враховувати регіональні особливості процесу виховання й духовного розвитку особистості у загальноосвітньому та вищому закладі освіти.

Питанням розвитку теорії фізичного виховання та впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій науковці займаються уже давно. Значну увагу аналізу давно відомих технологій та розробки нових приділяли у своїх працях Вільчковський Є.С., Волков Л.В., Круцевич Т.Ю., Дзяк Г.В., Муравов І.В., Москаленко Б.М., Мухін П, О., В.Н. Платонов, Шиян Б.М., К.Д. Ушинський.

Обєктом дослідження виступає процес організації фізичного виховання за допомогою сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій виступає як один із найефективніших засобів підтримання відмінної форми у осіб будь-якого віку.

Предметом дослідження є зміст, види, методика організації фізичного виховання із застосування новітніх оздоровчих технологій.

Відповідно до предмету та обєкта дослідження було визначено такі завдання:

)Проаналізувати наукові педагогічні праці та досвід застосування оздоровчих технологій у фізичній культурі;

2)Уточнити зміст, форми та методику організації різних видів оздоровчих технологій;

)Виділити принципи оздоровчих тренувань.

Розділ 1. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні

1.1 Види фізкультурно-оздоровчих технологій

Оздоровча фізична культура є частиною загальної фізичної культури її основна мета — зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності, відновлення порушених функцій (оздоровлення і часткове лікування).

Значення оздоровчої фізичної культури величезне. Нині багатьма громадськими і державними організаціями проводиться робота у напрямі створення умов широким верствам населення для регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення і повноцінного проведення дозвілля. Це такі види діяльності:

) Спортивні ігри (волейбол футбол, баскетбол, теніс, бадмінтон);

5 стр., 2119 слов

Практика використання здоров’яформуючих і здоров’язберігаючих ...

... практиці фізкультурно — оздоровче направлення. Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в ДНЗ слід ... та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних ... здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій ...

) Види спорту, що мають загальний початок і певні правила (масові види спорту);

) Активний відпочинок на свіжому повітрі, який характеризується доланням перешкод і спортивними змаганнями (літні оздоровчі табори, туристичні походи);

) Вправи естетичного характеру, які приносять користь не тільки учасникам, а й глядачам (показові виступи «Веселі старти») [9,c.42].

1.2 Умови фізкультурно-оздоровчих програм

До сучасних фізкультурно-оздоровчих програм, які розробляються у ВНЗ, треба висувати такі умови:

) Різноманітність форм занять, засобів, методик викладання, що відповідають потребам та інтересам студентської молоді. Внесення елемента новини у заняття (заняття з виїздом на природу, з музичним супроводом, нетрадиційні методики);

) Поступова індивідуальна діяльність у межах можливостей людини (індивідуальний підхід до кожного, хто займається в оздоровчій групі, рахування віку, стану здоров’я студентів);

) Освітня основа. Кожна людина має усвідомлювати користь цих занять, мати теоретичні знання (інформація про новітні тенденції, досягнення і методики оздоровчих тренувань);

) Можливість перевіряти рівень підготовленості або проводити спостереження за станом здоров’я (своєрідні тести, контрольні нормативи, а також показові виступи);

) Можливість оцінювати фізіологічний стан і реакцію на навантаження (вимірювання частоти серцево-судинних скорочень);

) Відповідні заохочення і громадська підтримка (зацікавленість більшості студентів, масово-оздоровча робота гуртожитках, організація культурно масових заходів, змагань);

) Наявність кваліфікованих спеціалістів. Значення мають високі вимоги до підбору кадрів, наявність диплома про освіту. У наш час з’являється все більше різноманітних напрямів у оздоровчій фізичній культурі, нових технологій, головна мета яких — зміцнення здоров’я, забезпечення здорового дозвілля, відтворення трудового потенціалу України [19,c.152].

Набули поширення серед студентської молоді заняття з фітнесу, каланетики, стрейбінгу, аеробіки, акватренінгу у поєднанні з нетрадиційними методиками східних єдиноборств, йоги та ушу, а також бодібілдинг, бойовий гопак та ін.

Це допоможе сучасній людині адаптуватися до сучасних екологічних умов,що є досить актуальним у наш час, особливо в зонах з радіаційним забрудненням. Для того щоб засвоїти будь який комплекс, що входить до програми, необхідно чітко запам’ятовувати і відтворювати у памяті положення, вміти розрізняти ці положення, відчувати розтягнення м’язів, напруження і відповідне розслаблення м’язів і сухожилків, переходи із положення в положення [11,c.110].

Виконання не складних комплексів сприяє розвитку опорно-рухового апарату, особливо гнучкості, і в той же час допомагає оволодіти нескладними видами координації.

9 стр., 4044 слов

Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка

... фізичного виховання дітей Педагог, який вирішив працювати за технологією М. Єфименка, має насамперед продумати ігрову тему, на основі якої відбуватиметься його ігрова взаємодія з дітьми. Технологія «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» ...

1.3 Хатха-йога як вид оздоровчої технології

Програма хатха-йоги — це послідовний розвиток умінь і навичок відтворювати різні рухи і положення. Впровадження цієї системи вправ дає змогу диференціювати навантаження залежно від їх можливостей і рівня розвитку дітей, поступово підводити їх рухові здобутки і, зрештою, фізіологічні процеси до належного рівня. Умовою успішного оволодіння методикою хатха-йоги є систематичне виконання домашніх завдань. Всі комплекси мають виконуватись по три, шість, дванадцять разів. Однією з особливостей методики індійської хатха-йоги є виконання вправ з музичним супроводом. Виховний вплив зростає і поглиблюється, якщо правильно повторювати і виконувати рухи. Цю програму можна впроваджувати у дошкільних закладах, школі, ВНЗ. Якщо програма була успішно реалізована у дошкільному закладі, то у школі та ВНЗ процес фізичного виховання був би набагато ефективнішим і раціональнішим. Досліди і спостереження показали, що взаємозв’язок музики і фізичного виховання сприяє більш ефективному розвитку основних рухів і оздоровленню організму музика організовує дітей, у ритмі вони краще виконують вправи, і мета оздоровлення досягається ефективніше і швидше. У зміст програми включено кращі зразки класичної і сучасної музики. В основному, музичний супровід несе у собі програмний зміст, стимулює розвиток музичного мислення [18,c.32]. Практика показує, що для кращого запам’ятовування композиції необхідно повторення одного й того самого комплексу багато разів, навіть до автоматичного запам’ятовування. Спокійна музика створює відповідний внутрішній настрій. Дуже важливо слухати таку музику неврівноваженим людям. У спеціальних медичних групах, які займаються реабілітацією, необхідно закінчувати заняття прослуховуванням спокійної музики.

Методична структура занять за програмою, яка ґрунтується на фізичній культурі хатха-йоги:

) Показ комплексу, прослуховування музики, вивчення, запам’ятовування послідовності комплексу;

) Почергове вирішення ряду рухових завдань, перевірка домашнього завдання;

) Аналіз занять і висновки;

) Орієнтовна оцінка реалізації цілей;

) Показові виступи.

Кожний комплекс включає в себе послідовність із 12 елементів.

Швидкість виконання комплексу коригується викладачем. Крім того використовується перехід від простого до складного та систематичне повторення пройденого матеріалу. При повторенні необхідно контролювати дихання. Можна вносити зміни, пов’язані з амплітудою гнучкості, темпом виконання.

Загальні методичні вказівки щодо показових виступів:

) Важливо підібрати музику святкову, що покращує настрій;

) Виступ має бути художнім, оскільки це фіксується у пам’яті як досягнення мети;

) Показові виступи розвивають у виконавців відчуття колективної та індивідуальної відповідальності, взаємодопомоги, сприяють вихованню бажання самовдосконалюватися, закріплюють віру в успіх [14,c.232].

Висновок до розділу 1

12 стр., 5996 слов

Ігрові технології навчання

... успішне виконання дидактичного завдання зв'язується з ігровим результатом. [5] Місце і роль ігрової технології в ... всі форми. За підходу до дитини: вільне виховання. За переважному методу: розвиваючі, пошукові, творчі. [ ... адаптація до умов середовища; стресовий контроль, саморегуляція; навчання спілкуванню; психотерапія. [11] Концептуальні основи ігрових ... Поняття "ігрові педагогічні технології" включає ...

Таким чином підводячи підсумок по даному питанню слід ще раз підкреслити, що заняття вирішують ряд позитивних оздоровчо — профілактичних завдань:

) Позитивно впливають на нервово — психічну діяльність. Діти стають більш врівноваженими, спокійними, веселими і бадьорими. Підвищується загальний тонус;

) Нормалізують кровообіг і обмін речовин, збільшують об’єм дихання;

) Закріплюють рухові навички (покращується координація, збільшується ступінь свободи, гнучкість тіла, закріплюються навички орієнтації у просторі);

) Ті, хто займаються, стають більш дисциплінованими, організованими, витриманими.

Розділ 2. Основні засоби фізичного виховання

Знання засобів фізичного виховання дозволить викладачу обирати найефективніші з них і розробляти нові відповідно до конкретно поставлених педагогічних завдань.

Допоміжним засобом є оздоровчі сили природи (сонце, повітря, вода, земля) та гігієнічні фактори (режим дня і харчування, дотримання правил особистої та громадської гігієни тощо) [10,c.121].

Найвищої ефективності фізичного виховання можна досягнути за умови комплексного використання засобів, тобто, рухова активність повинна здійснюватися здебільшого за сприятливих природних умов і при незаперечному дотриманні правил особистої гігієни.

2.1 Визначення рухової активності

Рухова активність людини передбачає виконання окремих рухів, рухових дій та цілісної рухової діяльності.

Рух — це моторна функція організму, що виражається у зміні положень тіла або окремих його частин. Розрізняють вроджені і довільні рухи.

Для останніх характерні такі ознаки:

) вони завжди є функцією свідомості;

) засвоюються у процесі життєдіяльності, включаючи і процес навчання;

) навчання рухів підвищує ступінь їх підпорядкованості волі людини [7,c.57].

Окремі рухи є складовими частинами рухових дій. За допомогою кількох логічно пов’язаних між собою рухів можна виконувати бажану рухову дію, спрямовану на вирішення певного рухового завдання. Наприклад, певна послідовність рухів ногами, руками, тулубом, головою дозволить учневі виконати підйом розгином, стрибок у довжину, висоту, закинути м’яч у ворота (чи у кошик) тощо.

Отже, руховою дією називають певну цілеспрямовану систему рухів, сформовану для вирішення конкретного рухового завдання.

Рухова дія формується на основі знань, попереднього рухового досвіду, фізичних якостей, засвоєння раціонального способу її виконання шляхом багаторазового повторення.

Поєднання декількох специфічних рухових дій називають руховою діяльністю. Наприклад, оволодівши подачею, прийомом і передачею м’яча, нападаючим ударом, блокуванням, переміщенням тощо, можна підготуватись до гри у волейбол.

17 стр., 8380 слов

Інноваційні технології навчання на х інформатики

... я почала працювати над проблемою “Формування успішної особистості учнів шляхом застосування інноваційних технологій навчання на уроках інформатики”. У дітях ми закладаємо основу сподівання на майбутній ... досягла успіху в своїй сфері. З досвіду впровадження інноваційних технологій навчання на уроках інформатики У своїй діяльності пріоритетними вважаю наступні напрямки створення ситуації успіху: ...

2.2 Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання

Фізичними вправами називаються лише ті рухові дії, які спрямовані на вирішення завдань фізичного виховання і підпорядковані його закономірностям [5,c.121].

Засобом фізичного виховання і навіть предметом змагальної діяльності є спортивна ходьба. Нею може стати і звичайна ходьба на роботу. Але це трапиться лише за умов, якщо ЇЇ тривалість буде не менша. Отже, звичайна побутова ходьба набуває значення адекватного засобу фізичного виховання лише тоді, коли позитивно впливає на функції організму, його оздоровлення, викликає зрушення у розвитку витривалості і працездатності.

Це стосується і інших рухових дій, які виникли спочатку у сфері побуту чи праці, а потім відповідно видозмінювались і ставали засобом фізичного виховання (біг, подолання перешкод, метання, плавання, піднімання вантажів, боротьба тощо).

Таким чином, оптимально організовані військові і побутові рухові дії, фізична праця, особливо за сприятливих умов зовнішнього середовища (в лісі, парку, полі, саду, на березі річки) і з відповідним дозуванням навантажень, можуть давати ефект, який очікують від фізичного виховання. Проте трудові, бонові і побутові рухові дії не можуть ототожнюватися з фізичними вправами.

Слово «фізична» віддзеркалює характер виконуваної роботи (відрізняється, наприклад, від розумової), що зовнішньо проявляється у вигляді переміщень тіла людини і його частин у просторі і часі.

Але це слово виражає лише залежність виконуваних дій від функцій нервово-м’язового апарату, а, отже, лише переважний вплив на фізичну сферу організму. В дійсності виконання фізичних вправ — це вольовий акт, який є функцією свідомості і впливає на людину загалом, на її духовну сферу, естетичні почуття, характер, соціальну активність. Звідси особлива цінність фізичних вправ для виховання підростаючого покоління як засобу формування фізичної культури учнів (складової загальної культури особистості), оволодіння ним методами І формами індивідуальної рухової діяльності для власного духовного і фізичного вдосконалення. Це особливо важливо в умовах переходу до ринкових форм господарювання, де фізичні вправи, а, отже, фізичний розвиток і фізична підготовленість набувають особливого значення як джерело здоров’я, виховання активної, творчої особистості, здатної приймати рішення і реалізовувати їх у процесі життєдіяльності [4,c.130]. Адже у процесі виконання фізичних вправ моделюються і віддзеркалюються людські взаємовідносини, і в цьому контексті вони є засобом формування особистості, її свідомості і культури. Без рухових дій не розгортаються психічні процеси, які, сформувавшись, керують руховою сферою людини і вдосконалюють її.

Слово «вправа» означає спрямовану повторюваність дії з метою впливу на фізичні і психічні властивості людини та вдосконалення якості її виконання.

Фізичні вправи у своєму розвитку пройшли три стадії [16,c.2]. На першій стадії в якості фізичних вправ виступали військові і побутові (здебільшого мисливські) рухові дії. На другому етапі (у зв’язку з появою змагань) окремі елементи цих комплексних дій почали використовуватись як предмет порівняння сили атлетів. Так з’явились біг, стрибки, метання, плавання, подолання перешкод, вправи з вантажами тощо. Ці фізичні вправи, із зрозумілих причин, одержали назву природних. Нарешті, на третьому етапі появились аналітичні фізичні вправи, за допомогою яких можна впливати на окремі функції організму, м’язові групи і навіть м’язи. Ці вправи спеціально придумують. Окремими вправами арсенал засобів фізичного виховання поповнюється і на сучасному етапі [16,c.6]. Сутність здоровя з здоровя формуючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоровя, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоровя і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартості, поліпшення якості життя субєктів освітнього середовища.

28 стр., 13891 слов

Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

... актуальність Об ’ єкт дослідження-позакласна робота в початкових класах. Предмет дослідження- гурткова робота та фактори позитивного впливу на розвиток ... поєднання шкільної і позашкільної стратегії - запорука повноцінного виховання особистості і тому має велике майбутнє [20]. ... від негативного впливу середовища, але вона в змозі включити в життя учнів турботи і проблеми найближчого оточення, ...

Аналіз класифікацій існуючих здоровязберігаючих технологій дає можливість виокремити такі типи (О. Ващенко):

) Здоровязберігаючі — технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

) Оздоровчі — технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоровя учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоровя: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія [16,c.7], технології навчання здоровю — гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально-навчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти; виховання культури здоровя — виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоровя, формуванню уявлень про здоровя як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоровя, здоровя родини.

17 стр., 8357 слов

Сучасні технології навчання у викладанні історії

... технології на якість результату залежить від того, в який спосіб він досягається. В зв’язку з цим у технології розробляються найбільш оптимальні способи навчальної діяльності. Сучасні технології навчання ... організації навчання. Не можна опиратися тільки на широко розповсюджені в практиці навчання методи, необхідні ... вчителя і учнів, спрямовують їх на головне, зосереджують увагу на способах діяльності; ...

Я навела одну з деяких запропонованих науковцями класифікацій здоровязберігаючих освітніх технологій. Однак слід зазначити, що поняття «здоровязберігаюча» можна віднести до будь-якої педагогічної технології, яка в процесі реалізації створює необхідні умови для збереження здоровя основних субєктів освітнього процесу — учнів та вчителів. І саме головне, що будь-яка педагогічна технологія має бути здоровязберігаючою [16,c.32].

Знання, володіння і застосування здоровязберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Учителі у тісному взаємозвязку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоровя дітей, спроможні створити здоровязберігаюче освітнє середовище, центром якого буде — Школа сприяння здоровю.

Найвища результативність фізичного виховання досягається при використанні всієї системи засобів, проте значимість кожної групи засобів неоднакова. Найбільша питома вага у вирішенні завдань навчання і виховання належить фізичним вправам. Це обумовлено низкою причин, серед яких:

) Фізичні вправи, на відміну від інших рухових дій, виконуються відповідно до закономірностей фізичного виховання;

) Фізичні вправи (як система рухів) виражають думки й емоції людини, її активність, ставлення до навколишнього середовища, а отже, впливають на фізичну і духовну сферу особи;

) Фізичні вправи — один із способів передачі суспільно-історичного досвіду в цілому і в галузі фізичного виховання зокрема, а це робить їх потужним засобом виховання;

) Фізичні вправи впливають не тільки на морфофункціональний стан організму, але і на психічний стан особи;

) Фізичні вправи є предметом навчання у фізичному вихованні з метою використання у процесі самовдосконалення. Іншими словами, вони «спрямовані на себе», тоді як інші рухові дії спрямовані на предмет виробничої діяльності;

) Фізичні вправи задовольняють природну потребу людини в руховій діяльності.

Тільки комплексна система фізичних вправ забезпечує можливість для розвитку всіх органів і систем організму людини в оптимальному співвідношенні [18,c.44].

Розділ 3. Принципи реалізації фізкультурно-оздоровчої технології у фізичному вихованні

3.1 Принципи фізкультурно-оздоровчих методів

Принципи реалізації основних фізкультурно-оздоровчих методів це є основоположні засади та технологія якої слід неухильно дотримуватись для досягнення бажаного результату. Розглянемо ряд таких принципів:

7 стр., 3291 слов

Робота з батьками: форми і методи

... виховання. Досвідченому наставнику багато будуть говорити сама атмосфера дому, відношення між членами сім’ї. На жаль, саме непрофесійна робота з батьками ... виховання - це, як відомо, шкільно-сімейне. Сім’я з її взаєминами між дітьми і батьками - перша школа інтелектуального, морального, естетичного і фізичного виховання. Батько, ... учнів, студентів до участі в ... й новітні методи удосконалення, засвоєння, ...

) Принцип свідомості і активності учнів, який полягає в тому, що будувати процес фізичного виховання необхідно при активній участі в ньому учнів, з усвідомленням ними цінностей занять фізичними вправами для їх всебічного розвитку. Даний принцип реалізується через формування вчителем стійкого інтересу в учнів до мети і завдань занять з фізичної культури. Другим напрямком реалізації принципу свідомості і активності є стимулювання учнів до свідомого контролю й аналізу своїх дій, а також виховання в них творчого ставлення до процесу фізичного виховання, ініціативи і самостійності;

) Принцип наочності. Процес пізнання розвивається за формулою «від живого бачення до абстрактного мислення і від того до практики. Це положення лежить в основі принципу наочності у фізичній культурі»;

) Принцип доступності і індивідуалізації, адже навчання і виховання слід будувати так, щоб вони завжди були розвиваючими. Для цього враховують існуючий рівень рухового досвіду, фізичного і психічного розвитку дитини, прагнучі забезпечити доступність фізичного виховання шляхом постановки завдань, що повністю враховують можливості учнів;

) Принцип систематичності. В основі цього принципу лежить систематизація навчального матеріалу, забезпечення регулярності занять та у передбаченні в методичному забезпеченні занять раціонального чергування навантажень і відпочинку [19,c.133];

) Принцип міцності і прогресування, який базується на достатній кількості повторень та постійному підвищенні вимог до учнів.

3.2 Методичні прийоми у фізичному вихованні

Реалізація принципів здійснюється шляхом застосування в процесі фізичного виховання різноманітних методів і методичних прийомів. Методи — це способи взаємної діяльності учня і вчителя під час вирішення поставленого завдання.

Методичні прийоми — це шляхи реалізації методів у конкретних випадках і конкретних умовах процесу фізичного виховання. В практиці роботи методи і прийоми повинні:

а) забезпечити виховуючий характер навчання;

б) відповідати поставленому завданню, особливостям навчального матеріалу, рівню підготовленості учнів, умовам проведення занять.

3.3 Основні групи методів

В процесі вивчення рухових дій використовують три групи методів:

) Практичні методи (методи вправляння).

До них належать: метод розучування вправ у цілому, метод розучування вправ по частинах, методи суворої регламентації діяльності учнів (рівномірне, перемінне, повторне, лінійне вправляння), методи часткової регламентації діяльності учнів, методичні прийоми навчання: вправляння з безпосередньою фізичною допомогою, вправляння в «обидва боки», вправляння в уяві рухів;

) Методи використання слова, які дають можливість вчителю в процесі фізичного виховання:

а) встановити необхідні взаємостосунки з учнями;

б) сформувати правильну уяву учнів про техніку вправи, яку належить вивчити; організувати діяльність учнів і керувати ними;

в) передавати необхідні знання і ставити завдання;

г) стимулювати розвиток інтелекту.

) У процесі фізичного виховання використовують загально — педагогічні прийоми методу слова, зі своєрідним змістом і особливостями застосування: розповідь, опис; пояснення, супроводжуюче пояснення; інструкції і вказівки; бесіди; розбір; словесні оцінки; звіти і взаємопояснення; команди та підрахунки.

) Методи демонстрації [14,c.110].

Отже, будувати процес фізичного виховання слід закономірно, систематично, дотримуючись принципів і методів, перерахованих нами вище.

Висновки

Таким чином підводячи підсумок слід ще раз зазначити, що фізичне виховання — педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам і яке реалізується через спеціальні фізкультурно — оздоровчі технології.

В Україні фізичне виховання шляхом проведення обов’язкових занять здійснюється в дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах відповідно до навчальних програм, затверджуваних у встановленому порядку. Завдяки фізкультурно-оздоровчим технологіям які постійно вдосконалюються приводяться в життя наступні завдання фізичного виховання:

) Підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури;

) Сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності;

) Формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;

) Отримання студентами та учнями необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров’я та підвищення професійної працездатності;

) Використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній діяльності;

) Оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;

) Виховання організаторських навичок, особистої гігієни та загартовування організму;

) Уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики;

) Удосконалення спортивної майстерності студентів та учнів, що займаються обраними видами спорту.

Основні принципи здійснення фізичного виховання у вищому навчальному закладі ґрунтується на:

) Загальних соціальних принципах виховної стратегії суспільства, що передбачають всебічну підготовку особистості до трудової та інших суспільно важливих видів діяльності і всемірний розвиток життєвих сил і здібностей людини як вищої цінності суспільства;

) Загально педагогічних принципах: особистого підходу, фундаментальності, гуманізації, демократизації педагогічного процесу;

) Загально методичних принципах: свідомості, активності, доступності, індивідуалізації, систематичності;

) Специфічних принципах фізичного виховання: безперервного систематичного чергування навантажень і відпочинку, поступового нарощування педагогічних впливів, адаптивного збалансування динаміки навантажень, циклічної побудови системи занять, пікової і загальноосвітньої адекватності напрямків фізичного виховання.

Згідно із навчальною програмою, розробленою ініціативною групою вчених на замовлення Міністерства освіти України, у процесі фізичного виховання у вищих закладах освіти використовуються традиційні і нетрадиційні засоби і методи фізкультурної освіти та фізичного удосконалення.

Добір засобів і методів здійснюється за розсудом викладачів з урахуванням фізкультурних і спортивних інтересів та індивідуальних особливостей тих, хто займається, рівня їхнього здоров’я, фізкультурної освіти, фізичної підготовленості, наявності умов для занять, екологічного добробуту.

Слід також зазначити, що фізичне виховання на сучасному етапі стикається із все більшою кількістю проблем. Найочевиднішими є питання матеріального забезпечення. Проте, сучасні спеціалісти педагоги вказують на такі основні методичні проблеми фізичного виховання у ВНЗ:

) У педагогічних дослідженнях, які спрямовані на вивчення та вдосконалення фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах, як правило, аналізується якась одна сторона даної проблеми — «викладацька» чи «студентська»

) В теорії та практиці фізичного виховання недостатньо вивчені педагогічні умови формування свідомого ставлення студента до фізичного виховання, що неможливо створити і реалізувати без найтіснішого особистісного співробітництва між викладачем і студентом.

Список використаних джерел

1. Антонік В.І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури: навчальний посібник / В.І. Антонік, І. П Антонік., В. Є. Андріанов. — К.: Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. — 336 с.

. Вільчковський Є.С. Теорія і практика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Є.С. Вільчковський. — Львів: ВНТЛ, 1998. — 336 с.

. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л.В. Волков. — Киев, 2005. — 296 с.

. Зайцева В.М. Теорія спортивного тренування з основами методик: підручник для студентів ВНЗ / В.М. Зайцева. — Київ, 2003. — 173 с.

. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. — К., 1999. — 240 с.

. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник / Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред.В. В. Клапчука, Г.В. Дзяка. — К.: Здоровя, 1995. — 312 с.

. Маліков, Микола Васильович. Методи оцінки функціонального стану і фізичної працездатності організму: (Методичний посібник для викладачів і студентів вищих закладів освіти).

— Запоріжжя, 2001. — 85с.

. Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія / Н. В Москаленко. — Дніпропетровськ: Інновація, 2007. — 252 с.

. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник / В.М. Мухін. — К.: Олімпійська література, 2000. — 424 с.

. Папуша В. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація. / В. Папуша. — Тернопіль: підручники і посібники, 2008. — 192 с.

. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов. — Киев, 2004. — 808 с.

. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів / Л.П. Сергієнко. — К.: Олімпійська література, 2001. — 440с.

. Студентська творча робота: Навчально-методичний посібник / за ред. проф. Б.М. Шияна. — Тернопіль: ТДПУ, 2000. — 48 с.

. Теория и методика физического воспитания/ Под ред.Т.Ю. Круцевич. — К.: Олімп. літ-ра, 2003. — Т.1. — 423 с.; Т.2 — 392 с.

. Смірнова, Наталія Іванівна Музично-ритмічне виховання: Метод. рекомен. для студ. фак-ту фіз. вих. / Н.І. Смірнова, О. Є. Черненко, Н.Л. Корж. — Запоріжжя: ЗДУ, 2004. — 36с.

. Сучасні фізкультурно — оздоровчі технології у фізичному вихованні / С. Дудіцька, О. Зендик // Теорія та методика фіз. Виховання і спорту. — 2002. — N 2-3. — С.81-82. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.

. Теорія та методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання / За ред.Т.Ю. Круцевич — К.: Олімпійська література, 2003. — Т.1. — 422 с.

. Черненко, Олена Євгенівна Різновиди гімнастики як засіб фізичного виховання: Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання/ О. Є. Черненко, Н.І. Смірнова, Н.І. Корж. — Запоріжжя: ЗДУ, 2004. — 54с.

. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1,2. / Б.М. Шиян. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 272 с.

. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М. Шиян, В. Г Папуша., Є.Н. Приступа. — Львів, 1996. — 218 с.

. Іващенко Л., Круцевич Т.Ю. Методика фізкультурно-оздоровчих занять. — До.: УГУФВС, 1994. — 126 с.

. Теорія й методику фізичної культури / Під ред. Ю.Ф. Курамшина, В.І. Попова. — СПб.: СПбГАФК їм. П.Ф. Лесгафта, — 1999. — 374 с.

. Булатова М.М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні /М.М. Булатова, Ю.О. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання; за ред.Т.Ю. Круцевич. — К.: Олімпійська література, 2008. — Т.2. — 320-354 с.